Historisk lave dødstall på veiene

Hittil i år har 41 mennesker omkommet i trafikken, mot 57 på samme tid i fjor. Trygg Trafikk håper nedgangen fortsetter, og ber folk kjøre ekstra forsiktig i sommer. Ferien er høysesong for ulykker.

De fem første månedene i 2015 er historiske med tanke på få omkomne på veiene. Hvis denne trenden fortsetter, må vi tilbake til en tid da det knapt nok fantes biler i Norge for å finne lignende tall. – Vi opplever en sterk nedgang fra et allerede lavt nivå. Vi kan bare håpe at utviklingen fortsetter. Vår nasjonale visjon er null drepte og hardt skadde, sier direktør Jan Johansen i Trygg Trafikk.

Mange hardt skadde

Det er ikke bare dødsulykkene som får store konsekvenser. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at i 2014 ble 674 mennesker hardt skadd på norske veier. – At færre dør må aldri bli en hvilepute. For de som har mistet sine nærmeste er statistikken ingen trøst. Vi ber politikerne styrke satsingen på trafikksikkerhet, ikke redusere den, sier Johansen.

Høysesong for ulykker

Trygg Trafikk minner om at sommeren tradisjonelt er tiden for flest dødsulykker. Det er mange på veiene og farten kan være høy. I fjor omkom nesten 60 mennesker i løpet av juni, juli og august. For å redusere de alvorligste ulykkene peker Johansen spesielt på to effektive grep: flere kontroller og andre tiltak som demper bilistenes hastighet.

Forklarer nedgangen

Mange stiller seg nå spørsmålet hvorfor dødsulykkene går så drastisk ned. Trygg Trafikk har ingen fasit på det, men Johansen peker likevel på fem forklaringer han mener spiller inn:

  • Lavere fart: Fartsnivået har gått ned på norske veier de siste årene. Små reduksjoner i hastigheten hos bilførerne fører til en stor nedgang i ulykkene.
  • Sikrere biler: Nye biler er betydelig sikrere enn eldre biler. De har teknologi som kan hindre at ulykker skjer, og sikkerhetsutstyr som minsker skadene når det først skjer en ulykke.
  • Bedre veier: Mange strekninger på stamveinettet er fortsatt av dårlig kvalitet. Likevel blir infrastrukturen sakte, mens sikkert, bedre i Norge.
  • Bredden av tiltak: I Norge har vi ikke bare kontroller og fysiske tiltak. Det gjennomføres kampanjer, trafikkopplæring i skolen og annet holdningsskapende arbeid. Totalsummen skaper et sett med holdninger som deles av de aller fleste nordmenn, som for eksempel at fyllekjøring er uakseptabelt.
  • Tilfeldigheter: Når vi ser på omkomne i trafikken, dreier det seg heldigvis om forholdsvis små tall. Det kan eksempelvis være tilfeldigheter som avgjør hvorvidt ulykker ender med omkomne eller hardt skadde. Derfor kan tilfeldigheter gi store utslag i et lite tallmateriale.

Ulykkene i mai

Foreløpige tall viser at 11 personer omkom på veiene i mai 2015. Blant disse var åtte menn, to kvinner og ett barn. Tre av de omkomne var bilførere, en var bilpassasjer, fire var mc-førere, to var syklister og en var fotgjenger. I gjennomsnitt de foregående fem år har 13 personer omkommet i veitrafikkulykker i mai måned. Fordeling trafikantgrupper Mai Mai Januar – mai Januar – mai 2015 2014 2015 2014 Bilførere 3 11 23 24 Bilpassasjerer 1 3 4 13 Motorsyklister 4 3 6 6 Mopedister 0 0 0 0 Syklister 2 1 3 3 Fotgjengere 1 0 4 8 Akende 0 0 0 0 Andre 0 0 1 3 SUM 11 18 41 57

Fordeling fylker Mai Mai Januar – mai Januar – mai 2015 2014 2015 2014 Østfold 0 1 4 4 Akershus 1 1 3 8 Oslo 2 0 2 2 Hedmark 1 0 2 1 Oppland 2 1 2 1 Buskerud 0 2 3 11 Vestfold 0 2 2 4 Telemark 0 1 0 2 Aust-Agder 2 0 6 0 Vest-Agder 1 0 3 1 Rogaland 0 1 1 4 Hordaland 1 3 1 7 Sogn og Fjordane 0 0 2 0 Møre og Romsdal 1 2 3 3 Sør-Trøndelag 0 2 1 3 Nord-Trøndelag 0 0 1 1 Nordland 0 0 1 3 Troms 0 0 2 0 Finnmark 0 2 2 2 SUM 11 18 41 57

Trygg Trafikks foreløpige tall er basert på politirapporterte ulykker via Trykk Trafikks distriktsledere i landets 19 fylker. Trygg Trafikk jobber for at færrest mulig skal bli hardt skadet eller omkomme i trafikken. For mer informasjon, kontakt: Direktør Jan Johansen, mobil 905 98 730 jjohansen@tryggtrafikk.no Nestleder Tori Grytli, mobil 959 27 464 grytli@tryggtrafikk.no