Kan rasere trafikksikkerheten i Norge

Trygg Trafikk reagerer kraftig på forslaget om å legge ned Utrykningspolitiet og overføre trafikkoppgavene til politidistriktene. – Dette vil kunne føre til en rasering av trafikksikkerheten på norske veier, advarer direktør i Trygg Trafikk Jan Johansen.

Forslaget kommer fra et offentlig utvalg som er nedsatt på vegne av Regjeringen for å vurdere politiets særorganer.

– Vi frykter at trafikksikkerhet vil bli nedprioritert i politidistriktene i konkurranse med andre oppgaver. Færre politikontroller kan i ytterste konsekvens føre til at liv og helse kan gå tapt, sier Jan Johansen, direktør i Trygg Trafikk.

Trygg Trafikk er sikre på at nasjonalt fagmiljø innen trafikksikkerhet vil fraråde en nedleggelse av Utrykningspolitiet (UP). UP er en garantist for at trafikksikkerhetsarbeidet blir prioritert, og at dette skjer på en kunnskapsbasert og systematisk måte.

Politikontroller viktig for å få ned ulykkene UP har ca. 280 stillinger landet rundt som er øremerket til å jobbe med trafikksikkerhet og står for 90 prosent av alle forelegg på fartsforseelser. Forskning viser at høy fart og kjøring i ruspåvirket tilstand er de to viktigste årsakene til dødsulykker i Norge. Det enkelttiltaket som har størst dokumentert effekt mot nettopp dette er politikontroller.

– Trafikksikkerhet har vært en salderingspost i flere politidistrikt i mange år. Derfor er vi svært bekymret over dette forslaget, sier Johansen.

I strid med nasjonale føringer I sin innstilling argumenterer utvalget for å legge ned UP for å: ‹oppnå en mer fleksibel og effektiv bruk av politikraft til alle former for kriminalitetsbekjempelse.»  Anbefalingen er i strid med den viktige rollen UP og kontrollvirksomheten beskrives å ha i ferske nasjonale stortingsmeldinger om trafikksikkerhet og Nasjonal transportplan.

– Utvalget stoler blindt på at Politidirektoratet, gjennom signaler til politidistriktene, skal sørge for at trafikksikkerheten blir ivaretatt. Det tror vi ingenting på. Politidistriktene har så mange oppgaver de skal prioritere at det er stor fare for at de vil nedprioritere trafikksikkerhetsarbeidet, sier Johansen. 

Trygg Trafikk tror, i likhet med Norges Politilederlag, at dersom UPs ansvarsoppgaver og ressurser blir overført til politidistriktene vil trafikksikkerhetsarbeidet over tid bli svekket.

– Når ikke målene i Nasjonal transportplan Regjeringen har gjennom Nasjonal transportplan satt svært ambisiøse mål om maksimalt 350 omkomne og hardt skadde veitrafikken innen 2030. 

– Med redusert politiinnsats på veiene når vi ikke målene i ny Nasjonal transportplan, og nullvisjonen, advarer Jan Johansen i Trygg Trafikk.