Lave dødstall på veiene hittil i 2014

Hittil i år har 34 personer mistet livet i trafikken. Det er på samme nivå som i 2013. – I fjor økte ulykkene voldsomt utover året. Det må vi unngå i år, sier direktør Jan Johansen i Trygg Trafikk.

Trygg Trafikk har nylig invitert kommuner og bedrifter til en dugnad for å bedre trafikksikkerheten. Det er det behov for, mener direktør Jan Johansen i Trygg Trafikk. – I 2013 var antallet omkomne i trafikken lavt på vinteren og våren. Så økte det voldsomt utover sommeren og høsten. Vi er redde for at det samme skal skje i år, sier Johansen.

Ønsker økt samarbeid

Både i 2014 og 2013 omkom 34 personer i veitrafikkulykker i 1. kvartal. Det er et forholdsvis lavt tall, og ligger for eksempel under statistikken fra 2012. Det året døde 145 personer på veiene. Vi må tilbake til 1950 for å finne færre trafikkdrepte. – Hvis denne utviklingen fortsetter, blir det få dødsulykker i 2014. Men skal vi oppleve stadig nedgang i ulykkene, krever det at stadig flere involverer seg i arbeidet med trafikksikkerhet, sier Johansen. Trygg Trafikk har derfor bedt bedrifter, kommuner og andre arbeidsplasser om hjelp, og håper at større engasjement fra virksomhetene kan redusere ulykkene.

Lite tid og ressurser

85 prosent av norske bedrifter har ansatte som kjører i arbeidstiden, viser en undersøkelse foretatt av TNS Gallup vinteren 2014, på oppdrag fra Trygg Trafikk. Svært få av bedriftene gjør imidlertid noe for å bedre sikkerheten til sine ansatte, til tross for at dette er lovpålagt gjennom Arbeidsmiljøloven. En rapport fra 2008 viste at kommunale ledere hadde liten oversikt over kommunens eget trafikksikkerhetsarbeid. I undersøkelsen svarte halvparten av lederne at kommunen ikke brukte tilstrekkelig ressurser på informasjon og opplæring om trafikksikkerhet.

Færre drepte og skadde

I den nylig publiserte Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet er målsettingen at 200 færre skal bli drept eller hardt skadd på norske veier innen 2018. Hele 150 av disse skal reddes av holdningsskapende tiltak, kampanjer, sikrere biler og bedre medisinsk hjelp. – Vi har stor tro på at dette målet kan nås gjennom godt samarbeid mellom alle som jobber med trafikksikkerhet, sier Johansen.

Ulykkene i mars 2014

Trygg Trafikk melder at det foreløpige tallet for omkomne i mars 2014 er åtte. I samme måned i 2013 var det foreløpige tallet 12. Dette ble redusert med en, slik at det endelig tallet for mars 2013 endte på 11. I gjennomsnitt de foregående fem år er 11 personer omkommet i veitrafikkulykker i mars måned.   Tallene i mars 2014 fordeler seg på fire bilførere, to bilpassasjerer og to fotgjengere. Av de til sammen seks omkomne i bil, ble fire drept i kollisjon med annet kjøretøy og to i eneulykker. Fire av de drepte var over 65 år og fire var i aldersgruppen 20 – 36 år. Av de åtte omkomne var fire menn og fire kvinner. Trygg Trafikks foreløpige oversikt er basert på politirapporterte ulykker via våre distriktsledere. Kontaktpersoner: Direktør Jan Johansen tlf. 22 40 40 41 / mob. 90 59 87 30 Kommunikasjonssjef Kristin Øyen, tlf. 22 40 40 44 / mob. 95 88 75 88 Måned: Omkomne 2014: Omkomne 2013: Omkomne 2012: Januar 10 14 15 Februar 16 9 16 Mars 8 11 8 1. kvartal 34 34 39 April 9 13 Mai 14 12 Juni 16 11 Juli 17 13 August 25 15 September 19 10 Oktober 22 14 November 11 12 Desember 21 6 Hele året 188 145

  Fordeling trafikantgrupper Mars Mars Januar – mars Januar – mars 2014 2013 2014 2013 Bilførere 4 8 14 21 Bilpassasjerer 2 3 10 6 Motorsyklister 0 0 0 1 Mopedister 0 0 0 1 Syklister 0 0 0 0 Fotgjengere 2 0 7 3 Akende 0 0 0 2 Andre 0 0 3 0 SUM 8 11 34 34

  Fordeling fylker Mars Mars Januar – mars Januar – mars 2014 2013 2014 2013 Østfold 1 0 2 0 Akershus 1 1 4 1 Oslo 0 0 2 0 Hedmark 0 0 1 1 Oppland 0 0 0 1 Buskerud 1 1 8 3 Vestfold 0 0 1 0 Telemark 0 0 1 1 Aust-Agder 0 0 0 0 Vest-Agder 1 1 1 2 Rogaland 0 0 2 2 Hordaland 2 1 4 8 Sogn og Fjordane 0 2 1 2 Møre og Romsdal 0 0 1 2 Sør-Trøndelag 0 0 1 1 Nord-Trøndelag 1 2 1 2 Nordland 0 0 3 4 Troms 0 2 0 3 Finnmark 1 1 1 1 SUM 8 11 34 34