Mer til trafikksikkerhet

Trafikksikkerhetsarbeidet styrkes med ny belønningsordning for kommuner som bygger gang- og sykkelveier. Trygg Trafikk og Syklistenes Landsforening får i tillegg økt sine bevilgninger.

Kristelig Folkeparti og Venstre har fått gjennomslag i Stortingets transportkomité for å innføre en ny ordning der kommuner stimuleres og belønnes ved å bygge gang- og sykkelveier, og dermed trygge skoleveier. Ordningen er vedtatt i komiteens budsjettavgivelse 29. november. I tillegg får Trygg Trafikk økt sin bevilgning for 2014 med 2,5 millioner for å styrke sitt arbeid med trafikksikkerhet blant barn og unge, og Syklistenes Landsforening (SLF) får økt sin bevilgning med en million for å styrke sitt arbeid med å få flere til å sykle.

Mer til myke trafikanter

– Vi er svært glad for å ha fått gjennomslag for at sikkerheten for myke trafikanter må styrkes. Det er flott at kommunene stimuleres til å bygge ut gang- og sykkelveier, spesielt ved skolene. Alle barn bør ha rett til en trygg skolevei, sier Trygg Trafikks direktør Jan Johansen. Det er ikke avklart hvilket beløp som skal være i den statlige potten kommunene kan få midler fra, men ordningen blir etablert og første bevilgning kommer i revidert nasjonalbudsjett til sommeren. Johansen er i tillegg fornøyd med at bevilgningen til Trygg Trafikk for 2014 er økt med 2,5 millioner. – Dette gir bedre trafikksikkerhet for alle, særlig for barn og unge som får særlig nytte av flere trygge gang- og sykkelveier, sier komitemedlemmene Linda Hofstad Helleland (Høyre), Åse Michaelsen (Frp), Abid Raja (Venstre) og Hans Fredrik Grøvan (KrF). Kontaktperson Trygg Trafikk: Direktør Jan Johansen tlf. 22 40 40 41 / mob. 90 59 87 30