Ny rapport avslører store mørketall om trafikkulykker

Den offisielle statistikken over trafikkulykker er svært mangelfull. Det viser en rapport fra Trygg Trafikk. 63 prosent av de alvorlige trafikkulykkene går under radaren. –Oppsiktsvekkende store mørketall, sier Trygg Trafikk-direktør, Jan Johansen. Nå ber han regjeringen ta ansvar.

– Mindre enn 37 prosent av alvorlige trafikkulykker blir registrert i de politirapporterte ulykkene. Siden politiets registreringer grunnlaget for samferdselsmyndighetenes offisielle statistikk, er dette svært bekymringsfullt, sier Jan Johansen. Hvis vi ser på alle trafikkulykkeskadde samlet, er tallet enda dårligere. Der ser de politirapporterte ulykkene ut til å ha en dekningsgrad på bare 17 prosent. Den ferske rapporten sammenligner data fra de politirapporterte ulykkene med tilsvarende data fra helsevesenets registre – Nasjonalt traumeregister, registeret over spesialisthelsetjenesten (Norsk pasientregister), registeret over primærhelsetjenesten (KUHR), Statistikkregisteret for uføretrygd og Dødsårsaksregisteret.

Mangler oversikt over 63 prosent av alvorlige skader

– I praksis går 63 prosent av de alvorlige trafikkulykkene under radaren til den offisielle statistikken. Den offisielle statistikken inkluderer kun politirapporterte ulykker med kjøretøy involvert, noe som betyr at vi for eksempel ikke fanger opp alvorlige sykkelulykker med én involvert person, fortsetter Johansen. Han legger til at det er stor usikkerhet rundt graden av skader, fordi dette oppgis av politiet på stedet. Dette blir i liten grad korrigert etter påfølgende medisinsk undersøkelse, og politiet på skadestedet har heller ikke tilstrekkelig medisinsk kompetanse.

– Regjeringen må ta ansvar!

Trygg Trafikk mener dette er et alvorlig problem for det nasjonale trafikksikkerhetsarbeidet. Nå ber de regjeringen om å ta grep.

– Hvis vi skal kunne nå den politisk vedtatte visjonen om null drepte og hardt skadde i trafikken, er vi avhengig av skikkelig oversikt over skadene. Derfor har vi bedt regjeringen avsette 10 millioner kroner i statsbudsjettet 2020 til etablering av en nasjonal skaderegistrerende myndighet tilknyttet Nasjonal Folkehelseinstitutt for å samle denne statistikken.

Direktør i Trygg Trafikk, Jan Johansen, avslutter med en klar utfordring til regjeringen. – Regjeringen har i to ulike stortingsmeldinger forpliktet seg til å sørge for mer komplette skadedata. Nå ber vi dem leve opp til løftene! ###

Hovedfunn fra rapporten:

• Oppsiktsvekkende lav dekningsgrad i den offisielle statistikken. • Det er stort samsvar mellom de politirapporterte ulykkene og Dødsårsaksregisteret, altså for ulykker som innebærer dødsfall. • De politirapporterte ulykkene ser ut til å ha en dekningsgrad på mindre enn 37% på meget alvorlige og alvorlige skader. • For lettere skader ser de politirapporterte ulykkene ut til å ha en dekningsgrad på 15%. • For alle trafikkulykkeskadde samlet ser de politirapporterte ulykkene ut til å ha en dekningsgrad på 17%.

Fakta om rapporten

• Rapporten «Helsevesenbasert skaderegistrering som verktøy for å forebygge trafikkulykker» er utarbeidet av dr. Philos Johan Lund på oppdrag fra Trygg Trafikk. Lund er en av landets fremste eksperter på skadestatistikk. • Rapporten sammenligner data fra helsevesenets registre – Nasjonalt traumeregister, registeret over spesialisthelsetjenesten (Norsk pasientregister), registeret over primærhelsetjenesten (KUHR), Statistikkregisteret for uføretrygd og Dødsårsaksregisteret data fra politiregisteret. • Trygg Trafikk har sendt et brev til Helse- og omsorgsdepartementet og Samferdselsdepartementet 13.06.2019 hvor de ber om at det avsettes 10. millioner kroner i statsbudsjettet til å etablere en nasjonal kapasitet, tilknyttet Nasjonal folkehelseinstitutt, for å sørge for en mer komplett statistikk på trafikkulykker.