Ønsker mer til trafikksikkerhet

– Regjeringen øker fremkommeligheten på norske veier, men satser for lite på sikkerheten, mener Trygg Trafikk om statsbudsjettet.

Det skal brukes mange penger til samferdsel, men alt for lite går til økt sikkerhet. Slik oppsummerer Trygg Trafikk det nylig fremlagte statsbudsjettet. – Regjeringen skal ha ros for satsingen på vedlikehold av dagens riks- og fylkesveier, økt tunnelsikkerhet og flere gang- og sykkelveier. Sikre veier er viktig for å unngå ulykker, sier direktør Jan Johansen i Trygg Trafikk. Johansen er også svært positiv til signalene om at det skal etableres et uavhengig veitilsyn i 2016. Han er imidlertid ikke imponert over regjeringens samlede satsing på trafikksikkerhet.

Mangler tiltak for trafikantene

I Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på vei legges det opp til en sterk reduksjon av drepte og hardt skadde innen 2018.  Tiltak knyttet til trafikantene og kjøretøyene skal stå for 70 prosent av den nedgangen. Fysiske tiltak som nye veier skal kun stå for 30 prosent av reduksjonen. Det stemmer godt overens med årsakene til de fleste dødsulykkene på veiene. De skyldes hovedsakelig feil hos trafikantene som for høy fart, uoppmerksomhet og ruspåvirkning. – Vi er derfor skuffet over at pengene i statsbudsjettet i all hovedsak går til infrastrukturelle tiltak. Dette dreier seg i stor grad om å øke framkommeligheten på veiene. Dermed frykter vi at det blir vanskeligere å nå de nasjonale målene om trafikksikkerhet, sier Johansen.

Ønsker fokus på sikkerhetsutstyr

Det er ikke satt av økte midler til trafikantrettede tiltak som opplæring, kampanjer og informasjon. – Vi ønsker oss fokus på bruk av sikkerhetsutstyr som bilbelte, barnesikringsutstyr i bil, sykkelhjelm og refleks. Budsjettet mangler også målrettede tiltak for ulykkesutsatte ungdommer, sier Jan Johansen. Han mener samtidig at det trengs midler for å redusere rusulykkene på veiene, styrke trafikantens oppmerksomhet og få flere til å overholde fartsgrensene.