Ønsker økt sikkerhet for syklistene

Selv om ulykkene går ned, er myke trafikanter nesten like utsatte som før. Siden 2007 er 330 syklister drept eller hardt skadd på veiene. 60 av dem var barn under 15 år.

De tre siste årene har antall omkomne i trafikken gått kraftig ned. Men de myke trafikantene er nesten like utsatte for alvorlige ulykker som før. I årene 2007 til 2011 har i gjennomsnitt åtte syklister omkommet årlig på veiene, mens 58 er blitt hardt skadd. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at i fjor døde 10 syklister, mens 52 ble hardt skadd. Likevel er trolig det reelle tallet for alvorlige skader høyere, fordi ikke alle ulykker blir rapportert til politiet. Beregninger fra Transportøkonomisk institutt viser at rundt 5000 syklister årlig søker legebehandling etter ulykker. I de aller fleste ulykkene dreier det seg om lettere skader, men trolig er mørketallene store også for de alvorlige skadene.

Utsatte ungdommer

Blant de yngste tenåringene, i alderen 12 til 14 år, er det sykkelulykker som fører til flest alvorlige ulykker på veiene. Dette er samtidig aldersgruppen som er dårligst til å bruke sykkelhjelm, viser tellinger fra Statens vegvesen. De siste fem årene har seks barn under 15 år omkommet, mens 54 er blitt hardt skadd. – Det er på tide å se på hvilke tiltak som kan redusere syklistenes ulykker. Trygg Trafikk har tidligere tatt til orde for at 10 prosent av veibudsjettet bør brukes på myke trafikanter, sier direktør Kari Sandberg i Trygg Trafikk. Sandberg synes det er rimelig, når 16 prosent av de trafikkdrepte i fjor var gående og syklende. Siden 2007 har dette tallet variert mellom 13 og 16 prosent.

Ønsker trygge soner

Blant tidligere foreslåtte tiltak er innføring av fartsgrense på 30 km/t i byer og tettsteder og utbygging av flere gangveier og sykkelveier i tettbygde strøk. Trygg Trafikk har samtidig ønsket en trygg sone på 4 km rundt alle skoler, der barn kan ferdes trygt som fotgjengere og syklister. – Det beste ville vært fysiske sperrer mellom bilene og myke trafikanter. Det fordrer gang- og sykkelveier som er helt atskilt fra øvrig trafikk. Vi ser at mange steder krysser sykkelveiene vanlig veier. Det er ofte her ulykkene skjer, sier Sandberg. De siste fem årene har 41 syklister omkommet i trafikken, mens 289 er hardt skadd. Dette dreier seg i hovedsak om menn. De utgjør 78 prosent av de drepte og 70 prosent av de hardt skadde.

Mange kryssulykker

Statistisk sentralbyrå har registrert hvilke type ulykker syklistene har vært utsatt for. Det viser seg at 92 av 330 skader har skjedd etter ulykker med «kryssende kjøreretninger». Dette betyr en kollisjon med et annet kjøretøy som har kommet fra syklistens høyre eller venstre side. – Spesielt i byene må forholdene for syklistene bedres. Krysningspunkt må tilrettelegges med siktsoner, fartsdempende tiltak i krysningspunktet og riktig skilting, sier Sandberg. 72 av ulykkene er såkalte eneulykker hvor syklisten har veltet, kjørt på en stillestående hindring, eller kjørt av veien. De øvrige ulykkene har skjedd etter møteulykker i forbindelse med svinger, påkjørsler bakfra eller andre kollisjoner med et kjøretøy i samme kjøreretning.