Ønsker uavhengig veitrafikktilsyn velkommen

Den kommende regjeringen går inn for å etablere et uavhengig veitrafikktilsyn. – Vi støtter forslaget og håper dette kommer raskt på plass, sier direktør Jan Johansen i Trygg Trafikk.

I dag fører Statens vegvesen tilsyn over riksveiene, som de selv «eier». Den største delen av det offentlige veinettet består imidlertid av fylkesveier. Her har ikke veitilsynet noe mandat. Slik er det også for de kommunale veiene i Norge. – Vi er positive til at det nå skal etableres et uavhengig veitrafikktilsyn. Dette har vi jobbet for i flere år fordi vi mener det er viktig med bedre oppfølging og kontroll av hele det offentlige veinettet, sier direktør Jan Johansen i Trygg Trafikk.

Uavhengighet viktig

7. oktober presenterte Høyre og Frp den politiske plattformen for den kommende regjeringen. I dette dokumentet skriver partiene at de vil: «Etablere et uavhengig veitrafikktilsyn, og vurdere effektiviseringspotensialet knyttet til tettere integrering mellom de ulike statlige tilsynene innen transportsektoren». – Det er gledelig at regjeringen har satt dette på agendaen. Vi trenger et tilsyn som fungerer på samme måte som i luftfarten og på jernbane, sier Johansen. Trygg Trafikk ønsker samtidig at det innføres felles krav til drift og vedlikehold av både riksveier, fylkesveier og kommunale veier. Da vil et kommende tilsyn kunne stille samme kvalitetskrav til hele veinettet.

Internkontroll

I april 2007 sendte Trygg Trafikk et brev til Samferdselsdepartementet der vi ba om opprettelsen av et uavhengig veitilsyn. Brevet ble utformet i samarbeid med 10 av våre medlemsorganisasjoner, som alle så behovet for et tilsyn innen veitransporten. I februar 2009 konkluderte et regjeringsoppnevnt utvalg med at det burde etableres et uavhengig veitilsyn. Dette mente både flertallet i utvalget og et klart flertall blant instansene som fikk rapporten til høring. Til tross for dette valgte Samferdselsdepartementet i 2010 å opprette et tilsyn i regi av Vegdirektoratet. – I dag fører en statlig etat kun tilsyn med seg selv. Dette kalles vanligvis internkontroll. Vi ser fram til at det etableres et uavhengig organ for hele veisektoren, sier Johansen.