Rekordlav kvinneandel blant omkomne i trafikken i 2016

Totalt omkom 135 mennesker i trafikken i 2016. Blant disse er 111 menn og 24 kvinner. Vi må svært langt tilbake i tid for å oppleve et år der så få kvinner har omkommet i trafikken. Trygg Trafikk oppfordrer norske menn til å lære av kvinnene i det nye året.

Ved årets utgang hadde 24 kvinner mistet livet på norske veier og tallet er det laveste på svært mange år. Både april, mai og november var måneder uten kvinner blant de omkomne. Årets tall viser en reduksjon på hele 20 prosent fra i fjor da det omkom 30 kvinner. Trygg Trafikk-direktør Jan Johansen er glad for at 2016 ble året med nest lavest antall omkomne i trafikken siden 1947, men understreker at hver enkelt som omkommer, er én for mye. Som samfunn kan vi ikke akseptere at en så nødvendig aktivitet tar så mange liv. – Høy fart, uoppmerksomhet og ruspåvirket kjøring er blant de hyppigste årsakene til de alvorligste ulykkene. I flesteparten av tilfellene er bilføreren en mann. Selv om det er vanskelig å peke på én konkret årsak til at færre kvinner enn menn mister livet i trafikken, vet vi at kvinner generelt er mindre risikovillige. Jeg tror med fordel menn kunne lært mer av kvinner om risikovurdering, og jeg oppfordrer alle menn til å ha som nyttårsforsett at de skal roe seg bak rattet, sier Johansen.

Flere syklister og fotgjengere omkom

Mens det i 2015 omkom totalt 117 personer i trafikken, viser ferske tall at 135 mistet livet på norske veier i 2016. Selv om dette er en økning fra året før, er tallene på et historisk lavt nivå. – Nedgangen over tid er jevnt fordelt i alle trafikantgrupper, bortsett fra hos myke trafikanter hvor pilen går i motsatt retning. Her stiger antall omkomne og hardt skadde. Dette bekymrer oss og det er spesielt syklistene som ser ut til å være utsatt. Totalt omkom 12 syklister og flere hundre er skadd. 15 fotgjengere omkom. Når vi vet at vi nasjonalt har svært ambisiøse mål om at enda flere skal gå og sykle, gir dette ekstra grunn til å være på vakt. Tallene viser helt tydelig at arbeidet må trappes opp og at trafikantarbeidet må styrkes ytterligere, understreker Johansen. Trygg Trafikk-direktøren uttrykker også bekymring for at ulykker på ATV har økt. I alt 6 omkom på ATV i 2016. – Tallet på ATV har økt kraftig de siste årene. Selv om det totalt sett er små tall, viser økningen i antall omkomne at det er grunn til å se nærmere på dette, sier han.

Historisk lave tall

Totalt sett føyer 2016 seg inn i den positive trenden med stadig færre omkomne i trafikken. Sikrere veier, tryggere biler, riktig opplæring og bedre holdninger er viktige bidrag i arbeidet. – Nedgangen viser at planlagte og samordnede tiltak nytter. Det har vært jobbet bredt og intensivt på ulike nivå i flere år, og det er dette arbeidet vi nå ser resultater av. Likevel er det fortsatt for mange som omkommer, blir hardt skadd og får livet ødelagt. Derfor må vi fortsatt ha fullt trykk på sikkerhet og visjonen om null omkomne og hardt skadde i trafikken. Det er fortsatt langt igjen, sier Johansen. Fordeling trafikantgrupper Desember Desember Hele 2016 Hele 2015 2016 2015 2016 2015 Bilførere 4 7 57 57 Bilpassasjerer 1 0 18 19 Motorsyklister 0 0 22 20 Mopedister 0 1 1 1 Syklister 0 0 12 5 Fotgjengere 3 2 15 12 Akende 0 0 0 0 Andre 0 0 10 3 SUM 8 10 135 117

Fordeling fylker Desember Desember Hele 2016 Hele 2015 2016 2015 2016 2015 Østfold 0 1 5 8 Akershus 1 2 12 8 Oslo 0 0 4 5 Hedmark 0 0 9 5 Oppland 0 2 7 12 Buskerud 2 2 14 8 Vestfold 0 1 5 6 Telemark 0 0 4 4 Aust-Agder 0 0 2 6 Vest-Agder 0 0 9 6 Rogaland 1 0 15 8 Hordaland 0 2 7 7 Sogn og Fjordane 0 0 4 5 Møre og Romsdal 1 0 5 2 Sør-Trøndelag 0 0 9 7 Nord-Trøndelag 0 0 5 4 Nordland 3 0 9 9 Troms 0 0 4 5 Finnmark 0 0 6 2 SUM 8 10 135 117

Dette er foreløpige tall, endelige tall vil foreligge i mai.