Statsbudsjettet 2018: – Høyere ambisjoner for trafikksikkerhet, lavere prioritet

Samferdselsdepartementets budsjettforslag for 2018 er en fortsatt satsning på nye veier, vedlikehold og teknologi. Samtidig reduseres bevilgningene til trafikksikkerhetstiltak for kjørende, syklende og gående for annet år på rad.

I følge Nasjonal transportplan skal det være maks 350 omkomne og hardt skadde personer i vegtrafikken innen 2029. Tallet for 2016 var 791, 30 personer flere enn målet for dette året. – Ingen regjering har noen gang hatt større ambisjoner når det gjelder trafikksikkerhet, men forsterket innsats er helt nødvendig for å nå målene. Uten flere tiltak vi vet virker blir ambisjonene mer festtale enn faktisk satsning, sier direktør Jan Johansen i Trygg Trafikk. Kan ikke bygge oss ut av trafikksikkerhetsproblemene I følge budsjettforslaget vil gjennomførte investeringer på riksveinettet i 2018 innebære at det årlig blir 2,5 færre personer som omkommer eller blir hardt skadd i vegtrafikken. Samtidig viser ulykkesundersøkelser at de fleste dødsulykker kan knyttes til høy fart, rus og uoppmerksomhet. – Dersom alle hadde overholdt fartsgrensene, kjørt rusfritt og brukt belte ville dødsulykkene vært omtrent halvert. Satsningen på nye veier er bra, men vi kan ikke «bygge oss ut» av trafikksikkerhetsutfordringer som skyldes atferd. Nytenkning er helt nødvendig, sier Johansen. Parallelt med budsjettarbeidet har justisministeren sendt på høring forslag om å nedlegge Utrykningspolitiet (UP) som et ledd i nærpolitireformen. – UP gjør en svært viktig forebyggende innsats og redder mange liv med sine kontroller av blant annet rus og fart. Beregninger fra Transportøkonomisk institutt viser at kontrollinnsatsen kan tredobles og likevel være samfunnsøkonomisk lønnsomt. Ser man budsjettforslaget og forslaget om nedleggelse av UP i sammenheng, så er vi redd for at regjeringen er inne i en blindgate i trafikksikkerhetsarbeidet, sier Johansen. Oppfordrer Stortinget til å følge opp eget vedtak I forbindelse med behandlingen av Stortingsmelding nr. 40 vedtok Stortinget å be regjeringen om å styrke det trafikantrettede arbeidet. – Sett i lys av dette vedtaket er budsjettsforslaget for ensidig på vei, og vi ser ingen satsning på mennesket i trafikken. Trygg Trafikk oppfordrer derfor partiene til å følge opp sitt eget vedtak og sørge for å styrke trafikantrettede tiltak i behandlingen av statsbudsjettet. Slike tiltak omfatter opplæring, informasjon, holdningsskapende arbeid og kontroller, avslutter Johansen.