Sterk nedgang i dødsulykkene

I fjor omkom 171 personer i veitrafikken, viser foreløpige tall fra Trygg Trafikk. Det er en markant nedgang siden 2010, og det laveste tallet siden 1953.

De siste tre årene har vi opplevd en reduksjon i antallet omkomne. I 2010 omkom 208 mennesker på norske veier. I fjor gikk 37 færre liv tapt. Går en tilbake til år 2000 døde 341 på norske veier. Siden den gang er altså tallet halvert. – Vi vil takke alle som er forsiktige, konsentrerte og lovlydige i trafikken. Det gjelder heldigvis de fleste, og det er først og fremst deres fortjeneste at vi opplever en nedgang i ulykkene, sier direktør Kari Sandberg i Trygg Trafikk.

Frykter flere ulykker

Sandberg tror reduksjonen kommer til å bli lagt merke til i Europa. Men hun advarer mot å legge for stor vekt på tallene. Statistikken viser at etter noen år med nedgang, har tallene en tendens til å øke. – I gleden over at færre blir rammet, må vi ikke glemme de omkomne og deres pårørende. Vi er mange aktører som jobber med trafikksikkerhet, og vi har et langsiktig perspektiv. Nå blir vår felles utfordring å intensivere dette arbeidet, ikke bare holde det på samme nivå, sier Sandberg. Hun tror jobben kommer til å bli tøffere i tiden framover, og at den vil kreve mer av både organisasjoner, offentlige etater og politikere. – Vi jobber mot en visjon om null drepte og hardt skadde i trafikken. Jo færre ulykker vi opplever, jo vanskeligere er det å fortsette reduksjonen, sier Sandberg.

Myke trafikanter rammes

Ett av lyspunktene i fjor var nedgangen i antall omkomne ungdommer. I 2010 døde 51 personer i alderen 15-24 år på norske veier. I fjor var tallet redusert til 34, viser den foreløpige statistikken. Det betyr at andelen ungdommer blant de som dør i trafikken er redusert. Mens aldersgruppen utgjorde 24,5 prosent av alle trafikkdrepte i 2010, er andelen på snaut 20 prosent i 2011. Samtidig ser vi at antallet myke trafikanter som dør i trafikken ikke går ned. Både i 2010 og 2011 omkom 27 fotgjengere og syklister. – Vi har tidligere foreslått en rekke tiltak for å redusere risikoen til de myke trafikantene. Det er bygget noen flere gang- og sykkelveier, men vi forventer mer, sier Sandberg. Trygg Trafikk mener det bør innføres fartsgrense på 30 km/t i alle byer og tettsteder, atskilte traseer for gående og syklende på gang- og sykkelveier og sikring av krysningspunkter der myke trafikanter møter bilistene. Sandberg har også tatt til orde for et reflekspåbud, bedre veibelysning og et sterkere fokus på skoleveiene.

Dramatisk reduksjon

Til tross for 171 tapte liv på veiene i 2011, er det positivt at utviklingen går riktig vei. I 1975 døde 539 mennesker i trafikken, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Den gang var det 1,3 millioner registrerte motorkjøretøy på veiene, og det ble kjørt totalt 15,4 milliarder kilometer på veiene. I dag er antallet biler og trafikkmengden nesten tredoblet. Samtidig er antall dødsulykker dramatisk redusert. Hvis risikoen for dødsulykker hadde vært like høy som i 1975, ville vi med dagens trafikkmengde hatt 1496 omkomne i året. – Vi har et langt større fokus på trafikksikkerhet i dag. Nesten alle bruker bilbelte, vi har barnesikringsutstyr i bil, kjøretøyene er langt tryggere, og vi har et sikrere veinett der trafikken er størst. I tillegg har vi bedre kjøreopplæring og et større fokus på holdningsskapende arbeid, sier Sandberg. Ulykkesutvikling 1973-2011