Stor økning i antall trafikkdrepte

I 2013 døde 190 personer i veitrafikken. Det er en økning på 31 prosent siden 2012. – Vi ønsker oss fartssperrer, flere kontroller og lavere hastighet i byene, sier direktør Jan Johansen i Trygg Trafikk.

Siden 2009 har vi opplevd en årlig nedgang i antall omkomne på veiene. De siste årene har denne reduksjonen vært sterk og i 2012 kunne Norge skilte med færrest trafikkdrepte i Norden, etter befolkningstall. Med en økning på over 30 prosent i 2013 er denne trenden nå snudd, viser foreløpige tall. – Vi må sette trafikksikkerhet øverst på agendaen, foran fokus på fremkommelighet og nye store veiprosjekter, sier direktør Jan Johansen i Trygg Trafikk.

Flere omkommer i bil

Det er ulykker med bil som har ført til økningen i antall drepte. I 2012 døde 67 bilførere og 19 bilpassasjerer. I år har antallet økt til 102 bilister og 31 bilpassasjerer. Blant fotgjengerne og syklistene er det en nedgang, mens antallet omkomne på motorsykkel har gått litt opp. Vi ser en økning i antall omkomne ungdommer, men den desidert største økningen finner vi i aldersgruppen fra 45 år og oppover. Et flertall av disse døde i bil. Blant de omkomne fotgjengerne finner vi svært mange eldre over 60 år. – En av de store utfordringene framover blir hvordan vi kan tilrettelegge trafikken bedre for de eldre. Dette gjelder en stadig større andel av befolkningen, som også blir stadig mer mobile, sier Johansen.

Styrking av UP

Det store flertallet av omkomne i trafikken er menn. Av de 190 drepte i 2013 er kun 52 kvinner. Forskning viser at særlig fire feil fører til dødsulykker i trafikken: sjåførene holder for høy fart, de er uoppmerksomme, kjører ruspåvirket og de dropper bilbelte. Direktøren i Trygg Trafikk peker på flere tiltak som vil kunne bidra til å redusere ulykkene:

  • Fartsgrense på 30 km/t i alle byer og tettsteder vil redusere dødsulykkene blant gående og syklende.
  • En klar økning i antall politikontroller langs veiene, gjennom en styrking av Utrykningspolitiet.
  • Incentiver i form av avgiftskutt som bidrar til raskere innføring av ny sikkerhetsteknologi i bilene. De mest effektive tiltakene er fartssperre, atferdsregistrator, bilbeltepåminner og alkolås.
  • Forsert utbygging av midtrekkverk og rydding av farlig sideterreng på ulykkesutsatte veier. De fleste dødsulykkene skjer på eldre veier uten midtrekkverk.

Vil senke farten

Johansen tror Norges muligheter til å redusere antallet trafikkdrepte i tiden framover vil henge sammen med to ting: hvor mye sikrere bilindustrien klarer å lage kjøretøyene og om vi vil innføre nye virkemidler som innskrenker den personlige friheten i bil. – Fartssperre er et tiltak det er viktig å ta i bruk, sier Johansen. Nasjonalt kan dette prøves ut overfor de som mister førerkortet på grunn av fartsovertredelser. Fartssperre, eller intelligent fartstilpasning (ISA), er ett av flere tiltak EU-kommisjonen nå ser på for å redusere antallet alvorlige trafikkulykker. I en rapport utarbeidet av Transportøkonomisk institutt i 2012 om ulike førerstøttesystemer, ble ISA vurdert å være det mest effektive med et potensiale på anslagsvis 41 sparte liv per år. Fordeling trafikantgrupper Desember Desember Januar -desember Januar – desember 2013 2012 2013 2012 Bilførere 13 2 102 67 Bilpassasjerer 5 2 31 19 Motorsyklister 0 0 21 17 Mopedister 0 0 3 4 Syklister 0 0 10 12 Fotgjengere 3 2 16 21 Akende 0 0 2 1 Andre 0 0 5 4 SUM 21 6 190 145

  Fordeling fylker Desember Desember Januar – desember Januar – desember 2013 2012 2013 2012 Østfold 0 0 7 6 Akershus 3 0 11 12 Oslo 4 1 6 8 Hedmark 0 1 9 12 Oppland 0 0 10 8 Buskerud 1 0 19 9 Vestfold 1 0 6 5 Telemark 0 0 8 7 Aust-Agder 0 0 5 6 Vest-Agder 0 0 6 7 Rogaland 2 0 19 13 Hordaland 2 0 15 15 Sogn og Fjordane 3 1 12 4 Møre og   Romsdal 1 0 13 6 Sør-Trøndelag 1 1 9 6 Nord-Trøndelag 1 0 11 2 Nordland 1 1 12 9 Troms 0 1 6 10 Finnmark 1 0 6 0 SUM 21 6 190 145

Trygg Trafikks foreløpige oversikt er basert på politirapporterte ulykker via våre distriktsledere. Kontaktpersoner: Direktør Jan Johansen tlf. 22 40 40 41 / mob. 90 59 87 30 Kommunikasjonssjef Kristin Øyen, tlf. 22 40 40 44 / mob. 95 88 75 88