Trenger kontroller for å redusere dødsulykkene

Hittil i år har 132 personer omkommet i trafikkulykker. Trygg Trafikk mener flere politikontroller hadde gitt færre drepte og hardt skadde.

For at folk skal senke hastigheten i trafikken, unngå farlige forbikjøringer og kjøre rusfritt, er det ett tiltak som fungerer bedre enn alt annet: synlig politi. – Dessverre ser vi at omfanget av kontroller har gått ned over tid. Med større innsats her ville det skjedd færre alvorlige ulykker, sier direktør Jan Johansen i Trygg Trafikk. Han understreker at politiet gjør en svært god jobb, med de ressursene som er tilgjengelig.

Trenger tilskudd

I år 2000 var omfanget av politikontrollene 16 prosent høyere enn i 2012, viser en forskningsrapport fra Transportøkonomisk institutt (TØI). Omfanget av kontrollene er her definert som «antall kontrollerte per million kjøretøykilometer». 844 mennesker ble drept eller hardt skadd på veiene i 2012. 49 av dem kunne vært reddet med et like høyt kontrollomfang som i 2000. – Vi anbefaler på det sterkeste at regjeringen følger opp disse opplysningene. Politiet må få midler til å øke kontrollene, sier Johansen.

56 000 tatt i år

Fra januar til september i år har Utrykningspolitiet skrevet ut 52 905 forenklede forelegg for brudd på fartsgrensene og tatt 3639 førerkort fra råkjørere. – Tallene sier noe om hvilket enormt behov det er for politiet ute på veiene, sier direktøren i Trygg Trafikk. Hvis du råkjører er det større risiko for å bli straffet i dag enn på slutten av 1980-tallet. Det skyldes kun innføringen av automatisk trafikkontroll (ATK). Risikoen for å bli stoppet av politiet ute på veiene har kontinuerlig gått ned siden 1970-tallet. – Mens politiet kan avsløre alle typer lovbrudd, kan fotoboksene kun avdekke råkjøring. Vi ønsker mer av begge deler, fordi flere kontroller betyr færre lovbrudd, sier Johansen.

Effektive bokser

Forskning viser at både ATK og streknings-ATK er effektive tiltak. Den første varianten er fotobokser som måler hastigheten på ett ulykkesutsatt punkt. Streknings-ATK måler bilistenes fart mellom to fotobokser. En ny studie viser at dette reduserer de alvorligste ulykkene med 50 prosent. – For hver krone vi investerer her, får vi igjen både liv, helse og sparte samfunnskostnader, sier Johansen.

Ulykkene i september 2014

132 personer har mistet livet i trafikken hittil i 2014. I samme periode i 2013 omkom 134 personer på veiene. Trygg Trafikk melder at det foreløpige tallet for omkomne i september er 16. I samme måned i 2013 var det foreløpige tallet 20. Dette ble redusert med en, slik at det endelig tallet for september 2013 endte på 19. I gjennomsnitt de foregående fem år er 18 personer omkommet i veitrafikkulykker i september måned. I september 2014 døde åtte bilførere, to bilpassasjerer, en motorsyklist, to syklister, en fotgjenger og to andre (førere av traktor). Av de 16 omkomne var 13 menn og tre kvinner. Dødsulykker i trafikken Måned Omkomne 2014 Omkomne 2013 Omkomne 2012 Januar 9 14 15 Februar 15 9 16 Mars 9 11 8 April 7 9 13 Mai 20 14 12 Juni 18 16 11 Juli 19 17 13 August 19 25 15 September 16 19 10 Januar – september 132 134 113 Hele året – 187 145

Her er dødsulykkene fordelt på trafikantgrupper og fylker: Fordeling trafikantgrupper og fylker Trygg Trafikks foreløpige oversikt er basert på politirapporterte ulykker via våre distriktsledere. Kontaktpersoner: Direktør Jan Johansen, tlf. 22 40 40 41 / mob. 90 59 87 30 Nestleder Tori Grytli, tlf 22 40 40 42 / mob. 95 92 74 64