Trygg Trafikk: Bekymret for sikkerheten i russebussene

Det er vår i lufta og «rullingen» er i full gang mange steder i landet. Trygg Trafikk er bekymret for trafikksikkerheten for russen og ber samferdselsministeren ta grep før vi får flere alvorlige ulykker. 

Russebussene er ofte gamle og i dårlig stand, og mange fungerer som rullende diskotek. Skade- og ulykkespotensialet er stort, og også politiet og Statens vegvesen er bekymret over utviklingen. Deres kontroller på veien avdekker blant annet:

  • Feil og mangler på bremser, fjæring og karosseri
  • Overlast / for mange passasjerer om bord («stapping»)
  • Ulovlig og brannfarlig montering av aggregater til lyd og lys
  • Ulovlig krone på taket
  • Tildekkede nødutganger
  • Sjåfører uten førerrett eller godkjent yrkessjåførkompetanse
  • Sjåfører som ikke bryr seg om sikkerhet under rulling
  • Kjøretøy som er omregistrert i andre land fordi de ikke tilfredsstiller norske regler

– Flere av russebussene er nærmest tikkende bomber på veien. Dette har blitt en kultur som har sklidd fullstendig ut, og vi kan ikke lenger stå å se på at flere titalls russ danser rundt i alkoholrus i gamle utrygge busser med høy hastighet. Vi unner all ungdom en fantastisk feiring etter endt skolegang, men vi kan ikke risikere å miste noen av ungdommene våre i en tragisk russebussulykke, sier Tanja Loftsgarden, avdelingsleder i Trygg Trafikk.

Behov for samordnet innsats

Trafikksikkerhetsutfordringene med russebusser er mange og komplekse. Ansvaret for relevant regelverk og kontrollvirksomhet ligger hos flere myndigheter. – Vi oppfordrer samferdselsministeren, som øverste ansvarlig for trafikksikkerheten, til å initiere en styrket og samordnet innsats for å bedre sikkerheten og få bukt med lovbrudd knyttet til disse kjøretøyene, sier Loftsgarden.

Dette er våre forslag

Vurdere brukskrav til russebusser   Russebusser omfattes av samme krav som andre busser, både når det gjelder krav til innvendig og utvendig utforming samt jevnlig EU-kontroll. Men ettersom bruken av russebusser ofte er risikofylt, bør myndighetene se nærmere på å innføre særskilte brukskrav. Presisere midlertidig kabotasje    Midlertid kabotasje (transport mellom steder i et annet land enn der hvor transportøren hører hjemme) i Norge er lovlig, ifølge EØS-avtalen. Det er imidlertid ikke spesifisert hvor lenge en slik midlertidighet kan vare. Danmark har satt en grense på 7 dager i en 12 måneders periode. Norge bør snarest mulig få på plass en lignende presisering av midlertidig kabotasje. – I dag kan useriøse russbussaktører leie inn busser fra utlandet, lovlig, men som ikke ville blitt godkjent etter norske krav. Denne kan da, slik regelverket er i dag, brukes gjennom hele russetiden, presiserer Loftsgarden. Styrke og utvide kontroller av kjøretøy og sjåfører    Det er viktig å gjennomføre målrettede kontroller av både kjøretøy og sjåfører, og det bør settes av tilstrekkelige ressurser til dette. Vi etterlyser økt samarbeid med Arbeidstilsynet om arbeidsvilkår for utenlandske sjåfører og med Skatteetaten om skatter og avgifter på midlertidig bruk av kjøretøy i Norge.

Holdningsskapende arbeid er fortsatt viktig

Trygg Trafikk har lang tradisjon for å drive holdningsskapende arbeid rettet mot russen sammen med fylkene, politiet, Statens vegvesen og andre relevante aktører. – Dette arbeidet er viktig å opprettholde, men utfordringene er nå så omfattende og komplekse at vi også ser behov for endringer i regelverket og økt prioritering av kontroller, avslutter Loftsgarden.