Vi trenger flere Hjertesoner 

Three kids having fun at school running

En fersk TØI-rapport viser god effekt av trafikksikkerhetstiltaket Hjertesone rundt norske skoler. Nå håper Trygg Trafikk at flere skoler kommer på banen. – Hjertesone er det beste tiltaket vi har for en tryggere skolevei. For å få til det, trenger vi foreldrenes engasjement, sier Lena Westrum i Trygg Trafikk.  

Transportøkonomisk Institutt (TØI) har, på oppdrag fra Trygg Trafikk, undersøkt effekten av trafikksikkerhetstiltaket Hjertesone ved norske skoler. Resultatene viser at tiltaket har god effekt. Nå håper Trygg Trafikk at flere foreldre får øynene opp for tiltaket. 

– Hjertesone fører til at foreldre leverer og henter barna sjeldnere med bil, og heller lar dem sykle eller gå. Det gir både en tryggere og hyggeligere skolevei for barna, sier opplæringssjef i Trygg Trafikk, Lena Westrum.  

Hun forklarer hva Hjertesone innebærer: 

–  En Hjertesone er et avgrenset geografisk område rundt en skole der biltrafikken skal reduseres i størst mulig grad. Det handler om å bidra til mindre foreldrekjøring, og gjøre det tryggere og mer attraktivt å gå eller sykle til skolen. Det betyr en trafikksikker sone rundt skolen med lite biltrafikk, hvor de barna som blir kjørt slippes av i droppsoner utenfor hjertesonen. Det kan også innebære følgegrupper, foreldre som står hjertesonevakt på utsatte steder eller bedre sykkelparkering. I tillegg arbeides det systematisk med holdningsskapende tiltak.  

God effekt av Hjertesone – flere ønsker å sykle og gå 

Dette er det første forskningsprosjektet som undersøker virkningene av Hjertesone på landsbasis. Vi kjenner i dag til 352 Hjertesone-skoler rundt om i landet. 

Resultatene fra den ferske TØI-rapporten viser at 16 prosent av foreldre ved Hjertesone-skoler oppgir at de sjeldnere bruker bilen til henting og levering.  10 prosent sier at de oftere lar barna gå og 14 prosent rapporterer at deres barn sykler mer.  Mer enn halvparten av skolene mener at Hjertesone har bidratt til mer systematisk trafikksikkerhetsarbeid, og større bevissthet om trafikksikkerhet blant foreldre, ansatte og elever.  

– Å få dokumentert effekten av Hjertesone på landsbasis er viktig for å rekruttere flere Hjertesone-skoler. Resultatene viser også at solid forankring og engasjement hos FAU og skoleledelsen og involvering av elevene er viktig for at tiltaket skal fungere best mulig. Hjertesone er langsiktig arbeid som krever dedikasjon og systematikk, sier Westrum. 

Vil ha foreldrene på banen 

Trygg Trafikk oppfordrer foreldre til å ta initiativ for å gjøre deres skole til Hjertesone-skole. 

– Siden starten i 2016 har det blitt etablert over 350 Hjertesoner over hele landet, og stadig flere skoler følger etter. Men det er foreldrene som sitter med nøkkelen her. Ta kontakt med FAU, skolen eller kommunen for å finne ut hvordan din skole kan etablere Hjertesone, avslutter Lena Westrum 

Om undersøkelsen  

136 kommuner svarte på spørreundersøkelsen om Hjertesone. 36 % av kommunene i undersøkelsen har i dag hjertesoner, mens 39% av kommunene vurderer å innføre Hjertesone. 11 % svarte at Hjertesone ikke er aktuelt i kommunen. Det er en tydelig sammenheng mellom Trafikksikker kommune og Hjertesone. 77 % av kommunene i undersøkelsen var sertifisert som Trafikksikker kommune, hvor 6 av 10 kommuner oppgir at Hjertesone er innført i forbindelse med Trafikksikker kommune. 

En spørreundersøkelse om Hjertesone ble sendt ut til alle skoler i Norge med barneskoletrinn (n=2267) i perioden mars-mai 2023. 662 skoler besvarte undersøkelsen. Om lag 20 % av skolene har i dag Hjertesone, mens 12 % planlegger å innføre tiltaket. 37% av skolene hadde ikke hørt om Hjertesone.  

Lena Westrum

Avdelingsleder opplæring barn og unge