Vil stille krav til fotgjengerne

Rundt halvparten av dødsulykkene med fotgjengere skjer i gangfelt. Trygg Trafikk ønsker derfor en endring av trafikkreglene, som krever at fotgjengere viser aktsomhet.

I femårsperioden 2008 til 2012 omkom 115 fotgjengere i trafikken, mens 408 ble hardt skadd. Fotgjengere utgjør de siste årene en økende andel av de omkomne i trafikken. Mange av ulykkene skjer i gangfelt, der fotgjengerne ofte føler seg trygge. I Norge har bilistene absolutt vikeplikt ved gangfelt uten trafikklys. Det stilles ingen krav til fotgjengerne. I Sverige er gående pålagt å vurdere bilenes avstand og hastighet inn mot gangfeltet, før de krysser veien. – Vi ønsker oss et lignende pålegg i Norge, sier direktør Kari Sandberg i Trygg Trafikk.

Uforsiktige trafikanter

Målsettingen med forslaget er å redusere antall omkomne og skadde fotgjengere i trafikken. – Folk vet at bilistene har vikeplikt ved gangfelt, og kan derfor være uoppmerksomme når de skal krysse veien. Samtidig mener Trygg Trafikk at det er feil at bilistene alltid får hele ansvaret for alle ulykker i gangfelt, sier Sandberg. Hun minner om at en fotgjenger som løper ut i et gangfelt kan sette seg selv i fare, eller forårsake ulykker mellom kjørende og andre trafikanter. – I tillegg må fotgjengere ta høyde for at det finnes råkjørere og rusede eller uoppmerksomme bilister. Derfor må folk sjekke at «kysten er klar», før de skritter ut i veien, sier Sandberg.

Ønsker flere tiltak

– Bilistene møter strenge sanksjoner hvis de bryter vikeplikten. Det mener vi er helt riktig. Vårt lovverk skal være på fotgjengernes side. Det paradoksale er at Norge har flere ulykker i gangfelt enn de fleste andre land, sier Sandberg. Trygg Trafikk ønsker større satsing på opphøyde og opplyste gangfelt, samt 30-soner der myke trafikanter ferdes i byer og tettsteder. Dette er tiltak som reduserer antall ulykker. – Men det er ikke nok. Vi kan ikke bygge oss ut av disse problemene. Vi må spre kunnskap om risikoen, og fotgjengerne må pålegges et ansvar for å unngå ulykker, sier Sandberg.

Bedre samspill i trafikken

Hvis det innføres en regelendring, vil også spørsmålet om sanksjoner dukke opp. Trygg Trafikk ser ikke for seg at politiet skal holde kontroller ved gangfeltene. Men skulle det skje en ulykke, må myndighetene vurdere hvem som er ansvarlig. Sandberg mener det bør åpnes for at svaret ikke alltid er bilisten, men at det også kan være fotgjengeren eller begge parter. Trygg Trafikk vil presentere forslaget under konferansen «Kampen om gata» 15. og 16. april i Oslo. Årets nasjonale trafikksikkerhetskonferanse handler om tiltak for å bedre sikkerheten til myke trafikanter i bytrafikk. Over 2/3 av trafikantene som omkommer i byer og tettsteder, er fotgjengere eller syklister. Rundt halvparten av fotgjengerne som dør, blir påkjørt i gangfelt (TØI, 2012).