Tre krav til politikerne i valgkampen

Sikrere skoleveier, bedre kår for myke trafikanter i byene og opprusting av ulykkesutsatte fylkesveier. Det er Trygg Trafikks krav til politikerne før kommune- og fylkestingsvalget 2015.

Regjeringen og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen vil trafikkdøden til livs, og hovedbudskapet er bedre veier. Det mange velgere nok ikke er klar over er at rikspolitikerne snakker om riksveiene, som kun utgjør litt over 10 prosent av det offentlige veinettet i Norge. Våre 19 fylker og 428 kommuner forvalter nesten 90 prosent av veiene. Det gjør dem til svært viktige aktører i arbeidet for å redusere trafikkulykkene.

I store deler av landet opplever lokalpolitikere at det økonomiske handlerommet er lite og at mange viktige formål skal prioriteres. Trygg Trafikk ønsker å argumentere for at trafikksikkerhet må være et tema i valgkampen frem mot 14. september. Vi ønsker å sette søkelys på tre hovedutfordringer i det lokale trafikksikkerhetsarbeidet: Utrygge skoleveier, flere myke trafikanter og ulykkesutsatte fylkesveier.

Utrygge skoleveier

Over halvparten av norske rektorer opplever trafikksikkerheten utenfor skolen som et problem. Det viser en undersøkelse blant over 250 skoleledere, gjennomført av Sentio Research for forsikringsselskapet If. Over seks av ti rektorer frykter at det vil skje en alvorlig ulykke ved deres skole. De peker på stor trafikk rundt skolen, foreldre som leverer og henter barna med bil, høy fart og manglende gang- og sykkelveier som spesielt problematisk.

Foreldre plikter å sende barna sine på skolen. Den plikten bør følges av retten til å komme trygt fram. Derfor skal alle skoler ha kartlagt eventuelle farer som kan møte elevene på veien, og vurdert hvordan disse skal håndteres. Skolene må også bidra med trafikkopplæring, rutiner og gode retningslinjer for trafikksikkerhet. Dette har kommunen som «skoleeier» det øverste ansvaret for.

I tillegg er kommunen eller fylkeskommunen eier av nær sagt alle skoleveier. Det er derfor deres ansvar å bygge gang- og sykkelfelt, utbedre farlige kryss, sette opp belysning, lage opphevede gangfelt, etablere fartshumper eller sette ned fartsgrensen. Hvordan ansvaret forvaltes er til syvende og sist opp til fylkestingene, bystyrene og kommunestyrene.

Farlig skolevei for barn

Foto: Anders Aavik Hagen

Flere myke trafikanter

De neste årene er det spådd en sterk vekst i våre største byområder. Når vi blir mange flere mennesker, blir det mye mer trafikk. I Nasjonal Transportplan 2014-2023 heter det at hele denne økningen skal skje ved at folk går, sykler eller bruker kollektivtransport. Det skal med andre ord ikke bli flere bilister i byene.

I dette arbeidet trenger vi lokale politikere som er villige til å satse på tiltak for gående og syklende. De må ha to tanker i hodet samtidig: risikoen for alvorlige ulykker må reduseres. Samtidig må det gjøres så attraktivt å sykle og gå, at folk lar bilen stå. Skal flere myke trafikanter våge seg ut i bygatene, må det oppleves som trygt. Fra Sverige vet vi at satsing på sykkeltiltak i byene gir klare resultater. Men det fordrer kontinuerlig innsats over mange år. Svenske erfaringer viser også at tilrettelegging for sykling i vinterhalvåret er et suksesskriteria.

For å bedre sikkerheten anbefaler Trygg Trafikk følgende tiltak:

  • Gang- og sykkeltrafikk bør helst skilles fra biltrafikk. Hvis det ikke lar seg gjøre bør fartsgrensen være maks 30 km/t i byområder med blandet trafikk. De fleste overlever en påkjørsel i 30 km/t, men dør hvis bilen holder 50 km/t.
  • Gangfelt uten trafikklys bør heves opp fra veien og være godt opplyste. Veibanen kan også gjøres smalere inn mot fotgjengerfeltet. Uten disse tiltakene gir gangfeltene de gående dårligere sikkerhet, ikke bedre.
  • Fortau, gang- og sykkelveier og sykkelfelt i veibanen må vedlikeholdes og være i drift hele året. Dette må prioriteres på linje med vedlikeholdet av det øvrige veinettet.
  • Der gang- og sykkelveier krysser trafikkerte gater, skjer det ulykker. Her må sikten være god, skiltingen være riktig og det trengs tiltak som demper farten (for eksempel fartshumper).

Foto: Simen Slette Sunde

Ulykkesutsatte fylkesveier

Trygg Trafikk mener at trafikksikkerheten på ulykkesutsatte fylkesveier må prioriteres.  Mange strekninger står på økonomisk vent for helt nødvendige utbedringer og/eller sårt tiltrengt vedlikehold. Det kan dreie seg om å bygge midtrekkverk, forsterke midtoppmerking og rydding av sideterreng. På andre strekninger er veidekket i elendig forfatning med hullete asfalt, store sprekker og dype spor. Nye sikkerhetstiltak og «oppussing» kan forhindre mange ulykker.

I store deler av landet opplever lokalpolitikere at det økonomiske handlerommet er lite og at mange viktige og lovpålagte formål skal prioriteres. Det blir sagt at landet har en rik stat, men fattige lokalsamfunn. Vi ber staten bidra til en romsligere fylkes- og kommuneøkonomi, og vi ber politikere i fylkestingene og i kommunestyrene stå på for at så skjer. Samtidig må lokale politikere ta ansvaret for sine nedslitte og ulykkesutsatte veier.

En rapport fra Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) viser at vedlikeholdsetterslepet på riksveier har gått ned, mens etterslepet på fylkesveier har økt. Staten spanderer nå 10 ganger mer til investeringer på riksveiene per kilometer, enn hva fylkene bruker på sine veier. Det er et tankekors når vi vet at fylkesveinettet har en uforholdsmessig stor andel av dødsulykkene. Denne andelen er dessuten økende: fra 37 prosent i 2010 til 44 prosent i 2014.

Hvem vil satse?

Vi har nå skissert flere tiltak til beste for skoleelevene, de myke trafikantene i byene og bilistene på fylkesveiene. Dette er tiltak som fremmer trafikksikkerheten, miljøet, folkehelsa og fremkommeligheten i by og bygd. Men de vil ikke være gratis. Skal det lykkes trenger vi lokale politikere med et sterkt engasjement og vilje til langsiktig satsing.

Valgdagen 14. september ber partiene og politikerne om vår støtte og våre stemmer. Nå spør vi: hvem av dere vil støtte våre saker, og dermed bidra til å bedre den lokale trafikksikkerheten?

Godt valg!

Jan Johansen
Direktør Trygg Trafikk

Del dette på:

Facebook Twitter