Trygg Trafikk og åpenhetsloven

“Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven)”

Om loven

Åpenhetsloven er en lov som skal fremme større virksomheters samfunnsansvar og respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold – både i egen virksomhet, i virksomhetenes produksjons- og leverandørkjeder eller hos virksomhetenes samarbeidspartnere.

Alle virksomheter som omfattes av loven har plikt til både å utføre aktsomhetsvurderinger, kunne redegjøre for dem, svare på spørsmål og henvendelser og gi publikum lett tilgang til disse – for eksempel på virksomhetenes nettsider.

Om Trygg Trafikks virksomhet og tjenester i lys av åpenhetsloven

Trygg Trafikks kjernevirksomhet er definert i vårt samfunnsoppdrag som er knyttet til trafikkopplæring av barn og unge, informasjon om risikofaktorer og bruk av sikkerhetsutstyr i trafikken.

Dette innebærer at Trygg Trafikks virksomhet hovedsakelig består av utarbeidelse, koordinering og formidling av immaterielle størrelser og tjenester; ikke fysisk produksjon i leverandørkjeder av fysiske produkter.

I arbeidet med trafikkopplæring og informasjon kjøper Trygg Trafikk ulike tjenester og inngår samarbeid med mange aktører – både administrativt og trafikksikkerhetsfaglig. Alle Trygg Trafikks samarbeidspartnere og tjenesteytere er fysisk lokalisert og administrert i Norge, og underlagt norsk lovgivning som sikrer anstendige arbeidsforhold og menneskerettigheter.

Trygg Trafikk har som medlemsorganisasjon ingen egen virksomhet eller forretningsmessig samarbeid med utenlandske virksomheter. Våre samarbeidspartnere og tjenesteleverandører kan imidlertid i sine leverandørkjeder ha underleverandører der anstendige arbeidsforhold og menneskerettigheter er under press.

Hvilke aktsomhetsvurderinger gjør Trygg Trafikk?

Trygg Trafikk skal være en forutsigbar, etisk og ansvarlig samfunnsaktør og arbeidsgiver. Våre etiske retningslinjer gjelder alle ansatte, vikarer og innleide konsulenter – er distribuert, publisert og lett tilgjengelig i vår digitale personalhåndbok.

Etter åpenhetslovens ikrafttredelse juli 2022, utarbeidet Trygg Trafikk en oversikt over alle våre samarbeidspartnere og tjenesteleverandører. Formålet med oversikten var å sikre oss at våre   leverandører er aktører hvor vi kan forvente at lovens bestemmelser følges og den intensjoner ivaretas.

I det videre arbeidet vil vi ved nye avtaler eller forlengelse av eksisterende avtaler foreta bakgrunnssjekker, egenevalueringer og samtaler – og herigjennom gjøre det klart at Trygg Trafikk stiller som vilkår for samarbeid at leverandør sikrer at grunnleggende menneskerettigheter etterleves og at ansatte har arbeidsforhold i tråd med norsk lov.

Trygg Trafikk har ennå ikke måttet avvikle samarbeidsforhold med våre tjenesteleverandører som følge av lovbrudd, mangel på respekt for menneskerettighetene eller uanstendige arbeidsforhold.  Dersom Trygg Trafikk eller myndighetene avdekker sterkt kritikkverdige forhold hos våre underleverandører, vil vi uten ugrunnet opphold avslutte samarbeidet.

Har du flere spørsmål?

Har du flere spørsmål til Trygg Trafikks arbeid med åpenhetsloven – skriv en e-post til:

hovedkontor@tryggtrafikk.no – og merk teksten med: ÅPENHETSLOVEN i emnefeltet, så lover vi deg svar fra Trygg Trafikks administrasjon – innen tre uker.