Grov skole

Et godt samarbeid mellom skolen, elever, foreldre og kommunen la et godt grunnlag for å etablere Hjertesone ved Grov skole. Skolen er opptatt av at ulike aktører og brukergrupper i bygda må samarbeid og jobbe i lag for å gjøre skoleveien tryggest mulig for elevene.

Hvem tok initiativ til hjertesone? 

  • Skolen har lenge jobbet med trafikale utfordringer, både gjennom holdningsskapende arbeid og utbedring av infrastrukturen. Da Tjeldsund kommune vedtok å etablere Hjertesone ved alle skolene i kommunen, ble arbeidet også strukturert i tråd med Hjertesonemodellen.  

Hva var trafikkutfordringene rundt skolen? 

  • Fylkesvegen forbi skolen har i dag en fartsgrense på 50 km/t og preges av mye tungtransport. Det er ikke gang- og sykkelveg, og mange barn blir kjørt til skolen. Flere elever får skoleskyss på bakgrunn av vurdering av strekninga som «særlig farlig skolevei».  

Hvilke tiltak er satt i gang? 

  • Skolen har en egen trafikksikkerhetsplan som blant annet inneholder retningslinjer for transport ved skoleturer, hvordan trafikksikkerhet integreres i undervisningen og rutiner for kjøring av elever til og fra skolen. Planen revideres årlig.   
  • Elever ved valgfaget trafikk har jobbet med konkrete forslag til Hjertesonen.  
  • Det er etablert droppsone ved skolen. 
  • Kommunen har fått fylkeskommunale midler til Hjertesonearbeidet, og det utredes nå ulike fysiske tiltak som fortau eller gang- og sykkelvei til skolen. 
  • Kommunen har søkt om å få nedsatt fartsgrensen forbi skolen. 
  • Det skal settes opp Hjertesoneskilt ved skolen – både på norsk og samisk.  

Hvem samarbeider om tiltakene? 

  • Kommunen, skoleledelsen, FAU, elever og fylkeskommunen samarbeider om tiltakene.  

Fakta om Grov skole: Skolen ligger i Tjeldsund kommune / Dielddanuori suohkan i Troms og Finnmark fylke. Grov skole er en distriktskole med 1.-10. trinn, og har 86 elever.