I Promise

I Promise er en fin tverrfaglig oppgave hvor det anbefales å snakke om situasjoner i trafikken og hva som skaper farlige situasjoner på grunn av stress.

Tips og info til læreren
Anbefalt tid: 3 – 3,5 timer

Dette er en fin tverrfaglig oppgave hvor det anbefales å snakke om situasjoner i trafikken og hva som skaper farlige situasjoner på grunn av stress.

Les tekstene og diskuter sammen, enten på engelsk eller norsk før elevene jobber individuelt eller i grupper med oversettelsen av «I Promise».

Kompetansemål

Overordnet del

Naturfag –  Folkehelse og livsmestring

Om faget

Naturfag skal bidra til at elevene forstår hvordan den fysiske verdenen er bygd opp og samspillet mellom natur, individ, teknologi og samfunn. Naturfag skal bidra til at elevene får kompetanse til å ivareta egen og andres helse.

Naturfag – kompetansemål

 • beskrive oppbygging og funksjon til energigivende næringsstoffer, og gjøre rede for hvorfor et variert kosthold er viktig
 • drøfte aktuelle helse- og livsstilsspørsmål og vurdere pålitelighet i informasjon fra ulike kilder

Engelsk – Overordnet del

2.2 Kunnskap innebærer å kjenne til og forstå fakta, begreper, teorier, ideer og sammenhenger innenfor ulike fagområder og temaer. Ferdigheter er å beherske handlinger eller prosedyrer for å utføre oppgaver eller løse problemer, og omfatter blant annet motoriske, praktiske, kognitive, sosiale, kreative og språklige ferdigheter.

Om faget

Grunnleggende ferdighet – Å kunne skrive

Å kunne skrive i engelsk programfag er å kunne utrykke seg skriftlig på en tilpasset og hensiktsmessig måte ved å bruke det engelske språket. Det innebærer å skape ulike typer sammenhengende tekster som formidler synspunkter og kunnskap og å skrive klare, velstrukturerte og detaljerte tekster om komplekse emner. Det innebærer også å bruke ulike setningsstrukturer, variert ordforråd og egnet tekstbinding.

Kompetansemål (VG1)

 • bruke regler for uttale, rettskriving, ordbøyning, og setnings- og tekststruktur i uformelle og formelle tekster
 • skrive ulike typer tekster med struktur og sammenheng tilpasset formål, mottaker og situasjon
Vurdering

Se mer om vurdering lenger ned på siden under Overordnet del, om fagene og kompetansemål.

How to reduce stress?

ANY STRESS CAN CAUSE ANXIETY

Anything that stimulates stress can lead to anxiety, and we all know that driving is stressful. Every instance you’re behind the wheel, you not only have to drive to your destination, but also dodge others driving at high speeds, while texting or under adverse weather conditions.

As much as we might not want to admit it, everyone is just not as skilled or talented at driving like they should. Most of us have had at least one frightening driving experience, witnessed new reports of car accidents, or simply undergone our own anxiety while on the road (source).

Read the articles «Stress vs Anxiety» and «When Stress Is Actually Good for You» before you go to the tasks

I Promise

WHEN I GET MY DRIVING LICENSE I WILL

 • obey all the rules of the road
 • always wear a seat belt and make all my passengers buckle up correctly
 • obey all traffic lights, stop signs, other street signs, and road markings
 • stay within the speed limit and drive safely
 • never use the car to race or to try to impress others
 • make sure I can stay focused on driving
 • never text whiledriving
 • never eat or drink while driving
 • drive only when I am alert and in emotional control
 • call my parents for a ride home if I´m impaired in any way that interferes with my ability to drive safely, or if my driver is impaired in any way
 • never use headphones or earbuds to listen to music while I drive
 • drive only when I am alcohol and drugfree
 • be a passenger only with drivers who are alcohol and drug free
 • drive only when I have permission to use the car, and I will not let anyone else drive the car unless I have permission
 • pay for all traffic or parking tickets
 • contribute to the costs of gasoline, maintenance, and insurance

I agree to follow all the rules and restrictions in this agreement. I understand that my parents will impose penalties, including removal of my driving privileges, if I violate the agreement. I also understand that my parents will allow me greater driving privileges as I become more experienced.

Verdigrunnlaget i skolen, relevante fag og kompetansemål

«When I get my driver license I promise»

Task: Write or explain in English about one frightening experience you’ve had as a passenger and how it stressed you.

NATURFAG

Overordnet del

Folkehelse og livsmestring

Folkehelse og livsmestring som tverrfaglig tema i skolen skal gi elevene kompetanse som fremmer god psykisk og fysisk helse, og som gir muligheter til å ta ansvarlige livsvalg. Livsmestring dreier seg om å kunne forstå og å kunne påvirke faktorer som har betydning for mestring av eget liv. Temaet skal bidra til at elevene lærer å håndtere medgang og motgang, og personlige og praktiske utfordringer på en best mulig måte.

Om faget

Naturfag skal bidra til at elevene forstår hvordan den fysiske verdenen er bygd opp og samspillet mellom natur, individ, teknologi og samfunn. Naturfag skal bidra til at elevene får kompetanse til å ivareta egen og andres helse.

Kjerneelement – Kropp og helse

Elevene skal forstå hvordan kroppens store og små systemer virker sammen. De skal også forstå hvordan kroppen utvikler seg. Kunnskap om kroppens systemer og hvordan de påvirker hverandre skal hjelpe elevene i å ta vare på egen kropp og helse i et livslangt perspektiv.

Tverrfaglig tema: Folkehelse og livsmestring

I naturfag handler det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring om å gi elevene kompetanse til å ta informerte og gode helsevalg. Kunnskap om kroppens systemer og hvordan disse fungerer sammen, kan gi elevene faglig grunnlag for å forstå sin egen kropp og unngå sykdommer og andre helseutfordringer.

Kompetansemål

 • beskrive oppbygging og funksjon til energigivende næringsstoffer, og gjøre rede for hvorfor et variert kosthold er viktig
 • drøfte aktuelle helse- og livsstilsspørsmål og vurdere pålitelighet i informasjon fra ulike kilder.

ENGELSK                            

Fixed & Growth mindset

Overordnet del

2.2 Kunnskap innebærer å kjenne til og forstå fakta, begreper, teorier, ideer og sammenhenger innenfor ulike fagområder og temaer. Ferdigheter er å beherske handlinger eller prosedyrer for å utføre oppgaver eller løse problemer, og omfatter blant annet motoriske, praktiske, kognitive, sosiale, kreative og språklige ferdigheter.

Om faget

Grunnleggende ferdighet – Å kunne skrive

Å kunne skrive i engelsk programfag er å kunne utrykke seg skriftlig på en tilpasset og hensiktsmessig måte ved å bruke det engelske språket. Det innebærer å skape ulike typer sammenhengende tekster som formidler synspunkter og kunnskap og å skrive klare, velstrukturerte og detaljerte tekster om komplekse emner. Det innebærer også å bruke ulike setningsstrukturer, variert ordforråd og egnet tekstbinding.

Kompetansemål

Vg1

 • bruke regler for uttale, rettskriving, ordbøyning, og setnings- og tekststruktur i uformelle og formelle tekster
 • skrive ulike typer tekster med struktur og sammenheng tilpasset formål, mottaker og situasjon

Visste du at...

… ungdommer tar langt høyere risiko når de er sammen med jevnaldrende?

Flere filmer om risikofaktorene i trafikken