For barnehagene i kommunen

Her finner du kriteriene som må oppfylles for å legge forholdene til rette for en trafikksikker barnehage, og det som må til for å jobbe systematisk med trafikksikkerhet i barnehagen i kommunen.

Trafikksikkerhet i barnehagen

 • Barnehagens trafikkopplæring integreres som en del av omsorgs- og opplæringsarbeidet og nedfelles i barnehagens årsplan. 
 • Barnehagen stiller krav til busselskap og drosjer om belter og trafikksikker atferd ved kjøp av transporttjenester. 
 • Barnehagens ansatte kjenner rutiner for håndtering av uforutsette faresituasjoner og hendelser på turer. 
 • Barnehagen har utarbeidet rutiner for å ivareta sikkerheten på turer til fots, med bil eller kollektivtransport. 

Trafikkopplæring i barnehagen

 • Barna får opplevelser og erfaringer om trafikkregler for fotgjengere. 
 • Barna får opplevelser og erfaringer om bruk av sansene sine i trafikken. 
 • Barna får opplevelser og erfaringer om bruk av bilbelte, sykkelhjelm og refleks

Samarbeid mellom barnehage og hjem

 • Barnehagen har rutiner for å ivareta barnas sikkerhet ved barnehagens parkeringsplass og port. Disse gjennomgås årlig med foreldre og ansatte. 
 • Barnehagen påvirker foreldrene til å sikre barna på vei til og fra barnehagen. 
 • Trafikksikkerhet og trafikkopplæring er et årlig tema på foreldremøter. 

Kriteriene for Trafikksikker barnehage har vært nyttig for oss for å sjekke ut kvaliteten på vårt trafikksikkerhetsarbeid.

– Anne Gundersen, Styrer i Furunabben barnehage,
Våler kommune (Landets første Trafikksikre barnehage) 

Dokumentasjon 

For å bli godkjent må følgende dokumentasjon foreligge elektronisk: 

 • Skriftlig bekreftelse fra styrer på at alle kriteriene er oppfylt 
 • Årsplan hvor trafikksikkerhetsarbeidet er integrert 
 • Rutiner for turer til fots, med bil eller kollektivtransport 
 • Oversikt som viser at trafikksikkerhet er et tema på foreldremøter 

Dokumentasjonen sendes elektronisk til kommunens oppvekstsjef/barnehagesjef og kommunens koordinator for Trafikksikker kommune.