For kommunalteknikk 

Kommunalteknikk har lang tradisjon for å arbeide med trafikksikkerhet. For å bli godkjent som Trafikksikker kommune må visse kriterier oppfylles.

Kriterier som må oppfylles

 • Kommunen har utarbeidet prioriteringsliste for fysiske trafikksikkerhetstiltak på kommunal vei.
 • Kommunen har utarbeidet prioriteringsliste for trafikksikkerhetstiltak på fylkes- og riksvei. 
 • Kommunen har rutiner for å søke fylkeskommunale midler til fysiske trafikksikkerhetstiltak. 
 • Kommunen har rutiner for rydding av snø og vegetasjon på skoleveier. 
 • Kommunen har rutiner for å kvalitetssikre trafikksikkerheten i forbindelse med anleggsvirksomhet i kommunen. 
 • Kommunen har utarbeidet rutiner for håndtering av innspill på trafikksikkerhetstiltak fra andre etater, organisasjoner og publikum. 
 • Trafikksikkerhet skal vurderes og vektlegges for alle nye byggeområder ved utarbeidelse av kommuneplanens arealdel. 
 • Trafikksikkerhet skal vurderes og vektlegges ved behandling av reguleringsplaner. 

Krav til dokumentasjon

For å bli godkjent må følgende dokumentasjon foreligge elektronisk: 

 • Skriftlig bekreftelse fra enhetsleder på at alle kriteriene er oppfylt 
 • Skriftlige rutiner for hvordan trafikksikkerheten ivaretas i forbindelse med kommunens drift og vedlikehold på vegnettet 
 • Skriftlige rutiner for hvordan trafikksikkerhet ivaretas i arbeidet med kommuneplanens arealdel og ved behandling av reguleringsplaner. 

Dokumentasjonen sendes elektronisk til kommunens sektorleder og kommunens koordinator for Trafikksikker Kommune.