En doktor som sitter med en hånd på tastaturet. På siden av tastaturet ligger et stetoskop.

For kommuneoverlegene

Kommuneoverlegen kan både ha en funksjon som samfunnsmedisinsk rådgiver og være faglig leder for legetjenesten i kommunen. Kommunelegen bidrar til at fastlegene har et ansvar om å gi opplysninger i forbindelse med innbyggere som har helsesvekkelse av betydning for øvrig trafikksikkerhet, og vil derfor være en viktig bidragsyter inn i arbeidet med Nullvisjonen.

Kriterier som må oppfylles

  • Kommunelegen er kjent med kommunens trafikksikkerhetsarbeid. 
  • Kommunelegen medvirker til at kommunes fastleger har tilstrekkelig kjennskap til helsepersonellovens § 34 og hvordan denne kan anvendes for å redusere risiko for trafikkulykker. 

Krav til dokumentasjon

For å bli godkjent må følgende dokumentasjon foreligge elektronisk: 

  • Skriftlig dokumentasjon på hvordan kommunelegen medvirker til at fastlegene får tilstrekkelig kjennskap til helsepersonellovens § 34. 

Dokumentasjonen sendes elektronisk til kommunens sektorleder og kommunens koordinator for Trafikksikker kommune.