Velkommen til læringsoppgaver om refleks!

Målet med undervisningsressursene om refleks er å stimulere lærere og elever til å jobbe kreativt ved å sette fokus på et viktig sikkerhetsområdet. Refleks er det billigste og mest effektive tiltaket vi kan sikre oss og barn med for å synes i mørket. Det er derfor avgjørende at skolen jobber systematisk med elevenes holdninger til bevisst bruk av refleks, og særlig er dette viktig når elevene blir eldre.

Fagfornyelsen (LK20)

Fagfornyelsen (LK20)

Med undervisningsoppgavene til arbeidet med refleks ønsker Trygg Trafikk å stimulere skoler og lærere til å jobbe tverrfaglig med trafikk. Fagfornyelsen legger nye føringer for tverrfaglig arbeid, både med ny overordnet del og ny struktur for læreplaner i fag. I tillegg til en tverrfaglig innretning på læring, er nye læreplaner i fag bygget mer helhetlig. Dette innebærer blant annet at skal man forstå kompetansemålene i fag, må man se disse opp mot de andre delene i læreplanen for faget. Og i tillegg må man se faget opp mot overordnet del. Det går derfor en rød tråd fra overordnet del, til det enkelte faget og til vurdering. For å se denne helheten er det viktig å bruke tekstene aktivt i den daglige undervisningen. Gjerne sammen med kolleger og elever.

Kreativ reflekslæring

Kunst og håndverk er gjennomgående et regifag i refleksoppgavene. Vi ønsker at elevene skal få jobbe og lære kreativt om refleks. Med nytt kunst og håndverksfag skal elevene jobbe bærekraftig og tenke gjenbruk. Dette er spennende å kombinere med redesign og hvordan stimulere både etisk og håndverksmessig i tilnærmingen til å lage produkter som fungerer som refleks. Kunst og håndverksfaget er derfor representert i alle oppgavene vi presenterer. Likevel kan deler av oppgavene gjøres i andre fag hvis ønskelig.

Tverrfaglighet

Ved å hente innhold fra flere fag i arbeidet med refleks hjelper vi eleven til å se sammenhenger i og mellom fagene. Vi har derfor i flere oppgaver hentet innhold fra ulike fag som kan sees i sammenheng. Gjennomføring av oppgavene avhenger ikke av at alle fagene som vist i oppgavene trenger å inngå, da det er opp til lærer å velge ut dette. Oppgavene kan fungere for enkeltfag i kortere perioder eller enkelttimer, men også som større tverrfaglige prosjekt over lengre tid.

 

"Elevene må se relevansen i det de lærer og kunne relatere det til egne liv"

Hvordan bruke læringsoppgavene?

Ulike faglige fokus underveis kan blant annet være sikkerhet, synlighet i mørket, design, materiale, identitet, sanseapparat og teknologi.  

Ved planlegging av ethvert undervisningsopplegg er det viktig å innarbeide visse rutiner. I stedet for å gå direkte til kompetansemålene som utgangspunkt for læringsaktivitetene, bør vi først begynne med overordnet del. Hva sier den som kan peke i en viss retning? Deretter bør vi gå videre til tekstene om faget i de fagene som skal inngå i læringsarbeidet. Gir denne teksten mer informasjon om det mest sentrale i faget? Deretter kan vi gå videre til kompetansemålene og diskutere hvordan vurderingsarbeidet kan gjøres.

Å tenke læringsprosess og progresjon fra starten av er en del av dette forberedelsesarbeidet. Er for eksempel det vi planlegger at elevene skal lære naturlig å ta videre på neste trinn?

Hvordan elevenes læring skal vurderes og hva som kjennetegner kvaliteten på dette bør så langt det er mulig utarbeides i samarbeid med elevene. I denne veiledningen finner du eksempel på underveisvurderingsskjema som kan utarbeides sammen med elevene i oppstarten av læringsarbeidet. 

Oppgavene kan brukes direkte eller som utgangspunkt for egen planlegging. 

 

Elevmedvirkning et viktig prinsipp

La elevene være deltakende helt fra planleggingsfasen av. Diskuter gjerne tidlig med dem hvordan innholdet kan prege undervisningen, helt fra arbeidet med læreplanen. Da er det grunn til å tro de vil føle at de medvirker og påvirker i større grad. 

For tverrfaglige oppgaver

Tverrfaglige oppgaver som omfatter flere fag der elevene skal arbeide med et større tema over lengre tid, vil det kreve mer planlegging. Ved å jobbe godt med læreplanen i forkant av undervisningen og planlegge baklengs tror vi gjennomføring og evaluering av arbeidet vil bli enklere.

Planleggingsfase

  1. Finne relevant innhold fra OD, og tekstene om faget i de ulike fagene som omfattes av undervisningen.  
  2. Diskutere i lærerteamet hvilke kompetansemål fra de ulike fagene som er relevante. Disse må henge sammen med innhold hentet fra OD og tekstene om faget.
  3. Definere produkt og læringsmål, kjennetegn underveis og kjennetegn på høy måloppnåelse (se eksempel på vurderingsskjema). 
  4.  Planlegge ulike læringsaktiviteter og progresjon for læringsperioden. 

Gjennomføringsfase

5. Oppstart av tematisk arbeid bør ha noen triggere som fanger elevenes oppmerksomhet. Gjerne en Kickstart som setter             i gang temaet.

6. Elevene bør få delta i arbeidet med å definere problemstillinger innen temaet. Elevgruppene kan slik utforme ulike                   problemstillinger og hypoteser som de jobber med innenfor samme tema.

7. Veiledning i elevgruppene gjøres gjennomgående. Vurderingsskjema kan brukes og justeres underveis i dialog med                  elevene. I tillegg kan elevene skrive logg arbeidsdagbok over det de arbeider med. Denne kan lærer lese underveis og gi            tilbakemeldinger på.

Avslutningsfase/Evaluering

8. Et tverrfaglig tema eller arbeid med et prosjekt bør ha noe som markerer en avslutning av læringsperioden. Dette                     kan ta form som presentasjon, mappeinnlevering, debatt, video, fremføring, utstilling eller lignende.

9. Prosjektet kan avsluttes med en enkel evaluering. Hva var bra og hva kunne vært bedre? Hva kan vi bygge videre på                  til neste prosjekt/tverrfaglig arbeid?

 

Selvlysende godteposer til Halloween

I denne oppgaven skal dere lage selvlysende poser eller vesker. Disse skal kunne fungere som refleks og kan passe som godteposer på Halloween. Tegn, skisser og samle ideer til hvordan vesken skal være. Gruppen kan lage like poser/vesker eller velge helt selv. Posen/vesken skal kunne åpnes og lukkes og brukes flere ganger.

Kriterier for oppgaven   

  • Godteposen skal ha refleks påsydd eller med refleksmerker
  • Materialet skal være av mest mulig gjenbruksmateriell
  • Posen skal ha et design som har et personlig preg og du skal kunne si litt om hvorfor du valgte som du gjorde.

Vurderingsskjema

Relevans fra overordnet del 

Formålsparagrafen bygger på menneskeverdets ukrenkelighet og at alle mennesker er like mye verdt, uavhengig av hva som ellers skiller oss. 

Menneskerettighetene har sitt grunnlag i menneskeverdet og er en viktig del av fundamentet for rettsstaten. 

Mennesker er sårbare og feilbarlige. Tilgivelse, nestekjærlighet og solidaritet er nødvendig for at mennesker skal vokse og utvikle seg. Den enkeltes personlige overbevisning og samvittighet skal tas på alvor slik at alle kan tenke, tro og ytre seg fritt. 

 Kritisk og vitenskapelig tenkning innebærer å bruke fornuften på en undersøkende og systematisk måte i møte med konkrete praktiske utfordringer, fenomener, ytringer og kunnskapsformer. 

 Etisk bevissthet er å veie ulike hensyn mot hverandre og er nødvendig for å være et reflektert og ansvarlig menneske. Opplæringen skal utvikle elevenes evne til å foreta etiske vurderinger og gjøre dem fortrolige med etiske problemstillinger. 

 Kritisk tenkning og etisk bevissthet er både en forutsetning for og en del av det å lære i mange ulike sammenhenger, og bidrar til at elevene utvikler god dømmekraft. Praktisk yrkesutøvelse og kunstnerisk arbeid krever også evne til å reflektere og gjøre vurderinger. 

 Evnen til å stille spørsmål, utforske og eksperimentere er viktig for dybdelæring. Skolen skal respektere og dyrke fram forskjellige måter å utforske og skape på. Elevene skal lære og utvikle seg gjennom sansning og tenkning, estetiske uttrykksformer og praktiske aktiviteter. 

Kunst og håndverk

Kunst og håndverk

 

Om faget

Fagrelevans og sentrale verdier: Faget skal forberede elevene på et hverdags- og arbeidsliv som stiller krav om innovasjon, praktiske ferdigheter og evne til å gjøre estetiske og etiske valg.

 

Felles referanserammer og toleranse for kulturelt mangfold skapes gjennom refleksjon over hvordan identitet kommer til uttrykk i bilder, kunst, arkitektur og gjenstander.

 

Kjerneelementer

Håndverksferdigheter: Elevene skal utvikle forståelse for materialers egenskaper, funksjonalitet og uttrykk gjennom eget skapende arbeid. De skal bruke harde, plastiske og myke materialer og digitale verktøy på en etisk, miljøbevisst og trygg måte gjennom hele skoleløpet.

Kunst og designprosesser: Kjerneelementet kunst- og designprosesser innebærer at elevene skal utvikle nysgjerrighet, kreativitet, mot, skaperglede, utholdenhet og evne til å løse problemer.

Visuell kommunikasjon: Elevene skal bruke visuelle virkemidler bevisst og eksperimenterende i todimensjonale, tredimensjonale og digitale uttrykk.

Tverrfaglig tema

Folkehelse og livsmestring: I kunst og håndverk handler det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring om at elevene utvikler evne til skapende tankeprosesser og praktisk problemløsing.

Kompetansemål etter 4. trinnet
●       prøve ut ulike ideer og muligheter i gjenbruksmaterialer og formidle til andre hvordan man i egen hverdag kan bidra til å ivareta natur og miljø

●       gjennomføre kunst- og designprosesser ved å søke inspirasjon, utforske muligheter, gjøre valg og lage egne produkter

Kjennetegn underveis (forslag)
●       kunne diskutere og vurdere ulike materialer opp mot hverandre ut fra de behovene til produktet som skal lages

●       skal kunne bruke ulike verktøy i arbeidet

●       kunne tegne, skissere og forklare arbeidstegning

●       kunne gjøre valg av produkter og argumentere for valget

●       bruke både digitale og analoge verktøy til å designe et produkt

 

Høy måloppnåelse (forslag)
●       kunne bruke ulike verktøy på egnet måte i arbeidet med produkt

●       kunne vise bærekraft, og egnede materialvalg til produktet

●       Kunne vise ferdigheter i å sette sammen plastiske, harde og myke materialer

●       kunne mestre digitale verktøy for å designe og forme et produkt