Budsjettforhandlingene: Mer til trafikksikkerhet for myke trafikanter

Budsjettforhandlingene mellom regjeringen, Venstre og Krf resulterte i en økning på til sammen 76 mill. kr. til trafikksikkerhet for myke trafikanter, sammenlignet det opprinnelige budsjettforslaget.

Jan Johansen, direktør i Trygg Trafikk

-Dette er gode nyheter og helt avgjørende for å kunne fortsette jobben med å bedre trafikksikkerheten for syklende og gående, sier Jan Johansen, direktør i Trygg Trafikk.

Myke trafikanter er sårbare i trafikken

Ulykkesstatistikken viser at fotgjengere og syklister har betydelig høyrere risiko for å bli drept eller hardt skadet i trafikken enn bilførere. I tillegg skjer det mange skader som ikke registreres som veitrafikkulykker, særlig sykkelulykker. -Det er et nasjonalt mål at flere skal sykle og gå. Da må politikerne også bidra til å bedre trafikksikkerheten for disse trafikantgruppene, mener Johansen.

Både infrastruktur og atferd er viktig

Trygg Trafikk har påpekt behov for raskere utbygging gang- og sykkelveier, som bør være mest mulig sammenhengende og separate. Videre er det mye trafikksikkerhet å hente på utbedring av farlige kryss, bedre vedlikehold, belysning, selvforklarende merking mm. I tillegg må myke trafikanter ta økt ansvar for egen sikkerhet, gjennom å følge trafikkregler, være oppmerksom på risiko og bruke hjelm og refleks mm. –  Med økt statsstøtte får Trygg Trafikk en etterlengtet mulighet til å styrke vårt arbeid rettet mot både små og store myke trafikanter, sier Johansen.

Høyere ambisjoner, lavere prioritering

Trygg Trafikk var skuffet da regjeringen la frem sitt budsjettforslag i oktober. Her ble det lagt opp til kutt på til sammen flere hundre mill. kr. til ulike trafikksikkerhetstiltak for gående, syklende og kjørende. Det lå i praksis også an til en svekkelse av Trygg Trafikks landsomfattende arbeid. –  Vi syntes det var forunderlig med en så tydelig nedprioritering av trafikksikkerhet like etter at det i Nasjonal transportplan var satt svært ambisiøse mål for trafikksikkerhet. Det endelige statsbudsjettet for neste år viser heldigvis en større politisk vilje til å følge opp ambisjonene, påpeker Johansen. Det nasjonale målet i Nasjonal transportplan 2018-2029 er å redusere antallet som omkommer og blir hardt skadet i trafikken til maksimalt 350 personer i 2029. 791 personer omkom eller ble hardt skadet i veitrafikken i 2016.