Trafikk i HMS-arbeidet

I følge forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler, skal virksomhetene drives slik at skader og ulykker forebygges. I veiledere for internkontrollsystem er trafikksikkerhet ofte ikke nevnt.

Virksomhetsledere må derfor ofte selv sørge for at trafikksikkerhet inngår som en naturlig del av det systematiske HMS-arbeidet i barnehagen og skolen.

Trygg Trafikk anbefaler at:

  • Rutiner for trafikksikkerhet innarbeides i internkontrollsystemet i tråd med forskrift om miljørettet helsevern for barnehager og skoler.
  • Virksomhetens rutiner for trafikksikkerhet gjennomgås årlig med foreldre, ansatte og i samarbeidsutvalg.
  • Det stilles krav til busselskaper og drosjer om belter og trafikksikker adferd ved kjøp av transporttjenester.
  • Barnehagen utarbeider rutiner for å ivareta rutiner på turer til fots, i bil eller buss eller annen kollektivtransport.
  • Skolen utarbeider rutiner for å ivareta sikkerheten på turer til fots, på sykkel, i bil eller buss eller annen kollektivtransport. I opplæringsloven og i forskrift til opplæringsloven tydeliggjøres skolens ansvar for trygghet og sikkerhet på skolen og skoleveien.

Utdrag fra forskrift om miljørettet helsevern for skoler og barnehager

§ 1. Formål

Forskriftens formål er å bidra til at miljøet i barnehager, skoler og andre virksomheter som nevnt i § 2 fremmer helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold samt forebygger sykdom og skade.

§ 4. Ansvar. Internkontroll

Leder av virksomheten har ansvar for å påse at bestemmelsene i eller i medhold av denne forskrift overholdes, og skal rette seg etter de pålegg som kommunestyret til enhver tid gir. Virksomhetens eier skal påse at det er etablert et internkontrollsystem.

§ 14. Sikkerhet og helsemessig beredskap

Virksomheten skal planlegges og drives slik at skader og ulykker forebygges. Virksomheten skal ha rutiner og utstyr for håndtering av ulykkes- og faresituasjoner. Rutinene og sikkerhetsutstyret skal være kjent for alle, herunder barn og elever.

Utdrag fra opplæringsloven og forskrift til opplæringsloven for skoler

Både i opplæringsloven og i forskrift til opplæringsloven er det paragrafer som tydeliggjør skolens ansvar for trygget, sikkerhet og forsikringsansvar for elevene på skolen og skoleveien.

Opplæringslova § 9a-2. Det fysiske miljøet

Skolane skal planleggjast, byggjast, tilretteleggjast og drivast slik at det blir teke omsyn til tryggleiken, helsa, trivselen og læringa til elevane.

Opplæringslova § 9a-4. Systematisk arbeid for å fremje helsa, miljøet og tryggleiken til elevane (internkontroll)

Skolen skal aktivt drive eit kontinuerleg og systematisk arbeid for å fremje helsa, miljøet og tryggleiken til elevane, slik at krava i eller i medhald av dette kapitlet blir oppfylte. Skoleleiinga har ansvaret for den daglege gjennomføringa av dette. Arbeidet skal gjelde det fysiske så vel som det psykososiale miljøet.

Forskrift til opplæringslova § 8-4. Når og kvar forsikringa skal gjelde

Forsikringa skal gi eleven dekning for ulykkesskade som har hendt
a.    på opplæringsstaden i opplæringstida
b.    på veg mellom heim og opplæringsstad
c.    under praktisk yrkesopplæring og opplæring i arbeidslivet som er ledd i opplæringa, og på veg mellom heim og arbeidsplass
d.    under transport, skoleturar, idrettsdagar, leirskolar og liknande som skolen er ansvarleg for
e.    under Operasjon dagsverk og andre liknande elevaktivitetar, og mellom heim og den stad der aktiviteten skjer

Likestilt med heim i pkt. b, c og e er annan opphaldsplass.