Saksgang – farlig eller vanskelig skolevei

Eleven eller foreldrene kan søke om gratis skyss på grunn av særlig farlig eller vanskelig skolevei. Retten til skyss er individuell. Ifølge barnekonvensjonens art. 3 og art. 12, Grunnlovens § 104 og forvaltningslovens § 17 har barn rett til å bli hørt i alle saker som omhandler dem, og barnets beste skal være et grunnleggende…

Noen kommuner velger på eget initiativ å gjøre generelle vurderinger av om skoleveier er særlig farlige eller vanskelige. Grunnene til det er at det letter behandlingen av enkeltsakene og fordi det oppleves som enklere å sammenligne veiene og foreta en ensartet vurdering. Kommunen vurderer skoleveien og grunngir om denne til vanlig kan ansees som særlig farlig eller vanskelig eller ikke, for alle elever eller for noen elever (vanligvis de yngste), for hele året eller deler av året. Kommunens vurdering bør gjøres kjent for foreldrene på de aktuelle skoler.


Momentene og begrunnelsen i denne generelle vurderingen kan være til nytte hvis det kommer søknader. Det er imidlertid viktig å være klar over at vedtak om skyss etter opplæringsloven §7-1, herunder vurdering av om skoleveien er særlig farlig eller vanskelig, alltid må være individuell, dvs. ett vedtak for hvert barn, med individuell begrunnelse.