Trygg Trafikk Designmanual

Om profilmanualen

Det visuelle inntrykket er en viktig del av Trygg Trafikks kommunikasjon. Den fungerer som en felles signatur og får organisasjonen til å fremstå tydelig og enhetlig. Den er samtidig samlende for de ansatte og skaper tilhørighet.

Trygg Trafikks profilmanual er en veileder som skal hjelpe oss å skape en helhetlig visuell profil på samtlige grafiske produkter. Den skal ikke være en tvangstrøye, men et verktøy som gir medarbeidere og eksterne formgivere retningslinjer for hvordan profilen skal tas i bruk. Manualen inneholder grunnleggende elementer som logo, fontbruk, fargepalett og symboler, samt noen eksempler på disse profilelementene i bruk.

Logo og bruk

Trygg Trafikks logo består av symbol med formen hentet fra et trafikkskilt og navnetrekk i et fast definert forhold. Det er ikke tillatt å forandre elementenes innbyrdes forhold eller grafiske form, f.eks. ved å bytte skrifttype, strekke eller understreke dem. Logoen er TTs signatur. Den skal benyttes i alle tilfeller der TT er avsender. 

TT har to versjoner av logo. En hovedlogo der symbolet er plassert over navnetrekk (hovedlogo) og en versjon der symbolet er plassert til venstre for navnetrekket og på linje med dette (alternativ logo). Hovedlogoen skal være førstevalg, alternativ logo skal kun benyttes der det er plassmangel i høyden eller dersom typografien blir for liten for hovedlogoen. 

Dette er førstevalget, og den logoen som benyttes så fremt tilgjengelig flate og bakgrunnsfarge tillater det. Ved mørk bakgrunnsfarge skal negativ versjon [3] brukes. 

Trygg Trafikks hovedlogo

Denne logoen brukes i de tilfellene der det er plassmangel i høyden eller dersom navnetrekket blir for liten for hovedlogoen. Se minimumsstørrelser lengder ned.

Logovarianter

Logoen kommer i flere fargevarianter; positiv, negativ, gråtoner og gråtoner negativ. Dette gjelder både hovedlogo og alternativ logo, selv om kun hovedlogo er vist i eksemplene under.

Negativ logo (3] brukes der bakgrunnen er såpass mørk at det er vanskelig å tyde form og skrift på positiv logo. Dette gjelder også hvis positiv logo kommer i konflikt med andre blåfarger. Legg merke til at symbolet ikke endres i negativ variant, det er kun navn og ytterkant av symbolet som endrer navn til hvitt. En tilsvarende logoversjon finnes for den alternative logoen med sidestilt symbol. Logo i gråtoner [4/5] er ikke like gjenkjennelig som fargeversjonene og skal KUN brukes der man ikke benytter 4-fargertrykk.

Luft rundt logoen

TTs logo er mest synlig og effektiv når den er plassert med en viss mengde luft rundt seg. Typografi, dekorelementer og bilder bør holdes utenfor det beskyttede området (gjelder ikke plassering på bilder). De samme minimumsmålene gjelder for avstand fra logo til kanter/ hjørner. På hovedlogo tilsvarer minimumsavstanden lengden på sidene i den røde trekanten. På alternativ logo tilsvarer minimumsavstanden lengden på sidene i den blå trekanten.

Logostørrelser

Hovedlogoens grunnstørrelse er 30 mm i bredde og skal benyttes på de fleste trykte flater. Minstemål er 15 mm bredde. Benyttes logo mindre enn dette vil lesbarheten bli for dårlig. På alternativ logovariant er breddestørrelsen 40 mm i grunnstørrelse og minimum 23 mm.

Logofiler til nedlastning

Farger

Hovedpalett

I tillegg til logo og typografi er det TTs farger som raskt og enkelt bidrar til å skape en tydelig og gjenkjennelig profil. Paletten er frisk, fleksibel og leken – og er valgt med utgangspunkt i TTs verdier; troverdig, engasjert og nyskapende.

Paletten er delt opp i tre nivåer, der hovedpaletten benyttes i størst mulig omfang, mens støttepaletten brukes på mindre flater der det er behov for å hente inn farger utover de to valørene i hovedpaletten. Logofargene blått og rødt kan også benyttes som støttefarger, men ikke begge samtidig, og alltid i 100% metning.

Disse to fargene danner TTs hovedpalett og skal benyttes i utstrakt grad for å skape en lett gjenkjennelig og tydelig profil.

Hovedpalett på web

På web, så benytter vi blåfargen til link og knapp for å rette fokus mot viktige brukeroppgaver. Der brukes den med omhu, og ikke som en dekor- eller bakgrunnsfarge.

Imens lyse blå benyttes som en subtil bakgrunnsfarge, for å gi varme, og dele opp innhold på både print og web. Den benyttes også til å utheve enkelte innholdselementer.

Logofarger

Dette er fargene som er brukt i TTs logo. De kan benyttes som støttefarge til hovedpaletten, men aldri begge på en gang. Dvs. enten blå ELLER rød (ikke blå OG rød). Disse fargene brukes kun i 100% metning.

Støttepalett

I tillegg til hovedpaletten er det definert syv farger som danner TTs støttepalett. Disse fargene benyttes som kontrastfarge på mindre flater.

Støttepalett på Web

Trygg Trafikk har flere støttefarger de kan ta i bruk for å fremheve og underbygge innhold. Støttefargene benyttes i hovedsak som bakgrunnsfarge, og velges ut basert på innholdet som skal kommuniseres. Se farger i samsvar med bilder

 • Purple
 • Pink
 • Grey
 • Green
 • Lime Green

Typografi

Oblik

Typografi er en viktig del av TTs verktøykasse. Fonten Oblik er valgt som TTs profilfont. Dette er en særpreget font med et moderne, avrundet og vennlig uttrykk, og med høy grad av lesbarhet. Den finnes i flere vekter fra Light til Black. Oblik skal brukes på de fleste trykksaker og profilerende materiell for TT. Den brukes hovedsakelig i titler, ingresser og korte tekster. Oblik er et lisensiert typesnitt. Lisens kan kjøpes på ulike sider for typorafi, se for eksempel www.fonts.com

Din

Til brødtekster etc. benyttes fonten DIN som egner seg bedre til større tekstmengder. DIN benyttes også i de tilfellene der tekst settes i liten størrelse. DIN er et lisensiert typesnitt og kan kjøpes på ulike sider for typografi. Se for eksempel Myfonts.com

Rollerscript Smooth

I tillegg er det valgt en skrifttype med et håndskrevet uttrykk, Rollerscript. Denne fonten skal kun benyttes på sitater og korte tekster i kommunikasjon med den voksne målgruppen. Rollerscript Smooth er et lisensiert typesnitt. Lisens kan kjøpes på for eksempel myfonts.com

Sorbet Bold

Denne fonten skal kun benyttes på sitater og korte tekster i kommunikasjon der barn målgruppen. Sorbet Bold er et lisensiert typesnitt. Lisens kan kjøpes for eksempel på fonts.com

Calibri

På materiell der man ikke benytter spesialfonter (elektroniske medier, Word-maler, PowerPoint osv) brukes erstatningsfonten Calibri, som finnes forhåndsinstallert i Windows. Dersom man har behov for å benytte Calibri på Mac kan fonten lastes ned gratis fra internett.

Profilelementer

Trekanter

Det er utviklet et støtteelement som består av trekantformer som kan benyttes på ulike måter for å skape spenning og variasjon i profilen. Flatene er inspirert av gater som krysser hverandre og lyskjegler fra motorkjøretøyer. Grunnformen består av fire trekanter med vinkler som beskrevet under. Utsnitt, plassering og fargebruk kan varieres i stor grad for å tilpasses ønsket målgruppe.

Trekantene kan dreies så lenge proporsjonene beholdes. De kan enten fargelegges i ulike grader av transparens fra palettene (20, 40, 60, 80 eller 100 %) eller markeres med tynne streker – eller en kombinasjon av begge deler. Fortrinnsvis med farger fra hovedpaletten, ev. med én eller maks to støttefarger. Under Målgruppetilpasninger finner du retningslinjer for bruk av profilelementene tilpasset ulike målgrupper.

Ikoner

Ikoner i kombinasjon med trekantene

Som en kontrast til de stramme linjene i trekantene er det utviklet diverse ikoner/illustrasjoner som kan benyttes for å myke opp inntrykket. Det er åpnet for at man utvikler flere/egne ikoner ved behov. Det er viktig at ikonene fremstilles i samme stil som vist her.

Ikoner i kombinasjon med tekst og/eller tallmateriale

Visuelle fremstillinger øker motivasjonen til å lese tilhørende tekster med opp til 80 %. Bruk av infografikk og symboler for å fremheve eller understreke et tema, tall, fakta e.l. er derfor sterkt anbefalt. Symbolene skal være enkle, i samme stil som vist til høyre, og fremstilles i én farge per symbol.

Bilder

Bilder er et viktig virkemiddel for å bygge TT som merkevare og vise TTs arbeidsområder. Bildene skal formidle at TT er en relevant, troverdig og seriøs aktør. Så langt det lar seg gjøre er det ønskelig å bruke bilder fra profesjonelle leverandører. For pressebilder, se egen side.

Farger

Bildene bør i hovedsak ha et nordisk og friskt preg. Hent gjerne inn farger fra TTs fargepalett i motivene, slik at disse tydelig bindes sammen med resten av profilen. Når vi benytter støttefarger i samsvar med bilder, så er det viktig at fargene gjenspeiler motivet i bildet. At vi benytter f.eks en grønnfarge i samsvar med et naturbilde. Eller tar i bruk en gråfarge når vi skal vise et bilde av en asfalt.

Farger i samsvar med bilder

Når vi benytter støttefarger i samsvar med bilder, så er det viktig at fargene gjenspeiler motivet i bildet. At vi benytter f.eks en grønnfarge i samsvar med et naturbilde. Eller tar i bruk en gråfarge når vi skal vise et bilde av en asfalt.

Soft Blue

#E1EEFA

Grey

#F6F6F4

Folk fra Trygg Trafikk på gresset samlet i sirkel. De har hendene i været og og smiler til fotografen som står over.

Green

#DEEEE7

Lime Green

#F5F6D7

Purple

#E3DCEA

Pink

#F4D7E3

Variasjon

Det er også viktig å variere mellom ulike typer motiver og mellom nære og fjerne utsnitt. Slik skapes spenning og kontrast, og løsningene fremstår som mer dynamiske og interessante.

Rause utsnitt

Ved fotoopptak og valg av motiv er det viktig å huske at bildene skal kunne fungere sammen med trekantelementene. Disse elementene «spiser» av motivet i over- og/eller underkant, noe som krever ekstra god plass rundt hovedmotivet. Et raust bildeutsnitt er derfor viktig.

Målgruppetilpasninger

TTs kommunikasjon retter seg mot svært forskjellige målgrupper, og det er viktig at vi benytter profilelementene på en slik måte at utformingen treffer de ulike målgruppene best mulig. Vi har definert tre stiler rettet mot våre tre hovedmålgrupper. De samme grunnelementene danner utgangspunkt for den visuelle kommunikasjonen med alle målgruppene, men måten disse brukes på er ikke identisk.

 • Formell/Corporate: Rapportering og kommunikasjon med politikere og samarbeidspartnere.
 • Uformell/Ledig: Kommunikasjon med den voksne befolkningen.
 • Leken/Kreativ: Kommunikasjon med barn og unge.

Formell/Corporate

Ved utforming av rapporter og brosjyrer der politikere og samarbeidspartnere er primærmålgruppen skal grunnuttrykket være stramt, ryddig og profesjonelt.

 • Målgruppe: Politikere og samarbeidspartnere.
 • Layout: Stram, ryddig og profesjonell.
 • Fonter: Oblik og DIN (evt. erstatningsfont Calibri). Rollerscript kan brukes på sitater. Sorbet skal ikke brukes.
 • Farger: Stor vekt på de to fargene i hovedpaletten. Velg gjerne én støttefarge i tillegg til hovedfargene. Ytterligere farger fra støttepaletten benyttes hovedsakelig dersom man har behov for flere farger ved fremstilling av diagrammer, grafer osv.
 • Trekantene: skal alltid utgjøre en samlet form slik de er beskrevet under Profilelementer > Trekanter.
 • Symboler: Symboltype 1 (se Profilelementer > Symboler) skal ikke brukes. Symboltype 2 benyttes der det er naturlig, for å fremheve viktige tall/fakta/tema.
 • White space/luft brukes i utstrakt grad for å skape et oversiktlig, ryddig og profesjonelt uttrykk.

Uformell/Ledig

Når man henvender seg til befolkningen åpnes det for en mer løs og ledig bruk av profilelementene. Trekantene kan benyttes løsrevet og enkeltvis der det er hensiktsmessig. Bruk gjerne symboler i kombinasjon med trekantene for å bidra til å skape et mer ledig uttrykk. Det er fortsatt viktig at grunnuttrykket er ryddig og profesjonelt.

 • Målgruppe: Den voksne befolkningen (folkeopplysning og opplæring).
 • Layout: Mer løs og ledig enn stil nr 1, men fortsatt med et ryddig og profesjonelt uttrykk.
 • Fonter: Oblik og DIN (evt erstatningsfont Calibri). Rollerscript kan brukes på sitater og evt. andre korte tekster. Sorbet Bold kan brukes i stedet for Rollerscript dersom tema omhandler barn/unge. Rollerscript og Sorbet skal IKKE brukes samtidig (enten-eller).
 • Farger: Stor vekt på de to fargene i hovedpaletten. Velg gjerne én støttefarge i tillegg til hovedfargene. Ytterligere farger fra støttepaletten benyttes hovedsakelig dersom man har behov for flere farger ved fremstilling av diagrammer, tabeller osv.
 • Trekantene: kan brukes både som samlet form og løsrevet og enkeltvis (gjerne en kombinasjon).
 • Symboler: Her kan både symboltype 1 og 2 brukes fritt (se Profilelementer > Symboler).
 • White space/luft brukes i utstrakt grad for å skape et oversiktlig, ryddig og profesjonelt uttrykk.

Leken/Kreativ

Ved kommunikasjon med barn og unge er det viktig å skape løsninger som fremstår som spennende, kreative og morsomme. Her forventes det at man benytter profilelementene på en mer variert måte, både når det gjelder fonter, farger, trekanter, bilder og symboler. Hovedinntrykket skal være lekent og spenstig, men uten å fremstå som rotete.

 • Målgruppe: Barn og unge
 • Layout: Variert, leken, kreativ og spenstig, men ikke rotete.
 • Fonter: Oblik og DIN (evt. erstatningsfont Calibri). Sorbet Bold kan brukes på mindre tekstmengder (sitater, uttrekk, faktatitler osv). Tekst i titler kan gjerne varieres i størrelse, fethetsgrad, plassering/vinkel og farger.
 • Farger: Også her legges det vekt på de to fargene i hovedpaletten, men flere farger fra støttepaletten kan hentes inn på mindre flater/elementer for å skape et lekent og variert uttrykk.
 • Trekantene: kan brukes både som samlet form og løsrevet og enkeltvis (gjerne en kombinasjon).
 • Symboler: Her kan både symboltype 1 og 2 bruker fritt (se Profilelementer > Symboler), gjerne på kreative/nye måter.
 • White space/luft er fortsatt viktig, men ikke i like stor grad som på de to andre stiltypene. Her er det viktigst å bruke de tilgjengelige flatene på en kreativ måte slik at løsningen fremstår som variert, morsom og spennende.

Visittkort

Visittkortene til Trygg Trafikk har stående format 85 x 55 mm. Informasjonen er fordelt i to avsnitt, med felles adresseopplysninger nederst og personinformasjon over.

Profileringsartikler

Ved bestilling av profileringsartikler må man velge produktfarger som står i stil med TTs visuelle profil (fra hovedpaletten hvis mulig). Man må også være bevisst plassering og størrelse på logo. Det er viktig at TT tydelig fremkommer som avsender, samtidig som logoen ikke må bli så stor og prangende at produktet ikke blir tatt i bruk av mottakeren. Eksemplene som er vist her er hovedsakelig profileringsartikler rettet mot en voksen målgruppe. Dersom man skal lage effekter til barn kan man tenke mer kreativt både når det gjelder farger og plassering av logo.

Rollups

Ved utforming av rollups og annet messemateriell er det viktig å følge retningslinjene for målgruppetilpasninger.

Plakater

Det er utviklet maler for A3-plakater. Trykk på bildet nedenfor for å se flere varianter.

Beachflag

Det er utviklet maler for beachflagg. Trykk på bildet nedenfor for å se flere varianter. Mål: 704 x 3000

Kampanjer

Trygg Trafikk skal ha en helhetlig og felles grafisk profil. Dette er viktig for å forvalte vårt omdømme og vår merkevare. Trygg Trafikk har en lang historie og har bygget vår merkevare og posisjon over tid. Vår kommunikasjon setter i sving emosjonelle verdier i leserens/seerens hode, og dette skal vi forvalte i arbeidet med merkevaren.

En merkevare skaper assosiasjoner, sympatier og antipatier hos en person som blir eksponert for merkevaren. For å kunne bygge en sterk merkevare er det viktig å ha en tydelig identitet i bunn. Vi må vite hvem vi er som merke og bygge en tydelig merkevarestrategi ut fra dette. Kommunikasjonen ut i samfunnet må være tydelig og gi en helhetlig forståelse av merkevaren.

Derfor er det viktig at vi har et bevisst forhold til hvilket innhold vi sender ut, hvilket grafisk design vi kler det i og hvordan ulike kampanjer og aktiviteter henger sammen i Trygg Trafikk. Grafisk profil for kampanjer. Ulike prosjekter som har en viss varighet og med stort behov for å bygge egen sub-merkevare, kan få utvikle en egen grafisk profil tilpasset prosjektet. Det er viktig at slike profiler samles i oversiktlige dokumenter og lagres samlet i mapper slik at de kan gjenbrukes både internt og av leverandører.

Det er viktig at Trygg Trafikk har en grafisk «rød tråd» i kampanjene. Det er naturlig at kampanjer som skal treffe ulike målgrupper (barn, ungdom, alle) har ulik strek og design, men de bør likevel bygge på vår grafiske profil. Nye kampanjer med nytt grafisk design må godkjennes av kommunikasjonssjefen.

Figurgalleri

Trygg Trafikks galleri av figurer skal skape gjenkjennelse, nærhet og et positivt omdømme. Å innarbeide figurer slik at folk forbinder disse med Trygg Trafikk, tar mye tid og er krevende. Derfor må ikke mengden figurer være for stort. Nye figurer som ønskes inn i Trygg Trafikks galleri må godkjennes av kommunikasjonssjefen.

Budskap

Det faglige innholdet i alle kampanjer fra Trygg Trafikk skal være i tråd med vår overordnede policy og standpunkter og basere seg på gjeldende forskning.

Eksempler

Pressebilder

Her finner du pressebilder av alle ansatte. Last ned en zip-mappe med alle bildene, eller hold musepekeren over enkeltbilder for å laste de ned. For å søke i bildene og/eller laste ned i biler i ulike størrelser, trykk på «Pressebilder» i menylinjen helt øverst på siden.

Last ned pressebilder

Hovedkontakter

Øvrige kontakter

Regionledere og medarbeidere

Ikoner

Her finner du Trygg Trafikks ikoner. De er utformet i .ai, .pdf og png formater og finnes 4 ulike utførelser:

 • Blå
 • Hvit
 • Sort
 • Hvit mot blå bakgrunn

I oversikten nedenfor vises kun én utførelse, trykk nedlasting for å øvrige versjoner.