Mange mennesker på Operataket i Oslo.

Nyttige tips til fotgjengere

Hvert år dør fotgjengere i trafikken etter påkjørsler. Du som fotgjenger er den mest sårbare i trafikken og derfor anbefaler vi deg at du er ekstra oppmerksom. Unngå unødvendige uhell med disse rådene.

Fra 2018 til 2020 så døde nesten 40 myke trafikanter i trafikken. Snittet for de siste fem årene viser det samme. Nærmere 200 myke trafikanter har i snitt blitt hardt skadd de siste fem årene. I trafikken har ikke du som fotgjenger noe karosseri som beskytter deg i et sammenstøt. Du har kun din egen kropp. I et møte med en bil er det du som gående som taper, og det er uavhengig av hvem som har retten på sin side. Derfor er det viktig at du tar gode og trygge valg selv når du skal krysse et fotgjengerfelt.

Trygg Trafikk har laget noen anbefalinger slik at du som fotgjenger skal kunne bevege deg tryggest mulig i trafikken.

Vi i Trygg Trafikk anbefaler

  • Bruk gangveier og fortau der det finnes. Gå så langt ut på siden som mulig og lengst vekk fra bilene. 
  • Når flere går langs en vei uten fortau, er det tryggest å gå etter hverandre. 
  • Velg alltid å gå på den tryggeste siden av veien. Det er vanligvis venstre side, for da ser vi lettere de bilene som kommer mot oss. I noen tilfeller er det bedre oversikt eller bedre plass på høyre side og da kan den siden velges. 
  • Det er viktig å lære barna nøyaktig hvor de skal gå over veien på helt konkrete steder. Selv om vi lærer at vi som regel skal gå på venstre side, finnes det steder hvor det er mer oversiktlig og tryggere å gå på høyre side av veien. Det kan for eksempel gjelde i en uoversiktlig venstresving. Barn kan ikke ta den vurderingen selv, så det må du som voksen ta på vegne av barna. 
  • Til små barn er det lurt å bruke konkrete kjennemerker i nærmiljøet i tillegg til høyre og venstre. For eksempel: ”Når vi går til butikken, går vi langs det gule gjerdet”. 
  • Sørg for å være godt synlig i trafikken. Bruk alltid refleks i mørket. 
  • Benytt alltid gangfelt, gangbru eller undergang der det finnes. Dette er et bedre valg selv om det kanskje blir en omvei. 
  • Barna må lære seg at de alltid skal stanse helt opp før de krysser veien. De må se seg godt om både til høyre og venstre, lytte etter biler og vurdere om det er klart lenge nok til at veien kan krysses trygt. De må gå rett over veien for da oppholder de seg kortere tid i kjørebanen enn om de går på skrå. 
  • Selv om kjørende har vikeplikt for fotgjengere i gangfelt, må barn lære å ha øyekontakt med sjåføren, forsikre seg om at de blir sett og at sjåføren stanser helt før de krysser veien.