Hvilken side av veien skal vi gå på?

Det er en grunnregel i veitrafikklovens §3 som gjelder for absolutt alle. Der står det: Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret.

Alle trafikanter må ta hensyn, uavhengig av om vi kjører bil, sykler eller går. I trafikken har du ingen rettigheter, bare plikter. Vi har et spesielt ansvar for å ta hensyn til barn, funksjonshemmede og eldre.  

Vi har ulike veityper i Norge, og her forklarer vi hvor du som går eller sykler skal plassere deg når du er ute på tur på en vei, en gang- og sykkelvei, et fortau eller en tursti. 

Vanlig kjørebane – gå til venstre, sykle til høyre 

Kjørebane er det vi på folkemunne kaller en vei som ikke har fortau. Det er denne veitypen trafikkreglene i utgangspunktet er skrevet for.

I trafikkreglenes § 19 står det at du som går på vei/kjørebane, skal gå ytterst til venstre. Denne hovedregelen gjelder alle steder der det er trafikk med kjørende og gående. Likevel er det et par unntak: Hvis du leier en sykkel, kan du gå til høyre fordi det er den siden du også sykler på. Da slipper du å krysse veien hvis du må gå av sykkelen. Det er også lov å gå på høyre side hvis det er farlig å gå på venstre. 

Hensikten med å gå på venstre side, er at du som fotgjenger skal kunne se en møtende bil eller sykkel og kunne flytte deg ut av kjørebanen hvis det blir nødvendig. Da får du også lettere øyekontakt med dem du møterFor blinde er det helt nødvendig at førerhunden går på venstre side og inn mot veikanten for å kunne være en trygg hjelper for den som ikke ser. Går du på høyre side, har du mindre kontroll fordi trafikken kommer bakfra på samme side som deg selv. Det innebærer at trafikantene kan reagere for sent eller gjøre utforutsette ting som gjør at det oppstår farlige situasjoner. 

Når du sykler, regnes du i trafikkreglene som «kjørende». Det betyr at det er noen felles regler for syklister og bilister. Både biler og sykler skal holde seg på høyre side. Det gjelder også el-sykler og el-sparkesykler.  

Anbefaler samme regler på gang- og sykkelvei som vanlig kjørebane 

En gang- og sykkelvei er en egen vei tydelig atskilt fra kjørebanen. Den kan til og med ligge et stykke unna inne i terrenget og skal være skiltet. Siden syklende regnes som kjørende, anbefaler Trygg Trafikk akkurat det samme på gang- og sykkelvei som på vanlig kjørebane. Gående bør gå på venstre side og syklende bør holde til høyre. Denne veitypen skal – som navnet sier – deles mellom gående og syklende. Begge trafikantgrupper plikter å ta hensyn til hverandre. 

Sykling på gang- og sykkelvei skal foregå på en slik måte at det ikke medfører fare eller er til hinder for gående. Syklende må passere gående i god avstand og i tilnærmet gangfart. 

Fortau er for fotgjengere, men syklister har lov til å sykle der 

Det finnes ikke regler for hvilken side man bør gå på, på fortau. Årsaken er at fortauet først og fremst er beregnet for fotgjengere, og de kan gå hvor de vil på fortauet.  

Syklende har lov til å sykle på fortau i Norge (og på Island), men da skal de ta hensyn til de gående og passere dem i gangfart. Det samme gjelder i gågater. 

Fordi fortauet er smalt og det skal være plass til mange fotgjengere og syklister, er det ekstra viktig at tar hensyn til hverandre. Det er viktig å følge med på det som skjer rundt deg 

På turvei og sti gjelder sunn fornuft 

Det finnes ingen trafikkregler som regulerer oppførsel på turstier eller i utmark der det ikke er annen trafikk. Her gjelder bare sunn fornuft. Gi tegn til de du møter og passere hverandre i lav fart. 

Gå til venstre - sykle til høyre
  1. §3 – alle trafikanter har en plikt til å ta hensyn til andre trafikanter. 
  2. Når vi går på venstre side, får vi møtende trafikk (syklister og bilister) mot oss på samme side. Vi kan avstemme egen fart, vi kan gi tegn, vi kan gå ut av veibanen hvis det er nødvendig, vi kan kommunisere med den som kommer imot og dermed hindre ulykker. Ved høyregåing vil fotgjengeren få syklisten eller bilisten i ryggen.  
  3. Vi skal ta spesielt hensyn til sårbare grupper i trafikken som personer med nedsatt funksjonsevne.  
  4. Venstregåing har samme fordel uansett vei, nemlig at vi kan se og kommunisere med dem vi møter.
  5. Fortau er for fotgjengere. Syklende kan sykle der, men må passere fotgjengere i god avstand og i gangfart. Det står ingenting i regelverket om hvilken side man skal gå på, på fortau.