Trafikkregler for fotgjengere

Trafikkregler for fotgjengere er vel verdt å kunne for oss alle. I trafikken er vi nemlig mest vant til å forholde oss til regler for de som kjører bil eller sykkel, men de er ikke de eneste som må forholde seg til lover og regler. Fotgjengerne har også trafikkregler de må forholde seg til.

I veitrafikkloven brukes begrepene fotgjenger og gående. I denne gruppen inngår også de som bruker:

  • Rullestol
  • Sparkesykkel
  • Rullebrett
  • Rulleski
  • Rulleskøyter
  • Trehjulssykkel
  • Annet leketøy

Det betyr at rulleskibrukere skal følge de samme regler som de som går.

Loven sier at gående skal bruke gangvei, fortau eller veiens skulder. Skulle dette ikke være mulig kan du bruke sykkelvei, sykkelfelt eller kjørebanen. Går du langs veien skal du gå ytterst til venstre. Triller du på en sykkel skal du derimot gå ytterst til høyre. Dersom særlige forhold tilsier det kan du velge å gå på høyre side.

Forskriften for gående finner du på lovdata.no

Ulykker når du krysser veien

De fleste ulykker med fotgjengere skjer når fotgjengeren krysser veien. Vær derfor ekstra oppmerksom når du går over veien.

Regelverket sier at ved gangfelt hvor trafikken ikke reguleres av politi eller ved trafikklyssignal, har kjørende vikeplikt for gående som befinner seg i gangfeltet eller er på vei ut i det. Du har alltid vikeplikt for trikken, og det gjelder også når du er på vei over et gangfelt.

Gående skal krysse kjørebanen i gangfelt, på gangbru eller i gangtunnel når det finnes i nærheten.

Krysser du veien der det ikke er gangfelt, skal du gå rett over veien og helst ved et veikryss. Før du krysser vei utenfor gangfelt, skal du forsikre deg om at du overfor andre trafikanter

  • Ikke skaper fare
  • Ikke er til unødig hinder
  • Ikke forstyrrer

 

Forskrift om kjørende og gående trafikk, §19:

§ 19.Særlige bestemmelser for gående

1. Gående skal nytte gangveg, fortau eller vegens skulder. Er det ikke rimelig på grunn av farten m.v. eller mulig å gjøre dette, kan gående nytte sykkelveg, sykkelfelt eller kjørebane.

Gående som nytter kjørebane, skal gå ytterst til venstre i gangretningen, men ytterst til høyre dersom han leier sykkel. Motsatt side av kjørebanen kan nyttes dersom den gående ellers ville bli utsatt for fare, eller hvis særlige forhold tilsier det.

2. Gående skal krysse kjørebanen i gangfelt, på gangbru eller i gangtunnel når det finnes i nærheten. Ellers skal gående gå rett over kjørebanen og fortrinnsvis ved vegkryss.

Før kryssing av kjørebanen utenfor gangfelt skal gående forvisse seg om at det ikke volder fare for eller unødig hindrer eller forstyrrer annen trafikant.

Bestemmelsen i dette nummer gjelder tilsvarende for sykkelveg.