Fartsgrenser i Norge

Her finner du fartsgrensekriteriene for alle fartgrenser fra 30 km/t til 110 km/t og hvorfor de er satt slik.

Hvis du vil vite mer om fartsgrensekriteriene, kan du lese «NA-rundskriv 2018/10 Fartsgrensekriterier» fra Statens vegvesen.

 • Veger og gater innenfor tettbygd strøk.
 • Ofte gater gjennom boligbebyggelse, steder med mange gående og syklende og langs strekninger ved barneskoler.
 • Dersom en gående eller syklende blir påkjørt, vil sannsynligheten for å overleve eller unngå alvorlig skade reduseres vesentlig om bilen kjører fortere enn 30 km/t.
 • Veger og gater innenfor tettbygde strøk.
 • Ofte veger som går mellom områder i byer og tettsteder.
 • Færre gående og syklende enn langs 30-strekninger, men likevel såpass mye lokal aktivitet at bilistene må holde lavere fart enn 50 km/t.
 • Generell fartsgrense innenfor tettbygd strøk.
 • Gjelder dersom andre fartsgrenser ikke er skiltet
 • Veger utenfor tettbygd strøk – ligger ofte i utkanten av byer eller tettsteder.
 • Stekninger med mange avkjørsler, kryss, bebyggelse og/eller gående og syklende.
 • Strekninger med lokaltrafikk til og fra boliger og ulike virksomheter (skoler, butikker, bussholdeplasser, bensinstasjoner mm).
 • Veger og strekninger utenfor tettbygde strøk som er skiltet ned fra 80 km/t på grunn av særlig høy ulykkesrisiko og tidligere ulykker.
 • Grensen for å overleve en frontkollisjon går ved ca 70 km/t, forutsatt en moderne kollisjonssikker bil og bruk av bilbelte.
 • Generell fartsgrense utenfor tettbygd strøk. Gjelder dersom andre fartsgrenser ikke er skiltet, eller dersom det er skiltet at en fartsgrense er slutt.
 • Motortrafikkveger med 2-3 kjørefelt.
 • Veger med 2 kjørefelt og lite trafikk.
 • Motorveger med høy standard og veglys.
 • Kjøreretninger er adskilt med et bredt område der det enten er et rekkverk eller en jordvoll.
 • Motorveger med høy standard og veglys.
 • Kjøreretninger er adskilt med et bredt område med rekkverk.
 • Vegen må blant annet ha bredere vegskulder, bedre sikt framover og mindre svinger enn ved fartsgrense 100.