Bilde av en bil på en vei med gress i front. Effektene i bildet skal tilsi at bilen er i stor fart.

Hvorfor har vi fartsgrenser?

I Norge er det Statens vegvesen (SVV) som lager kriteriene for hvor vi skal bruke de ulike fartsgrensene. Utgangspunktet for hvordan fartsgrensene settes er den samme visjonen som Trygg Trafikk jobber hetter: Nullvisjonen om at ingen skal bli drept eller hardt skadd i trafikken.

Det er særlig tre kriteriehensyn fartsgrensene skal balansere:

  1. Trafikksikkerhet
  2. Framkommelighet
  3. Miljø

Alene kan det se ut som enkle kriterier å forholde seg til, men når vi trekker inn hensynet til gående, syklende og beboere langs veien blir det straks mer komplisert. For Statens vegvesen er det særlig innenfor tettbygde strøk at det kan være krevende å avveie behovet for fremkommelighet.

Hvis du vil vite mer om fartsgrensekriteriene, kan du lese «NA-rundskriv 2018/10 Fartsgrensekriterier» fra SVV.