Trafikksikkerhetskonferansen 2024

Trafikksikkerhetskonferansen 2024 finner sted 17. april 2024, og her vil vi ta for oss hvordan trafikksikkerhet kan bidra til å nå de globale bærekraftsmålene. Hvordan kan trafikksikkerhet bidra til bærekraftig mobilitet og hvilke fallgruver må vi være oppmerksomme på? Vi lover at det blir et variert og spennende program med mange dyktige innledere.

Bærekraftig mobilitet – sikre trafikanter

FN har erklært 2021–2030 for «Et tiår for handling for trafikksikkerhet», der målet er å redusere antall drepte og hardt skadde i trafikken på verdensbasis med 50 prosent. Dette utgjør også ett av FNs bærekraftsmål. FN har oppfordret organisasjoner til å rapportere og spore sitt trafikksikkerhetavtrykk, som et verktøy for å nå flere av bærekraftsmålene.    

I 2024 skal regjeringen legge frem sitt forslag til ny Nasjonal transportplan for perioden 2025-2036. Det er allerede varslet at planen skal bidra til oppfyllelse av nullvisjonen og Norges klima- og miljømål. 

Flere av FNs bærekraftsmål preger mobilitetsutviklingen i Norge. Naturinngrepene ved veibygging og klimagassutslipp skal reduseres i årene som kommer. Nullvekstmålet for de store byene, om å øke andelen som sykler, går og bruker kollektivtransport, skal videreføres.  Digitaliseringen av samfunnet påvirker transportsektoren og fører til nye mobilitetsløsninger. I denne konteksten skal Norge fortsette innsatsen for nullvisjonen og målet om å redusere antallet drepte og hardt skadde i veitrafikken til maksimalt 350 i 2030.  

Denne konferansen skal bl.a. belyse følgende spørsmål: 

  • Kan nullvisjonen og andre bærekraftsmål forenes når vi planlegger, bygger og vedlikeholder vei? 
  • På hvilken måte kan offentlige og private virksomheter påvirke til bærekraftig og sikker mobilitet?  
  • Hvordan kan vi tilrettelegge for en sterk økning av fotgjengere og syklister uten at det blir flere drept og hardt skadde? 

Mer om sesjonene i Trafikksikkerhetskonferansen 2024

Sesjon 1

Vei og fart

I første sesjon vil vi belyse målkonflikter og synergier mellom ulike bærekraftmål når vi planlegger, bygger og vedlikeholder vei. Hvordan påvirker veistandard og hastighet bærekraft og trafikksikkerhet? Hva påvirker trafikantenes fartsvalg? Og har vi i dag en nulltoleranse for fartsoverskridelser i Norge? 

Sesjon 2

Trafikksikkerhetsavtrykk i norske virksomheter 

I sesjon to vil vi se nærmere på potensialet offentlige og private virksomheter har, for å påvirke til bærekraftig og sikker mobilitet. Hvilke muligheter og utfordringer ligger i nye mobilitetsløsninger som f.eks. bildeling? Hvordan kan vi sikre at disse nye løsningene ikke fører til dårligere sikkerhet for trafikantene? Og hvordan kan norske virksomheter endre og måle sitt trafikksikkerhetsavtrykk? 

Sesjon 3

Nullvekst og nullvisjon

I sesjon tre tar vi utgangspunkt i nullvekstmålet som innebærer at trafikkveksten i de store byene må håndteres ved at flere må gå, sykle og bruke kollektivtransport. Dette utfordrer nullvisjonen, fordi myke trafikanter er mer sårbare og ulykkesutsatt enn andre trafikanter. Hvordan kan vi tilrettelegge for økt gange og sykkel, og samtidig ivareta trafikksikkerheten? Hvordan skal areal fordeles mellom trafikantgrupper? Hvem bør prioriteres på fortau, og hvem skal ut? 

Vil du ha stand på konferansen vår?

Jobber du i en organisasjon eller firma som våre konferansedeltagere kan være interessert i å høre mer om? Da har du muligheten til å booke egen stand i mingleområdet på Trafikksikkerhetskonferansen 17. april 2024.

Aktuelt fra Trafikksikkerhetskonferansen

TRAFIKKSIKKERHETSKONFERANSEN 2023: Ny kunnskap og mye inspirasjon til nullvisjonsarbeidet
20. april 2023

TRAFIKKSIKKERHETSKONFERANSEN 2023: Ny kunnskap og mye inspirasjon til nullvisjonsarbeidet

Visjonen om null drepte og hardt skadde i veitrafikken ble vedtatt av Stortinget for over 20 år siden. I årene etter har ulykkesutviklingen gått i riktig retning over tid, men 2022 ble et trist år med 118 omkomne og en betydelig økning hardt skadde. Hvordan kan vi komme på rett spor igjen? Er løsningen å innrette trafikksikkerhetsarbeidet mer systematisk og helhetlig? Dette var temaet for Trygg Trafikks årlige konferanse som ble avholdt i Oslo 19. april.
Les artikkel
TRAFIKKSIKKERHETSKONFERANSEN 2023: Vi ser frem til nye løft for å nå de ambisiøse målene for 2030
17. april 2023

TRAFIKKSIKKERHETSKONFERANSEN 2023: Vi ser frem til nye løft for å nå de ambisiøse målene for 2030

Trafikksikkerhetskonferansen er kanskje en av de viktigste hendelsene i året for Trygg Trafikk. Vi ser fram til å samle folk med både ny og etablert kunnskap for å snakke om hvordan vi kan få fremgang i arbeidet med nullvisjonen. For å nå ambisjonen om maksimalt 350 drepte og hardt skadde i trafikken innen 2030, kreves det mye arbeid og et godt samarbeid mellom aktørene.
Les artikkel
Dødsulykker i Norge – innenfor og utenfor systemgrensene
10. april 2023

Dødsulykker i Norge – innenfor og utenfor systemgrensene

Nullvisjonen tillegger trafikantene et ansvar for å følge lover og regler og å opptre aktsomt i trafikken. Men mange dødsulykker skjer fordi trafikanter bevisst handler farlig og ulovlig i det vi kaller «utenfor systemgrensene».
Les artikkel
Volvo: Et paradigmeskifte innen trafikksikkerhet
24. mars 2023

Volvo: Et paradigmeskifte innen trafikksikkerhet

Utvikling av sikkerhetsløsninger i bilindustrien har tradisjonelt handlet om at menneskene i bilen skal bli minst mulig skadet når kollisjonen inntreffer, eller at bilen selv kan oppdage farer i trafikkbildet. Nå setter Volvo Cars søkelyset på sjåførens egen atferd.
Les artikkel
Hva påvirker beslutningene våre?
24. mars 2023

Hva påvirker beslutningene våre?

Har du hørt om beslutningspsykologi? Jan-Ole Hesselberg, psykolog og programsjef i Stiftelsen Dam, er også kjent fra podkasten Ha det bra og TV-suksessene Folkeopplysningen og Typisk deg med Petter Schjerven.
Les artikkel
Sikker kjøring på motorsykkel – hvorfor skjer ulykkene?
24. mars 2023

Sikker kjøring på motorsykkel – hvorfor skjer ulykkene?

Selv om antall MC-ulykker globalt sett er lave, så er det mange ulykker hvis du sammenligner det med antall kjørte kilometer. I Norge har vi som mål å halvere dagens ulykker, men hvis det ikke skjer en endring på dagens motorsykkelulykker, vil de stå for 40 prosent av trafikkulykkene i Norge i 2030.
Les artikkel
Ulykkesutviklingen – to skritt frem og ett tilbake?
24. mars 2023

Ulykkesutviklingen – to skritt frem og ett tilbake?

Guro Ranes, avdelingsdirektør trafikksikkerhet i Statens vegvesen, kommer på Trafikksikkerhetskonferansen 2023. Hun vil gi oss et blikk på det tragiske ulykkesåret 2022. I fjor hadde vi en økning på nesten 50 prosent drepte i trafikken sammenlignet med året før. Ikke siden 2016 har vi hatt like mange omkomne.
Les artikkel
Hvilke trender ser UP og hvilke tiltak må til?
18. mars 2023

Hvilke trender ser UP og hvilke tiltak må til?

Aldri før har politiet stoppet flere ruspåvirkede i trafikken. Tallene viser en 20 prosent økning av anmeldte rusførere sammenlignet med året før.
Les artikkel
Trafikksikkerhetskonferansen 2023: Med øyne på sjåføren
17. mars 2023

Trafikksikkerhetskonferansen 2023: Med øyne på sjåføren

Volvo Cars er hovedsamarbeidspartner til Trafikksikkerhetskonferansen og en av bidragsyterne til det faglige innholdet. Til årets konferanse kommer Eva Lahti, Safety Business Architect og en av nøkkelpersonene bak Volvo Cars’ sikkerhetsteknologi som utvikles ved selskapets sikkerhetssenter i Göteborg.
Les artikkel
Programmet for Trafikksikkerhetskonferansen 2023 er klart!
07. mars 2023

Programmet for Trafikksikkerhetskonferansen 2023 er klart!

På vei mot nullvisjonen – fullt og helt, ikke stykkevis og delt! Dette er tema for Trafikksikkerhetskonferansen 2023. Hold av datoen og meld deg på konferansen 19. april.
Les artikkel
Gullnålen 2020 og 2021 til to kjære «trafikksikkerhetsforkjempere»
29. april 2022

Gullnålen 2020 og 2021 til to kjære «trafikksikkerhetsforkjempere»

Onsdag denne uken delte vi ut Trygg Trafikks høyeste utmerkelse, Gullnålen. Denne gangen var det to kjente og kjære «trafikksikkerhetsforkjempere» som fikk hver sin hedersbevisning: Åshild Kjelsnes og Dagfinn Moe.
Les artikkel
Fremskritt innen trafikksikkerhet skal gagne alle
31. mars 2022

Fremskritt innen trafikksikkerhet skal gagne alle

Siden 1950-tallet har Volvos forskere jobbet utrettelig med å utvikle nye sikkerhetsløsninger for å redde liv, og delt funnene med resten av verden. – Det har aldri vært et alternativ å sitte på denne kunnskapen alene, sier Carsten Torp, fagansvarlig for sikkerhet i Volvo Cars Norge.
Les artikkel
Er førerrett en menneskerett? Trafikksikkerhetskonferansen 2022
06. desember 2021

Er førerrett en menneskerett? Trafikksikkerhetskonferansen 2022

Trygg Trafikk inviterer til den nasjonale trafikksikkerhetskonferansen 27.april 2022. Et samfunnsaktuelt og betent tema vil bli satt på dagsorden, når Trygg Trafikk stiller spørsmål ved hvilke krav som bør settes til føreren. Er førerrett en menneskerett? Dette er tema for Trafikksikkerhetskonferansen 2022.
Les artikkel
Kun 4 av 10 hardt skadde registreres i ulykkesstatistikken – hvor alvorlig er det?
17. mars 2021

Kun 4 av 10 hardt skadde registreres i ulykkesstatistikken – hvor alvorlig er det?

I 2019 ble 565 personer hardt skadd i trafikken i Norge. Eller var det egentlig slik? Det er stor forskjell mellom tallene politiet og Statens vegvesen opererer med, og de tallene helsevesenet sitter på. Forskjellen er så stor at vi snakker om massiv underrapportering.
Les artikkel
Enkel teknologi – avansert menneskehjerne 
09. mars 2021

Enkel teknologi – avansert menneskehjerne 

Hva vil automatisering av transportmidler bety for trafikksikkerheten? Autonome transportmidler som for eksempel biler, busser og droner er på full fart inn i folks hverdag. Teknologien begynner å bli moden. Vi er midt oppe i en av de raskeste og mest omfattende endringene i transporthistorien.  
Les artikkel
Landets største trafikksikkerhetskonferanse går av stabelen 14. april 2021
22. januar 2021

Landets største trafikksikkerhetskonferanse går av stabelen 14. april 2021

Trygg Trafikk arrangerer i 2021 landets største trafikksikkerhetskonferanse digitalt. Tema for årets konferanse er «Hvordan halvere antallet drepte og hardt skadde på 10 år?». Målet er svært ambisiøst. Har vi verktøyene og viljen?
Les artikkel
Hva tenkte publikum om Trafikksikkerhetskonferansen 2019?
15. april 2019

Hva tenkte publikum om Trafikksikkerhetskonferansen 2019?

Det var hele 265 deltagere på årets konferanse, og det var mye engasjement å spore både på scenen og i blant publikum.
Les artikkel
Trafikksikkerhetskonferansen 2019 straks i gang
05. april 2019

Trafikksikkerhetskonferansen 2019 straks i gang

Det årlige nasjonale samlingspunktet for alle som jobber med og er opptatt av liv og helse i trafikken går av stabelen på tirsdag. Årets tema fra Trygg Trafikk er blant de mest kompliserte organisasjonen har tatt for seg: hva skjer egentlig når regionreformen får konsekvenser for trafikksikkerhetsfeltet? – Et tilsynelatende smalt tema som har potensiell påvirkningskraft på alle nordmenn der ute, mener Trygg Trafikk-direktøren.
Les artikkel
Visjon og mål i potensiell konflikt
04. april 2019

Visjon og mål i potensiell konflikt

Nullvekstmålet, som vil føre til at flere går og sykler fremfor å kjøre bil, risikerer å komme i konflikt med arbeidet for nullvisjonen fordi de myke trafikantene er mer utsatt for ulykker enn bilistene. – Vi er oppmerksomme på at dette er noe vi må håndtere i årene som kommer, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.
Les artikkel