Trafikksikkerhetskonferansen 2024 vil ta for seg trafikksikkerhet som et verktøy for å nå de globale bærekraftsmålene. Hvordan kan trafikksikkerhet bidra til bærekraftig mobilitet og hvilke fallgruver må vi være oppmerksomme på?

Sesjon 1 Vei og fart

I første sesjon vil vi belyse målkonflikter og synergier mellom ulike bærekraftmål når vi planlegger, bygger og vedlikeholder vei. Hvordan påvirker veistandard og hastighet bærekraft og trafikksikkerhet? Hva påvirker trafikantenes fartsvalg? Og har vi i dag en nulltoleranse for fartsoverskridelser i Norge?

Sesjon 2 Trafikksikkerhetsavtrykk i norske virksomheter

I sesjon to vil vi se nærmere på potensialet offentlige og private virksomheter har, for å påvirke til bærekraftig og sikker mobilitet. Hvilke muligheter og utfordringer ligger i nye mobilitetsløsninger som f.eks. bildeling? Hvordan kan vi sikre at disse nye løsningene ikke fører til dårligere sikkerhet for trafikantene? Og hvordan kan norske virksomheter endre og måle sitt trafikksikkerhetsavtrykk?

Sesjon 3 Nullvekst og nullvisjon

I sesjon tre tar vi utgangspunkt i nullvekstmålet som innebærer at trafikkveksten i de store byene må håndteres ved at flere må gå, sykle og bruke kollektivtransport. Dette utfordrer nullvisjonen, fordi myke trafikanter er mer sårbare og ulykkesutsatt enn andre trafikanter. Hvordan kan vi tilrettelegge for økt gange og sykkel, og samtidig ivareta trafikksikkerheten? Hvordan skal areal fordeles mellom trafikantgrupper? Hvem bør prioriteres på fortau, og hvem skal ut?