Barns forutsetninger i trafikken

Om en skolevei er særlig farlig eller vanskelig, henger nøye sammen med forutsetninger og modning hos det enkelte barn. En subjektiv vurdering av det enkelte barn må derfor gjøres for å kunne vurdere om en vei er særlig farlig eller vanskelig. Det som er særlig farlig for en 6-åring, er ikke nødvendigvis like farlig for 10-åringen eller 15-åringen. Trafikkferdighetene er helt avhengig av relevant trening og opplæring. Det er store individuelle forskjeller mellom barn på samme aldersnivå.

Elever på 1. trinn

Barna er som regel i trafikken sammen med voksne og har derfor liten erfaring som selvstendige trafikanter. De er lave og får et helt annet synsfelt enn voksne. Elevene har problemer med å se over hekker og brøytekanter og er tilsvarende vanskelige å oppdage for andre trafikanter. Motorikken er ikke ferdig utviklet og barna kan ha vanskeligheter med å stoppe brått hvis det kommer en bil. De yngste elevene er lekne, impulsive og opptatt av detaljer som fanger interessen der og da. Vi kan ikke forvente at de tar andre trafikanters perspektiv. Derfor ser de heller ikke hvilke konsekvenser deres atferd kan ha for dem selv og andre. Mange er opptatt av regler og følger disse helt ukritisk, og de forventer at andre også følger de samme reglene. De orienterer seg utfra seg selv. Det de selv ser, tror de at også alle andre ser.

Kjennetegn:

 • liten trafikkerfaring
 • små av vekst som gjør det vanskelig for dem å se og bli sett
 • ser detaljer, men oppfatter ikke alltid sammenhenger
 • har vanskeligheter med å forstå det de ser og hører i trafikken
 • klarer ikke å bedømme avstand og fart til biler som nærmer seg
 • forstår ikke at biler kan dukke opp når de selv ikke ser dem
 • følger regler ukritisk
Elever på 2. trinn og 3. trinn

Barna får gradvis mer trafikkerfaring. De får bedre kroppskontroll, men er fortsatt impulsive og lekne. Bevegelsene blir mer automatiserte, noe som gir dem muligheter til å konsentrere seg bedre om trafikken rundt seg. De fleste er nysgjerrige og har mye energi. Konsentrasjonen blir bedre, men de kan være ukonsentrerte i trafikken, spesielt sammen med flere barn. Elevene tenker fortsatt konkret og ser verden utfra seg selv. Når de eksempelvis ser en bil, så vil de tro at bilføreren også ser dem.

Kjennetegn:

 • mer kroppskontroll, men fortsatt lekende og impulsive
 • tenker konkret og trenger konkret veiledning
 • har vanskeligheter med å ta andres perspektiv
 • fremdeles opptatt av regler
Elever på 4. trinn og 5. trinn

Elever på dette nivået begynner å få erfaring som selvstendige trafikanter. De fleste har god motorikk og kroppsbeherskelse. De kan tolke og dra nytte av det de ser og hører i trafikken, men fremstår ofte som større, mer erfarne og modne enn de egentlig er. Elevene er ikke lenger så regelbundne og stiller oftere spørsmål til regler og rutiner. Hva jevnaldrende mener får etter hvert mer betydning, ikke bare hva de voksne sier.

Kjennetegn:

 • har trafikkerfaring fra eget nærmiljø
 • ikke lenger så regelbundne, regler tilpasses eller droppes
 • stiller mer spørsmål og aksepterer ikke ukritisk voksnes pålegg og anbefalinger
 • mer selvstendige
 • begynner å relatere seg mer til jevnaldrende
Elever på 6. trinn og 7. trinn

De siste årene på barneskolen har elevene ganske mye trafikkerfaring og begynner å kunne overføre erfaringer fra en situasjon til en annen. De kan generalisere utfra opplæring og erfaring og er ikke lenger så avhengig av konkret veiledning. Motorikken er godt utviklet, og de kan gjøre flere kompliserte bevegelser samtidig. Elevene kan i større grad forutse situasjoner, eksempelvis forstå at biler kan komme selv om de ikke ser dem. De forstår bedre konsekvenser av handlinger, men har ofte overdreven tro på egne ferdigheter.

Kjennetegn:

 • kan overføre erfaringer fra en situasjon til en annen
 • kan generalisere kunnskap
 • kan forutse situasjoner, forstår at biler kan komme selv om de ikke ser dem.
 • har stor tro på egne ferdigheter
 • har evne til å ta andres perspektiv,
 • forstår bedre konsekvenser av handlinger
Elever på 8. trinn og 10. trinn

Elever på ungdomstrinnet er mye i trafikken på egenhånd. De kan bedømme fart og avstand, og de kan konsentrere seg. Elevene kan skille mellom vesentlig og uvesentlig informasjon i trafikken, men de tenker ofte kortsiktig. Å bli akseptert av jevnaldrende, er spesielt viktig for ungdomsskoleelevene. Mange velger derfor adferd som gir øyeblikkelig belønning i form av status og anerkjennelse i stedet for det som er tryggest på lengre sikt. Dette gir seg for eksempel utslag i at de dropper sykkelhjelmen fordi det ikke regnes som tøft. Mange er opptatt av å teste grenser. Foreldrenes påvirkning for denne gruppen er større enn man kanskje tror, selv om ungdom i denne alderen ofte er i opposisjon til egne foreldrene.

Kjennetegn:

 • har trafikkerfaring og en god del trafikkunnskap
 • kan konsentrere seg
 • mangelfull risikoforståelse
 • tester grenser
 • stor tro på egne ferdigheter og usårbarhet