4 - Trafikkopplæring og trening

Et kommunalt vedtak om skoleskyss må sees i sammenheng med skolens trafikkopplæring. For at elevene skal ferdes trygt på skoleveien som fotgjengere og syklister, kreves det god og systematisk trafikkopplæring og trening. Når det innvilges skyss for de første skoleårene, bør det presiseres at både foreldrene og skolen må trene med elevene på de aktuelle utfordringene i trafikken, slik at elevene er i stand til å mestre dem når skyssen bortfaller.

Kommunens (skolens) ansvar

Kommunen ivaretar sitt ansvar for elevenes trygghet på skoleveien både gjennom skolens trafikkopplæring, at skolen har føresegner i ordensreglementet som regulerer trafikksikkerheten og gjennom internkontrollsystemet i henhold til Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.

Kompetansemålene om trafikk i læreplanverket for grunnskolen, tilsier at skolene gjennomfører en trafikkopplæring med kontinuitet og progresjon gjennom hele grunnopplæringen. Det er av stor betydning at det legges inn systematisk trafikktrening i skolens nærmiljø og knyttet til de aktuelle utfordringene.

Forskrift til opplæringslova sier at det i ordensreglementet for skolen bør tas inn føresegner som nærmere regulerer trafikksikkerheten og andre forebyggende tiltak. Dette kan for eksempel være anbefalinger om når skolene vurderer det som trygt for elevene å sykle til skolen. Forskrift om miljørettet helsevern for barnehager og skoler pålegger skolene å ha et internkontrollsystem. Internkontrollsystemet bør inneholde rutiner som ivaretar elevenes sikkerhet i forhold til trafikk. Disse rutinene bør omfatte trafikkavviklingen knyttet til skoleområdet og ivaretakelse av elevenes sikkerhet på turer i skoletiden.

Foreldrenes ansvar

Det er foreldrene som har hovedansvaret for oppdragelsen av barna sine, mens skolen har ansvaret for opplæringen. Skolen har ansvar for å samarbeide med foreldrene om opplæringen for å skape forståelse for arbeidet som gjøres, og sikre nødvendig oppfølging. I trafikkopplæringen er det avgjørende for barnas ferdigheter at foreldrene bidrar.

Når det innvilges skyss for en begrenset periode, er det svært viktig at det samtidig trenes mye med barna, slik at de er i stand til å ferdes på egenhånd når skyssen bortfaller. Foreldrene må gå eller sykle den aktuelle skoleveien sammen med barna og gjøre de korrekte valg av krysningspunkter, lære barna hva de skal se og høre etter, og hvordan de skal oppføre seg når de går langs veien. Der barna har skoleskyss, må opplæringen også omfatte hvordan man oppfører seg på holdeplassen og i buss eller drosje.

Foreldrene er barnas viktigste rollemodeller og det stiller krav til deres egen oppførsel i trafikken. Forventer man at barn opptrer riktig i trafikken, må de voksne være gode eksempler.

Kompetansemål om trafikk i læreplanverket for grunnskolen

Elevene skal kunne:

› øve på trygg ferdsel i trafikken (kroppsøving etter 2.trinn)
› forstå og følgje reglar i trafikken (kroppsøving etter 4.trinn)
› vurdere sikkerheit i uteaktivitet og naturferdsel og gjennomføre sjølvberging i vatn (kroppsøving etter 7.trinn)
› vurdere risiko og tryggleik ved ulike uteaktivitetar, forstå og gjennomføre sporlaus og trygg ferdsel
(kroppsøving etter 10.trinn).