Kunnskapsløftet 2020

Høsten 2020 ble nye læreplaner innført i skolen. Læreplanene kommer etter en lang prosess som begynte med utviklingen av overordnet del som er et fornyet verdi- og prinsippdokument for skolen.

Ny overordnet del

Overordet del erstatter tidligere generell del og skal reflekteres i resten av læreplanverket. Dette dokumentet er styrende for all faglig og sosial virksomhet i skolen. Et eksempel på dette er innføringen av tre tverrfaglige temaer som er omtalt i overordnet del. Disse blir igjen behandlet videre i alle fag der de er relevante.

Læreplanverket 2020 har fått forkortelsen LK20. LK20 har også fått ny struktur og innholdsdeler. Det er blant annet definert fagenes kjerneelementer, som uttrykker det viktigste og mest sentrale i fagene. Det kan være fagets mest sentrale kunnskapselementer, metoder og begreper. Dette grepet er gjort for å bedre prioritere innholdet i læreplanene.

Det er videre gjort strengere prioriteringer i utviklingen av fagenes kompetansemål. Disse er utviklet ut fra kjerneelementene i faget og henger mer sammen både i og på tvers av fag. Nytt er også at kompetansemålene i større grad er utviklet med bedre progresjon gjennom årstrinnene. Det legges videre vekt på at kompetansemålene må forstås i lys av resten av læreplanen i faget, og i lys av overordnet del.

Overordnet del og trafikk

Verdier og prinsipper i overordnet del er svært relevant for Trygg Trafikk, særlig i arbeidet med 0-visjonen. Til syvende og sist handler dette om menneskeverdet som ukrenkelig. I overordnet del står det blant annet:

Menneskerettighetene har sitt grunnlag i menneskeverdet og er en viktig del av fundamentet for rettsstaten. De bygger på universelle verdier som gjelder for alle uansett hvem de er, hvor de kommer fra, og hvor de befinner seg. Barnekonvensjonen er en del av menneskerettighetene og gir barn og unge et særlig vern. Opplæringen må være i samsvar med menneskerettighetene, samtidig som elevene skal tilegne seg kunnskap om menneskerettighetene.

Mennesker er sårbare og feilbarlige. Tilgivelse, nestekjærlighet og solidaritet er nødvendig for at mennesker skal vokse og utvikle seg. Den enkeltes personlige overbevisning og samvittighet skal tas på alvor slik at alle kan tenke, tro og ytre seg fritt.

Elevene skal selv bidra til å ivareta menneskeverdet og reflektere over hvordan de kan forhindre at det krenkes.

Overordnet del finner du her.

Ny læreplanstruktur

Nye læreplaner har ny struktur

Om faget: 

  • Fagrelevans og sentrale verdier – sentralt innhold fra overordnet del
  • Kjerneelementer – definisjoner av de viktigste «byggestener» i faget
  • Tverrfaglige temaer – omtale av ett eller flere av tre store samfunnsområder er relevant i faget
  • Grunnleggende ferdigheter – hvordan de grunnleggende ferdigheter er relevante i faget

Kompetansemål og vurdering – nye kompetansemål og omtale av vurdering i faget

Vurderingsordning – omtale av gjeldende vurderingsordning

Kompetansebasert læreplan

Kunnskapsløftet er kompetansebasert. Det betyr at elvene skal utvikle en helhetlig forståelse og som blant annet inkluderer kunnskap, ferdigheter, evne til refleksjon og kritisk tenkning. Videre innebærer dette at elevene skal vurderes etter en samlet kompetanse i faget, og ikke i hvert enkelt kompetansemål. I fagfornyelsen er kompetansedefinisjonen justert fra forrige læreplan.

Kompetansedefinisjon i Kunnskapsløftet (LK20):

Kompetanse er å tilegne seg og anvende kunnskaper og ferdigheter til å mestre utfordringer og løse oppgaver i kjente og ukjente sammenhenger og situasjoner. Kompetanse innebærer forståelse og evne til refleksjon og kritisk tenkning.

Trafikkfaglig kompetanse:

Overordnet mål for opplæringen i trafikk: «Menneskeverdet er ukrenkelig. Elevene må ha trafikkfaglige kunnskaper, ferdigheter, holdninger og vaner som innebærer at man ikke utsetter seg selv eller andre for fare. Dette innebærer at man som trafikant til enhver tid skal ta etiske og sosiale hensyn og vurderinger, være varsomme, og følge gjeldende lover og regler i trafikken.»

Ny læreplan til valgfaget trafikk finner du her!

Kobling til tre tverrfaglige temaer

Tre temaer er definert som sentrale i LK20, og skal synliggjøres i all læring der de er relevante. De tre tverrfaglige temaene er:

  1. Demokrati og medborgerskap
  2. Bærekraftig utvikling
  3. Folkehelse og livsmestring

Både bærekraftig utvikling og folkehelse og livsmestring er relevant for valgfaget trafikk. Se for øvrig her