Skolen

Skolen har et viktig ansvar i trafikksikkerhetsarbeidet og har lange tradisjoner med å jobbe med trafikksikkerhet. Det at dette arbeidet blir systematisert og rutinene blir skriftlig nedfelt vil bidra inn i arbeidet mot nullvisjonen.

Kriterier som må oppfylles

Trafikksikkerhet i skolen

  • Skolen gir, i samarbeid med FAU, anbefalinger til foresatte om sykling til skolen.
  • Skolen har utarbeidet rutiner for å ivareta sikkerheten på turer til fots, på sykkel, i bil og med kollektivtransport i skolens regi.
  • Skolen har gode rutiner for at planene blir fulgt av de ansatte.

Trafikkopplæringen i skolen

  • Skolen har integrert trafikkopplæring i lokal læreplan/ årsplan i tråd med Kunnskapsløftets kompetansemål.

Samarbeid skole og hjem

  • Skolens læreplan for trafikk er årlig tema på foreldremøte.
  • Foreldre blir involvert i skolens trafikksikkerhetsarbeid for eksempel gjennom Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU).

Anerkjennelsen vi fikk ved å bli godkjent som Trafikksikker skole har vært med på å bevisstgjøre skolens ledelse om betydningen av helhetlig trafikksikkerhetsarbeid. - Rektor Astrid Aase Hodneland, Sunde skole, Stavanger kommune (landets første Trafikksikre skole).

Dokumentasjon

For å bli godkjent må følgende dokumentasjon foreligge elektronisk:

  • Årsplan hvor trafikk er integrert
  • Rutiner for turer til fots, med sykkel, bil og kollektivtransport
  • Oversikt som viser at trafikk er et tema på foreldremøter

Dokumentasjonen sendes elektronisk til kommunens oppvekstsjef og kommunens koordinator for Trafikksikker kommune.