Skolens verdigrunnlag er sentral i trafikkopplæringen. Menneskelig ansvarlighet og evnen til å ta gode og etiske valg er en sentral del av opplæringen i skolen. Lærere som bruker slike eksempler i undervisningen, kan stimulere både etiske bevissthet og kritisk tenkning.

Overordnet del uttrykker at: «Kritisk tenkning og etisk bevissthet er både en forutsetning for og en del av det å lære i mange ulike sammenhenger, og bidrar til at elevene utvikler god dømmekraft». 

Å lære å tenke etisk, å kunne reflektere over etiske problemstillinger og å utvikle evnen til å ta kloke valg, står sentralt i trafikkopplæringen. I skolen kan man særlig på ungdomstrinnet og i videregående gi elevene oppgaver som omhandler trafikk. Slike oppgaver kan omfatte refleksjon over etiske problemstillinger i ulike trafikale situasjoner. Målet er at elevene utvikler god dømmekraft i alle trafikksituasjoner de befinner seg i.    

Kompetansemål i kroppsøving etter 4. trinn

Elevene skal kunne følge trafikkregler for fotgjengere og syklister.

Kompetansemål i kroppsøving etter 7. trinn

Elevene skal kunne praktisere trygg bruk av sykkel som fremkomstmiddel.

Kompetansemål i naturfag etter 10. trinn

 • Elevene skal gjøre greie for hvordan trafikksikkerhetsutstyr hindrer og minsker skader ved uhell og ulykker.
 • Elevene skal gjøre rede for begrepene fart og akselerasjon, måle størrelsene med enkle hjelpemidler og gi eksempler på hvordan kraft er knyttet til akselerasjon.
 • Elevene skal følge sikkerhetstiltak som er beskrevet i HMS-rutiner og gjøre risikovurderinger.

Trygg Trafikk anbefaler følgende fordeling av temaer på ungdomstrinnet.

Kompetansemål i trafikk valgfag på ungdomstrinnet

 • Elevene skal følge trafikkregler og demonstrere hva hensynsfull, oppmerksom og forsiktig atferd er
 • Elevene skal gi praktiske eksempler på og reflektere over hvordan sansing og reaksjoner, kommunikasjon og samhandling påvirker trafikkavvikling og trafikksikkerhet
 • Elevene skal diskutere hvordan oppmerksomhet og rusmidler kan påvirke sanser og reaksjonsevne i trafikken
 • Elevene skal foreta risikovurdering av egen skolevei og forklare sammenhengen mellom erfaring og ulykkesrisiko
 • Elevene skal demonstrere hvilke plikter og hvilket ansvar de har ved en trafikkulykke, og utføre livreddende førstehjelp gjennom praktiske øvelser
 • Elevene skal vurdere fart, krefter og risiko i forskjellige trafikksituasjoner og drøfte resultatene
 • Elevene skal vise hvordan trafikksikkerhetsutstyr kan redusere skader og hvorfor det er viktig å bruke utstyret riktig
 • Elevene skal presentere eksempler på trafikksikkerhetstiltak som reduserer faren for ulykker ved trafikk i mørke og under forskjellige vær- og føreforhold
 • Elevene skal demonstrere at et kjøretøy er i forsvarlig og forskriftsmessig stand og utføre sikkerhetskontroll og vedlikehold

Kompetansemål i yrkesfaglig utdanningsprogram for Service og samferdsel, VG1

I faget Sikkerhet og Transport finnes noen relevante kompetansemål (disse gjelder fra høsten 2016);

 • vurdere sikkerhet for transport av personer, varer og tjenester
 • vurdere økonomi, tid, helse, miljø og sikkerhet ved valg av transporttjenester
 • foreta en risikovurdering og foreslå tiltak for å forebygge uønskede hendelser i en virksomhet
 • følge etiske normer, regler for personvern og krav til helse, miljø og sikkerhet