I generell del av læreplanen står det blant annet at skolen skal ruste barn til å møte livets oppgaver og mestre utfordringer sammen med andre. Den skal gi hver elev kyndighet til å ta hånd om seg selv og sitt liv. Videre står det at opplæringen må tilføre holdninger og kunnskaper som varer livet ut og lære de unge å se framover og øve evnen til å treffe valg med fornuft. Læreplanen danner et grunnlag for at alle barn og unge skal få en felles, kontinuerlig og god trafikkopplæring, men dette må følges opp ved den enkelte skole.

Kompetansemål i kroppsøving etter 4. trinn

Elevene skal kunne følge trafikkregler for fotgjengere og syklister.

Kompetansemål i kroppsøving etter 7. trinn

Elevene skal kunne praktisere trygg bruk av sykkel som fremkomstmiddel.

Kompetansemål i naturfag etter 10. trinn

 • Elevene skal gjøre greie for hvordan trafikksikkerhetsutstyr hindrer og minsker skader ved uhell og ulykker.
 • Elevene skal gjøre rede for begrepene fart og akselerasjon, måle størrelsene med enkle hjelpemidler og gi eksempler på hvordan kraft er knyttet til akselerasjon.
 • Elevene skal følge sikkerhetstiltak som er beskrevet i HMS-rutiner og gjøre risikovurderinger.

Trygg Trafikk anbefaler følgende fordeling av temaer på ungdomstrinnet.

Kompetansemål i trafikk valgfag på ungdomstrinnet

 • Elevene skal følge trafikkregler og demonstrere hva hensynsfull, oppmerksom og forsiktig atferd er
 • Elevene skal gi praktiske eksempler på og reflektere over hvordan sansing og reaksjoner, kommunikasjon og samhandling påvirker trafikkavvikling og trafikksikkerhet
 • Elevene skal diskutere hvordan oppmerksomhet og rusmidler kan påvirke sanser og reaksjonsevne i trafikken
 • Elevene skal foreta risikovurdering av egen skolevei og forklare sammenhengen mellom erfaring og ulykkesrisiko
 • Elevene skal demonstrere hvilke plikter og hvilket ansvar de har ved en trafikkulykke, og utføre livreddende førstehjelp gjennom praktiske øvelser
 • Elevene skal vurdere fart, krefter og risiko i forskjellige trafikksituasjoner og drøfte resultatene
 • Elevene skal vise hvordan trafikksikkerhetsutstyr kan redusere skader og hvorfor det er viktig å bruke utstyret riktig
 • Elevene skal presentere eksempler på trafikksikkerhetstiltak som reduserer faren for ulykker ved trafikk i mørke og under forskjellige vær- og føreforhold
 • Elevene skal demonstrere at et kjøretøy er i forsvarlig og forskriftsmessig stand og utføre sikkerhetskontroll og vedlikehold

Kompetansemål i yrkesfaglig utdanningsprogram for Service og samferdsel, VG1

I faget Sikkerhet og Transport finnes noen relevante kompetansemål (disse gjelder fra høsten 2016);

 • vurdere sikkerhet for transport av personer, varer og tjenester
 • vurdere økonomi, tid, helse, miljø og sikkerhet ved valg av transporttjenester
 • foreta en risikovurdering og foreslå tiltak for å forebygge uønskede hendelser i en virksomhet
 • følge etiske normer, regler for personvern og krav til helse, miljø og sikkerhet