De viktigste sykkelreglene

Det er mange lover og regler som gjelder for deg som sykler på el-sparkesykkel, el-sykkel og sykkel. Her finner du de viktigste reglene.

Gangfelt

Du har lov til å sykle på gangfelt så lenge du ikke er til hinder eller fare for gående eller kjørende på veien. Krysser du som syklende vegen fra sykkelveg, gangveg eller fortau, har du som regel vikeplikt for andre kjørende uavhengig av om det er gangfelt på stedet eller ei. Du skal alltid ta hensyn til gående, særlig i gangfelt. Dersom du går av sykkelen når du skal over gangfeltet, er du å regne som gående. Da har også kjørende vikeplikt for deg.

Sykle i veien

Når du sykler i vei eller på veiens sykkelfelt er du definert som kjørende og må forholde deg til trafikkreglene. Syklister har samme rettigheter og plikter som bilførere på veien, det innebærer bl.a.:

  • Vikeplikt for trafikk fra høyre side
  • Vikeplikt for gående som krysser gangfelt
  • Stoppe ved rødt lys
  • Følge fartsgrensen
  • Gi tegn når du svinger
  • Følge anvisning fra trafikkskilter

Sykle på fortau

Sykling på fortau er tillatt når det er lite gangtrafikk og syklingen ikke er til hinder eller fare for gående. Sykling ved høy hastighet bør forekomme i veien.

Forbikjøring på høyre side

Syklister har lov til å kjøre forbi biler på høyre side. Husk å ta hensyn til bilførernes blindsone, det oppstår ofte farlige situasjoner mellom bilfører og syklist når bilfører skal svinge til høyre.

Et lite tips:

Selv om du som syklist har lik rett til å bruke veien som bilfører så vær obs på blindsonen til andre kjøretøy og ta ansvar for egen sikkerhet. Med økt satsning på sykkel og flere syklende, jobber vi for at samspillet mellom syklende og kjørende blir bedre i årene fremover.

Sykling i veien

Loven: Når du sykler på veien har du de samme rettigheter og plikter som andre kjørende. Du må følge de samme trafikkreglene og skiltene, blant annet ved å sykle på høyre side, overholde vikeplikt fra høyre og for gående i gangfelt.  Sykkel har som eneste kjøretøy lov til å bruke veiens skulder.

Våre råd: Sørg for å bli sett, gjerne med synlige klær og ved å plassere deg riktig. Unngå å ligge i bilens blindsone.  Hold så god avstand til fortau eller veikanten at biler som vil forbi må foreta en ordentlig forbikjøring. Vær oppmerksom på parkerte biler, hvor bildører plutselig kan åpne seg. Det beste er å holde god nok avstand til parkerte biler. Vik for annen trafikk der hvor kjørende er pålagt å vike. Slipp frem fotgjengere som skal over veien ved gangfelt, og respekter rødt lys i veikryss.

Sykling på gang- og sykkelveier

Loven: Sykkelveier og gang- og sykkelveier er fysisk skilt fra kjørebanen. Syklende på gang- og sykkelvei har vikeplikt for kjørende på kryssende vei. Men du har ikke vikeplikt for kjørende som kommer ut fra en avkjørsel som for eksempel parkeringsplass, torg, eiendom, bensinstasjon, gågate, gatetun eller liknende område. Det samme gjelder kjørende som skal inn på slikt område.

Våre råd: Gang- og sykkelveier er fellesanlegg for både syklister og gående. Begge må ta hensyn til hverandre og sørge for et best mulig samspill. På gang- og sykkelveier må syklende ta hensyn til gående og passere i god avstand og lav nok hastighet.

Sykling på fortauet

Loven: Fortau, gågate og gatetun er først og fremst for de gående. Det er lov å sykle på fortau, gangvei og i gågate, men bare når gangtrafikken er liten og du ikke er til fare eller hinder for de som går (§18 3.). Vis hensyn ved passering av gående; hold god avstand og passer i tilnærmet gangfart på 6 km/t.

Dersom du som syklist kommer fra fortau og vil inn på, eller krysse veien har du alltid vikeplikt for andre trafikanter.

Våre råd: Vær spesielt oppmerksom når du passerer inn- og utkjørsler til eiendommer, eller kjøreporter inn til bygårder. Som syklist kan du komme brått på bilister her. Du bør ikke bruke ringeklokka for å be de gående slippe deg frem på fortau, i og med at dette arealet først og fremst er for de gående.

I gangfelt

Det er tillatt å sykle over gangfelt, men bilfører har ikke vikeplikt for deg. For å oppnå samme rettigheter som gående, dvs. at bilfører har vikeplikt og må stoppe for deg i gangfeltet, må du gå av sykkelen og trille den.

Sykling i sykkelfelt

Dersom du sykler i et sykkelfelt, dvs. et markert kjørefelt for syklister atskilt fra veibanen, kan du bare sykle på høyre side av veien. I sykkelfelt gjelder samme regler som i veien ellers, med hensyn til fartsgrense og vikeplikt.

Når du befinner deg i et sykkelfelt og skal rett frem i et kryss har andre kjørende som vil svinge og krysse din kurs, vikeplikt for deg. Husk at dersom du sykler i høy hastighet, kan det være vanskelig for bilfører å se deg og overholde vikeplikten, vær derfor ekstra oppmerksom i kryss.

Sykling i kryss

Loven: Ved sykling i veikryss gjelder samme regler som for andre kjørende, med hensyn til å gi tegn, vikeplikt og plassering. I tillegg har syklister som eneste kjøretøy lov til å kjøre forbi til høyre for andre kjøretøy foran kryss.

Våre råd: De fleste alvorlige sykkelulykker skjer i kryss. Det er derfor viktig for syklister å være ekstra oppmerksomme her. Du bør sørge for at andre trafikanter ser deg, og at du gir tydelige tegn på hva du har til hensikt å gjøre.

Foran krysset kan du sykle forbi bilene på innsiden. Men pass på at bilisten har sett deg – og ikke plutselig svinger til høyre. Se også opp for møtende bilister som skal svinge til venstre. Forsikre deg om at disse har sett deg, og viker for deg.

Skal du svinge til venstre bør du legge deg i venstre felt i god tid. Sykle slik at biler som skal rett frem ikke kan passere deg på venstresiden. Vik for møtende trafikk.

Sykling i rundkjøringer

Loven: Det finnes ikke egne regler i vegtrafikklovgivningen for sykling i rundkjøring. Reglene for vikeplikt, plassering og tegngiving gjelder som i andre kryss.

Våre råd: Som syklist bør du være ekstra oppmerksom, og sørge for at du synes godt, og ikke ligger skjult bak andre kjøretøy. Ligg i midten av kjørefeltet, både på vei inn mot og inne i rundkjøringen. Gi tegn til venstre dersom du skal mer enn halvveis rundt. Vis tydelig tegn til høyre når du skal sykle ut av rundkjøringen. Du bør ikke sykle ytterst langs høyre kant i rundkjøringen, da vil ikke bilistene være oppmerksomme på deg.

Du kan velge å sykle opp på fortauet rundt rundkjøringen og krysse på gatefeltene. Da må du være spesielt oppmerksom på biler som skal ut av rundkjøringen. For å få samme rettigheter som gående må du gå av sykkelen og trille den.

Forbudt for syklister

Det er forbudt å sykle på motorvei, innkjøring til motorvei og i noen tunneler. Dette er vist ved trafikkskilt. Det er også forbudt å sykle mot enveiskjøring dersom det ikke er tillatt spesielt ved skilt.