Liten jente som står bøyd mens hun holder seg fast i to lekebiler.

For barnehagene

Barnehagene er en viktig støttespiller i trafikksikkerhetsarbeidet. At man begynner påvirkningen og arbeidet med barna tidlig og systematisk har vært en stor grunn til at trafikkulykkene med barn involvert er kraftig redusert de siste 20 årene. Trafikksikker barnehage vil bidra i å sørge for at barnehagen jobber systematisk og overholder de lover og forskrifter barnehagen…

Trafikksikkerhet i barnehagen

 • Barnehagens trafikkopplæring integreres som en del av omsorgs- og
  opplæringsarbeidet og nedfelles i barnehagens årsplan.
 • Barnehagen stiller krav til busselskap og drosjer om belter og trafikksikker atferd ved kjøp av transporttjenester.
  Barnehagens ansatte kjenner rutiner for håndtering av uforutsette faresituasjoner og hendelser på turer.
 • Barnehagen har utarbeidet rutiner for å ivareta sikkerheten på turer til fots,
  med bil eller kollektivtransport.

Trafikkopplæringen i barnehagen

 • Barna lærer trafikkregler for fotgjengere.
 • Barna lærer om bruk av sansene sine i trafikken.
 • Barna lærer om bruk av bilbelte, sykkelhjelm og refleks.

Samarbeid mellom barnehage og hjem

 • Barnehagen har rutiner for å ivareta barnas sikkerhet ved barnehagens
  parkeringsplass og port. Disse gjennomgås årlig med foreldre og ansatte.
 • Barnehagen påvirker foreldrene til å sikre barna på vei til og fra barnehagen.
 • Trafikksikkerhet og trafikkopplæring er et årlig tema på foreldremøter.

Kriteriene for Trafikksikker barnehage har vært nyttig for oss for å sjekke ut kvaliteten på vårt trafikksikkerhetsarbeid.

– Anne Gundersen, Styrer i Furunabben barnehage, Våler kommune (Landets første Trafikksikre barnehage)

Dokumentasjon

For å bli godkjent må følgende dokumentasjon foreligge elektronisk:

 • Årsplan hvor trafikk er integrert
 • Rutiner for turer til fots, med bil eller kollektivtransport
 • Oversikt som viser at trafikk er et tema på foreldremøter

Dokumentasjonen sendes elektronisk til bydelens avdelingsleder og bydelens koordinator for Trafikksikker bydel.