For bydelens ledelse

Godt trafikksikkerhetsarbeid bidrar til å gi bydelen godt omdømme, færre skader og fornøyde innbyggere.

Kriterier som må oppfylles

 • Bydelen har forankret ansvaret for trafikksikkerhetsarbeidet i bydelsutvalget og hos bydelsdirektøren
 • Delansvar kan ligge hos den enkelte avdelingsleder.
 • Bydelen har et utvalg med ansvar for trafikksikkerhet.
 • Bydelen har innarbeidet trafikksikkerhet i HMS/internkontrollsystemet som inneholder regler for reiser og transport i bydelens regi, og ved kjøp av transporttjenester.
 • Trafikksikkerhet er et årlig tema i møter med arbeidsgiver og hovedverneombud.
 • Bydelen har oppdatert oversikt over trafikkulykker og trafikkuhell (materiellskader) i bydelen.
 • Trafikksikkerhet er en del av bydelens folkehelsearbeid.
 • Bydelen har en rutine/plan for å identifisere og kartlegge lokale utfordringer i trafikksikkerhetsarbeidet og henvendelser om iverksetting av tiltak til rette instans.
 • I uttalelser til planer i henhold til plan- og bygningsloven skal det gjøres en vurdering av konsekvenser for trafikksikkerheten i gitt planområde.
 • Bydelen skal oppfordre alle barne- og ungdomsskoler i bydelen til å gjøre vurderinger av behovet for mer systematisk arbeid med trafikksikkerheten ved skolen.
 • Bydelen utarbeider en felles prosedyre for alle kommunale barnehager som tilfredsstiller kriteriene til en trafikksikker barnehage og som legges inn i kommunens kvalitetssikringssystem.
 • Bydelen har oppfylt kriteriene for den enkelte avdeling.

Dokumentasjon

En bydel som ønsker å bli godkjent må ha oppfylt alle kriteriene. I tillegg må følgende dokumenteres skriftlig:

 • Skriftlig dokumentasjon fra bydelsdirektøren om at alle kriteriene er oppfylt.
 • Dokumentasjon på at trafikksikkerhet er en del av bydelens folkehelsearbeid/folkehelseplan.
 • Rutine for å identifisere og kartlegge lokale utfordringer i trafikksikkerhetsarbeidet med aktuelle tiltak.
 • Retningslinjer for ansattes ferdsel i trafikken (i tjeneste)
 • Rutine for kjøp av transporttjenester.
 • Dokumentasjon fra barnehagene.
 • Dokumentasjon på at skolene er informert om Trafikksikker skole.
 • Dokumentasjon fra Kulturavdelingen
 • Dokumentasjon fra bydelsoverlegen
 • Dokumentasjon fra helsestasjonene.

All dokumentasjon (samlet) må være tilsendt elektronisk til Trygg Trafikks regionleder minimum tre uker før avtalt godkjenningsmøte (Se Veileder for en Trafikksikker bydel s.X)