En mikrofon på et stativ i en forsamling.

Smakebiter fra programmet 2024

Nå er det under en uke igjen til Trafikksikkerhetskonferansen 2024! Siste frist for påmelding: 15. april! Velkommen til en spennende fagdag hvor vi vil belyse hvordan trafikksikkerhet kan bidra til å nå globale bærekraftsmål. Her ser du noen av de dyktige innlederne. Vi gleder oss!

Ingrid Dahl Hovland – Vegdirektør i Statens Vegvesen

Statens vegvesen skal sørge for et veisystem som fremmer framkommelighet, reduserer transportulykkene og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet. 

Vegdirektøren vil snakke om etatens hovedprioriteringer for riksveinettet i lys av ny Nasjonal transportplan. Hvordan redusere naturinngrep og sikre nullvisjonen?  Hvilke prioriteringer gjør Statens vegvesen av veiprosjekter og standard?

Bente Christensen – Senior Advisor Safety Equinor 

Equinor arbeider ut fra en helhetlig HMS-tilnærming. Sikkerheten til en ansatt bak rattet er like viktig som sikkerheten til en arbeider på en offshore-installasjon. Gonsholt vil gi oss et innblikk i hvorfor trafikksikkerhetskultur er viktig for Equinor. Hvorfor skal sjefen bry seg om kjøringen din?

Renata Steinbakk – Spesialrådgiver i Trygg Trafikk

Fart er en medvirkende årsak til mange dødsulykker og en av våre største trafikksikkerhetsutfordringer. Steinbakk skal med bakgrunn i trafikkpsykologi gi oss en innføring i hva som kjennetegner førere som kjører for fort. Hva sier forskningen om tiltak som påvirker fartsvalg?

Knut Smedsrud – sjef for  Utrykningspolitiet

Til kamp mot råkjørerne

UP er spydspissen i politiets nasjonale trafikksikkerhetsarbeid i kampen mot fartsovertredelser. Smedrud vil snakke om hva UP gjør for å forebygge og avdekke fartsovertredelser og villmannskjøring på norske veier.

 • Hva ser UP på veiene? Kort tilstandsanalyse av hastighet.
 • Villmannskjøring og inndragelse av kjøretøy
 • Hvilke tiltak bør på plass for å få ned fartsnivået/fartsovertredelser?
Knut Smedsrud

Vibeke Milch Uhlving – forsker ved Transportøkonomisk institutt 

Sykkelbud – med livet som innsats?

Digitalisering og nye forretningsmodeller har ført til en ny bransje av varedistribuerende sykkelbud. I en pågående studie, ser Vibeke Milch Uhlving på trafikksikkerhet og HMS for varedistribuerende sykkelbud.

 • Hvordan står det til med HMS og trafikksikkerheten for denne gruppen transportarbeidere?
 • Er trafikksikkerhetskultur et tema for arbeidsgiverne?

Snorre Lægran – Plandirektør hos Ruter

Sykkelbud – med livet som innsats?

Sikkerhet i trafikken – Ruters bærekraftsstategi

Ruter jobber aktivt med trafikksikkerhet og sikkerhet for bussjåfører. Trafikksikre busser, god trafikksikkerhetskultur og rolig kjørestil gir andre svært viktige gevinster, både for økonomi og miljø. Ruter påvirker også internasjonalt, sammen med Kollektivtrafikkforeningen på BusWorld i Brussel i 2023 ble det arrangert seminar om sjåførsikkerhet hvor også samferdselsministeren deltok. Som plandirektør i Ruter har Snorre Lægran, og hans medarbeidere, jobbet strukturert med trafikksikkerhet som en del av bærekraftsarbeidet i flere år.

 • Hvordan jobber Ruter for å ivareta sikkerhet i trafikken?
 • Står kravene til offentlige anskaffelser i veien for trafikksikkerheten?
Foto: Peter Gløersen / Nucleus

Guro Ranes – avdelingsdirektør Trafikksikkerhet  i Statens vegvesen 

Hvordan få flere til å sykle og gå uten at det blir flere ulykker? 

Nullvekstmålet for de store byene innebærer at flere må sykle og gå samt bruke kollektivtransport. Samtidig vet vi at myke trafikanter har langt høyere skaderisiko enn bilførere. Hvordan kan vi sørge for at nullvekstmålet ikke skjer på bekostning av nullvisjonen?

 • Er vi på vei mot nullvekstmålet?  
 • Hva er forventet utvikling i ulykkestallene som følge av økt sykling? 

Jon Ramm Pettersen – overlege Oslo universitetssykehus (OUS) 

Hodeskader etter ulykker på sykkel – erfaringer fra akutten. 

OUS har kartlagt skadde syklister etter å ha sett en økning i denne type ulykker. Ullevål er traumesenteret i Helse Sør-Øst, en region som omfatter 2,6 millioner mennesker. Ramm-Pettersen kommer for å snakke om hva de har sett av skader etter sykkelulykker de siste årene. 

 • Hvilke typer skader får syklistene?
 • Hvem skades, og hvilke tiltak kan avhjelpe?

Sara Polle – gruppeleder Mobilitet og samfunnsøkonomi i Sweco

Fremtidens byer – hvor skal vi sykle, hvor skal vi gå? 

Ingeniørselskapet Sweco designer infrastrukturløsninger som gjør det lettere og tryggere for innbyggere å forflytte seg. Polle har bakgrunn fra plan- og mobilitetsarbeid i fylkeskommune, Statens vegvesen og Sweco. Hun skal gå inn på hvordan byene kan lykkes med å flere til å gå og sykle uten at dette fører til ulykker.

 • Hvordan skape flerfunksjonelle løsninger som bidrar til at flere sykler og går, uten at vi får flere skader og ulykker?
 • Hvordan påvirker ulike tiltak og løsninger sikkerheten for gående og syklende?

Petter Gulli – pådriver i 12YEARS

Fremtidens byer – hvor skal vi sykle, hvor skal vi gå? 

Er vi snart fremme? 

Da FNs klimapanel i 2018 kom med rapporten som ga verden 12 år på å klare klimamålene, sa Petter Gulli opp jobben sin i reklamebransjen og startet selskapet 12YEARS. Her får virksomheter og organisasjoner hjelp med å inspirere ansatte til å finne en tydelig, troverdig og relevant rolle når det gjelder bærekraft og samfunnsansvar.  

Petter Gulli kaller seg en klimaoptimist og imperfekt klimaaktivist. Han misliker grønne fundamentalister, dommedagsprofeter og grønnvaskere. Han elsker derimot alle som kommer opp med ideer som faktisk kan forandre verden til det bedre.  

På Trafikksikkerhetskonferansen skal han snakke om dette og om hvordan mobilitet, trafikksikkerhet og bærekraft henger sammen på flere områder.   

Hvorfor delta på trafikksikkerhetskonferansen?

Trafikksikkerhetskonferansen har siden år 2000 vært en viktig møteplass for fagmiljøet innen trafikksikkerhet – med opp mot 300 deltakere fysisk.