En liten lekebuss som ser ut som en amerikans skolebuss.

Skoleskyss for barn som bor langt fra skolen

Barn som bor langt fra skolen har krav på gratis skoleskyss. Særlig farlig eller vanskelig skolevei kan også gi rett til gratis skoleskyss.

Elever på første trinn som bor mer enn to kilometer fra skolen har rett til gratis skoleskyss. Fra andre trinn er skyssgrensen fire kilometer.

Gratis skoleskyss kan også innvilges uavhengig av veilengden dersom skoleveien vurderes som særlig farlig eller vanskelig. Trygg Trafikks veileder Særlig farlig eller vanskelig skolevei inneholder aktuelle lover og forskrifter, sentrale momenter som vurderes for å avgjøre om en vei er særlig farlig eller ikke, barns forutsetninger i trafikken og informasjon om saksgang.

Rundskriv fra 19.09.19 kan leses her: https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Skoleskyss/udir-2-2019-retten-til-skyss1/

Trygg Trafikk har laget informasjonsheftet Sikker skoleskyss med tips og råd til bussjåfører, skoler, elever og foreldre. Heftet har også henvisninger til viktige forskrifter og lover som gjelder skoleskyss. På Utdanningsdirektoratets nettsider finnes artikler som knytter seg til spesielle forhold rundt skoleskyss og tolkning av regelverk rundt dette.