Bilde av en ungdom på en elsparkesykkel bakfra. Vi ser bare bena og ungdommen står på rødt grusunderlag.

Råd til skoler om el-sparkesykkel

Trygg Trafikk får henvendelser fra skoler om hvordan de skal forholde seg til at elever bruker elektrisk sparkesykkel til skolen. Her kan dere lese våre råd og anbefalinger.

Det er foreldrene som avgjør om elevene får sykle på skoleveien eller ikke. Skolene har likevel et ansvar for å lage regler i samarbeid med FAU som gir føringer for hva skole og FAU mener skal gjelde. Selv om elsparkesykkel ikke defineres som sykkel, mener Trygg Trafikk at skolene også bør ha regler for bruk av slike kjøretøy.

Trafikkregler, krav og regelverk

Den som bruker sykkel eller elsparkesykkel defineres som kjørende, og må forholde seg til trafikkreglene som andre kjørende. Det er derfor viktig at elever som sykler eller bruker el-sparkesykkel kan og forstår trafikkreglene. Noen av de viktigste trafikkreglene for syklende og kjørende på el-sparkesykkel finner dere her

I tillegg er det kommet en rekke krav og regelverk for el-sparkesykkel og andre kjøretøy som defineres som liten elektrisk motorvogn:

 • Kun én person er tillatt på kjøretøyet 
 • Krav om hastighetssperre slik at 20 km/t er maks fart 
 • Maks 6 km/t når du passerer andre på fortauet 
 • 12 års aldersgrense 
 • Påbudt med hjelm for barn under 15 år 
 • 0,2 promillegrense 
 • Krav til ansvarforsikring 

Skolens anbefalinger og regler

Hver enkelt skole bør lage egne regler for sykling til skolen, og regler for bruk av ulike små elektriske kjøretøy, f.eks. elsparkesykkel. Mange har erfart at det er fort gjort å få høy fart og dårlig kontroll over en elsparkesykkel. Derfor krever det god kompetanse og erfaring før en el-sparkesykkel tas i bruk i trafikken.

Her er noen råd – vi i Trygg Trafikk anbefaler at:

 • Elevene er 16 år før de får bruke el-sparkesykkel 
 • Hjelm brukes alltid 
 • Sykkelopplæring gjennomføres i forkant av at elevene sykler eller bruker el-sparkesykkel til og fra skolen. Vi anbefaler at skolene gjør dette i tråd med sykkeldyktig.no. Da vil elevene både lære teori og øve på praktiske situasjoner 
 • Elevene bør få innsikt i hvilke konsekvenser det kan få å bruke en elsparkesykkel 
 • Elsparkesykkel skal trilles i skolegården 
 • Elsparkesykkel parkeres på anvist sted og låses på elevens eget ansvar 
 • Forbikjøring av andre som sykler og går på skoleveien, skal skje i lav fart. Skolens ledelse inkluderer FAU i utarbeidelse av regler. Reglene bør inngå i skolens ordensreglement og gjøres godt kjent for elever og foreldre

Vi viser forøvrig til forskrift til opplæringslovens § 12-1 første ledd bokstav c hvor det står:   

«I ordensreglementet for skolen bør det takast inn føresegner som nærmare regulerer trafikktryggleik og andre førebyggjande tiltak. Foreldra avgjer om barna får sykle til skolen eller ikkje».

Viktig endring med krav om forsikring

Fra 1. januar 2023 må elsparkesykler på lik linje med alle som vil bruke liten elektrisk motorvogn forsikres med en ansvarsforsikring. Forsikringen dekker blant annet skader på andres eiendom/eiendeler og personskader.