Samspill

Å være trafikant gir noen rettigheter, men også mange plikter. Spesielt viktig er det at bilistene følger trafikkreglene fordi bilen kjører fortest, har mest kraft og kan forårsake mest skade. Men også fotgjengere og syklister har et ansvar for samspillet i trafikken.

Den viktigste er trafikkregelen som gjelder for alle trafikanter, finner vi i §3 i vegtrafikkloven. Den sier:  

Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret. Vegfarende skal også vise hensyn mot dem som bor eller oppholder seg ved vegen. 

Bilførere 

Bilen har mest kraft, fart og volder størst skade på andre trafikanter. De alvorligste trafikkulykkene involverer så godt som alltid bil, MC eller tungbil. Bilførere har derfor et særlig stort ansvar for å ta hensyn til andre trafikanter. Det å tilpasse farten til forholdene, holde vikepliktreglene, gi tegn ved å bruke blinklys, plassering i kjørebanen, kjøre oppmerksomt og rusfritt er de viktigste pliktene bilførere har. I motsetning til mange gående og syklister har bilføreren formell opplæring. Denne kompetansen innebærer også kunnskap om at alle andre trafikanter ikke har den samme opplæringen. 

Fotgjengere 

Fotgjengere er myke trafikanter og svært sårbare i kollisjoner med syklister og ikke minst biler. På fortau har fotgjengere førsterett, og biler har vikeplikt for fotgjengere som vil krysse gangfelt. Men fotgjengere har også plikter. Fotgjengere må opptre forutsigbart, gjøre seg synlig for andre trafikanter og følge oppmerksomt med på trafikken rundt seg. I vanlig kjørebane skal fotgjengere holde til venstre så fremt det ikke er farlig å gå der. Det samme anbefaler vi på gang- og sykkelvei. Da får fotgjengere trafikken bakfra på motsatt side av der de selv går – fordi både biler og sykler skal holde til høyre.  

Syklister 

Syklister er også utsatt i trafikken, og det gjelder spesielt i møte med biler. Syklister er kjørende og kan sykle både i kjørebanen, på høyre side, og på fortau. På fortau er det viktig at man holder god avstand til fotgjengere og passerer dem i gangfart. Er det mange fotgjengere på fortauet, kan syklistene med fordel sykle i kjørebanen. Det er viktig å plassere seg slik i veibanen at andre trafikanter ser deg. Det er spesielt er det viktig å ikke havne i bilens blindsone. Det er viktig at alle syklister bruker sykkelhjelm og utstyrer sykkelen med nødvendig lys og sikkerhetsutstyr. Det er også lurt å ha på seg klær i sterke farger slik at man gjør seg synlig for andre trafikanter.

Trafikkreglene som gjelder for syklister, gjelder også for el-sykler og el-sparkesykler.  

Dele veien 

Alle trafikanter har rett til å være i trafikken, men ikke alle trafikantgrupper får være overalt. For eksempel er det forbudt for fotgjengere og syklister å befinne seg på motorvei. Biler kan ikke kjøre på gang- og sykkelvei.  

Men den største utfordringen i trafikken er å dele veien og gi andre trafikanter tid og plass. Et godt trafikksikkerhetstiltak er separerte områder for ulike trafikantgrupper, spesielt for å gi de myke trafikantene egne felt de kan bevege seg trygt innenfor. Men de fleste steder i Norge er det ikke slik, og da må vi dele den veien vi har til rådighet på en best mulig måte. 

Trafikk skaper sterke følelser, og konfliktnivået mellom ulike trafikanter kan bli høyt. Men at alle trafikanter har et ansvar for å ta hensyn, opptre varsomt og ikke påføre andre skader, kan ikke gjentas for ofte. Det er et viktig grunnlag for at vi skal få færrest mulig ulykker i trafikken. Alle har et ansvar!