Kort om innlederne - 2023

Til årets konferanse har vi igjen samlet innledere med bred erfaring og kompetanse. Her finner du et utvalg av årets innledere og korte trekk av hva de vil snakke om.

 

Guro Ranes 

avdelingsdirektør trafikksikkerhet Statens vegvesen 

Skal snakke om: 

 • Hva vet vi fra ulykkene fra 2022?
 • Hva sier de foreløpige analysene?
 • Hva mener Statens vegvesen er sentrale tiltak fremover?
 • Hva er spesielt med den norske samarbeidsmodellen? 

Knut Smedsrud 

sjef Utrykningspolitiet

Skal snakke om:

 • Hvilke trender ser utrykningspolitiet på veiene?
 • Hva er hovedfunnene fra Veikantundersøkelsen 2022 og hva er hovedtrekkene fra tilstandsanalysen 2023?
 • Hva mener UP er sentrale tiltak fremover? 

Ingeborg Hesjevoll 

forsker Transportøkonomisk institutt

Skal snakke om:

 • Trafikkulykker innenfor og utenfor systemgrensene, og hva det betyr.
 • Hvor mange bryter reglene?
 • Hvilke tiltak har effekt på de som er innenfor versus de som er utenfor systemgrensene? 

Jan Petter Wigum 

førstelektor Nord universitet

Skal snakke om:

 • Sikker kjøring på motorsykkel.
 • Funn fra prosjekt om kartlegging av risikoreduserende tenkning og atferd på motorsykkel.

Vibeke Milch 

forsker Transportøkonomisk institutt

Skal snakke om:

 • Evalueringsarbeidet av Hjertesone.
 • Hva er Hjertesone.
 • Hva ønsker de å finne ut av i evalueringsprosessen av Hjertesone.
 • Hvilke funn har de gjort så langt?

Gunnar Jenssen 

forsker SINTEF

Skal snakke om:

 • Førerstøttesystemer.
 • Hvilke systemer finnes i dag?
 • Hva kan systemene bidra med og hva er utfordringene?

Frank Mütze 

policy and project officer European Transport Safety Council (ETSC)

 

Skal snakke om:

 • EUs reviderte sikkerhetsregler og krav for motorvogner.
 • Hvordan ETSC jobber som pådriver for regelverk?
 • Hva som er trafikksikkerhetsrisikoen ved moderne infotainmentsystemer med berøringsskjerm i bil, og hvorfor vi trenger at EU vedtar regler for disse. 

Lillian Hansen 

forsker SINTEF

Skal snakke om:

 • Hva er GeoSence-prosjektet?
 • Hvordan kan geofenceteknologi og -systemer bidra til bedre sikkerhet, trafikkflyt og miljø i byområder?
 • Hvilke kjøretøy er det mulig å innlemme i et slikt system? Hvilke muligheter og begrensinger ligger i teknologien geofencing?

Bente Beckstrøm Fuglseth 

seniorrådgiver Statens vegvesen

Skal snakke om:

 • Pilotprosjekt for sykkelløsninger, hvor ulike internasjonale sykkelløsninger har blitt testet ut. 
 • Utfordringene med å teste ut løsninger i norsk kontekst.
 • Skvisen mellom krav til fremkommelighet og trafikksikkerhet.

Marit Brandtsegg 

direktør myndighet og regelverk Statens vegvesen

Skal snakke om:

 • Nye fartskriterier og vegnormaler.
 • Er lavere hastighet løsningen, både på landevei og i by?