Nasjonale mål - regionalt ansvar

I 2019 var fokus til konferansen regionreformen. Hva skjer i 2020 når 18 fylker skal bli til 11? Hvordan skal vi sikre at vi fortsatt er best i verden på trafikksikkerhet etter regionreformen?

Hva skjer i 2020 når 18 fylker skal bli til 11? Hvordan skal vi sikre at vi fortsatt er best i verden på trafikksikkerhet etter regionreformen?

Norge er best i verden på trafikksikkerhet og vi har satt oss ambisiøse mål frem mot 2022 og 2030. Hvordan skal vi sikre at vi fortsatt er best i verden på trafikksikkerhet etter regionreformen? Et av de viktigste samfunnsoppdragene i fylkeskommunene vil være trafikksikkerhet og nullvisjonen. Skal vi nå målene er vi helt avhengige av at kommunene og fylkeskommunene gjør sitt for å redusere drepte og hardt skadde i trafikken.

Noen av spørsmålene som ble belyst på konferansen:

  • Hva blir de nye fylkenes ulike roller og ansvar innen trafikksikkerhetsarbeidet og hvordan vil fylkene fylle disse?
  • Hvordan bør trafikksikkerhetsarbeidet i de nye fylkene organiseres og hvordan kan vi videreføre den nasjonale samarbeidsmodellen?
  • Hva skjer når lovpålagte oppgaver flyttes fra sams vegadministrasjon til fylkeskommunene? Og hva har det å si for trafikksikkerhetsarbeidet?
  • Hvilke trafikksikkerhetsutfordringer finnes på kommunale og fylkeskommunale veier?
  • Hvilke tiltak kan bidra til å redusere antall hardt skadde og drepte?
  • Hvilken kompetanse bør ligge i fylkene og hvilke kompetansemiljøer blir igjen i SVV?

Presentasjonene fra Trafikksikkerhetskonferansen 2019

Dag 1 - 09.april 2019

Nasjonale mål – regionalt ansvar
Tomas Iver Hallem (Sp), varaordfører i Trøndelag og styreleder i Trygg Trafikk
Fylkeskommuner og kommuner som premissgivere for trafikksikkerhet
Rolf Mellum, avdelingsdirektør, Statens havarikommisjon for transport (SHT)
Men først trenger vi en plan!
Gro Sandkjær Hansen, forsker, Oslo MET
Sånn har vi gjort det i Trøndelag!
Karin Bjørkhaug (KrF), leder Trøndelag FTU
So gjer me da i Hordaland
Jon Askeland (SP), leder Hordaland FTU
Hvordan sette en nasjonal samarbeidsmodell i system?
Gro Ryghseter Solberg, samferdselsdirektør i Buskerud og fylkeskommunenes representant i styringsgruppen for Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2018 -2021

Dag 2 - 10.april 2019

Fra SAMS og samling - hva nå?
Terje Moe Gustavsen, vegdirektør, Statens vegvesen
Trafikksikker kommune og trafikksikker fylkeskommune
Harald Heieraas, seniorrådgiver, Trygg Trafikk
Trafikksikker videregående skole
Ståle Wold, stedfortreder for fylkesdirektør for opplæring, Rogaland
Folkehelse i kommuner og fylkeskommuner
Anne Beth Njærheim (V), folkehelsekoordinator i Bømlo kommune og gruppeleder for Venstre på fylkestinget i Hordaland
Kjør med ved
Anne Marie Sand Bakken, kommunepsykolog i Kvinesdal kommune
Ansattes sikkerhet på veien
Katrine Bråthen, leder Helse og Sikkerhet, Statkraft
Sikkerhet i busstransport - kravstore Nordlendinger
Elin Westernes, daglig leder Trollmyra barnehage, Bodø
Nasjonale føringer for riks – og fylkesveinettet
Gyda Grendstad, avdelingsdirektør, Statens Vegvesen/ Vegdirektoratet
Vegtilsynet - med myndighet også for fylkesveiene?
Trude Tonderud Andersen, direktør, Vegtilsynet
Drift og vedlikehold. Regionreformen gir flere oppdragsgivere – hvilke utfordringer gir det?
Kari Sandberg, administrerende direktør, Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA)