Sikkerhetsrutiner i barnehagen

Barn er impulsive, lette å avlede og mangler en voksens trafikkforståelse. Å ferdes i trafikken med barn forutsetter derfor gode rutiner som sikrer både barn og voksne.

Hvilke rutiner og regler barnehagen har avhenger av barnehagens egne omgivelser, nærmiljøet og der dere ellers ferdes med barna. Noen har ikke fortau eller gangfelt i nærmiljøet, noen bruker mye offentlig transport mens andre verken har bilvei eller trafikklys å forholde seg til.

Det er viktig at den enkelte barnehage har gode rutiner som er tilpasset egne forhold og behov. Trygg trafikk anbefaler at disse rutinene er nedskrevet og godt kjent for alle ansatte.

Bruk hjelm

Noen barnehager har arealer som er bratte og kuperte. Å sykle med trehjulssykkel ned en bratt bakke uten hjelm frarådes.

Foreldre som følger barn til barnehagen og lar barna bruke sykkel, har ansvar for å lære barna å bruke hjelm.

Vi anbefaler at dere utarbeider rutiner for:

 • Turer til fots
 • Turer med offentlig transport
 • Turer i privat bil
 • Bruk av sykler i barnehage tiden
 • Adferd på barnehagens parkeringsplass

Det er også nødvendig å ha rutiner for hva personalet skal gjøre:

 • Hvis et barn blir borte mens dere er på tur
 • Hvis en ulykke skjer mens dere er på tur

Forslag til rutiner

Turer til fots
 • Størst først
 • Gå to og to
 • Faste turkamerater
 • Holde hender eller bruke tau
 • Hva vi gjør når det kommer bil?
 • Barn innerst på fortauet, voksne ytterst
 • Tellerutiner underveis
 • Risikoanalyseskjema: Hvor skal vi, hva trenger vi å være spesielt oppmerksomme på m.m.
 • Samling før turen: Informere barna om hvor vi skal gå, hvilke transportmidler vi skal bruke m.m.
 • Meld fra hvor du går til styrer, andre i barnehagen: Hvor går vi, når vi er ventet tilbake
 • Oversikt over hvilke barn som er med
 • Alle voksne har med egen telefon i tilfelle gruppen blir spredd underveis
 • Tursekkens innhold (i tillegg til drikke, bleier, skift og våtservietter):
  • Førstehjelpsutstyr
  • Kartkoordinater til alle de faste turstedene
  • Telefonlister til foreldre, barnehage m.m.

Det kan også være lurt å ha med tiltakskort. Når det først skjer noe kan man lett glemme hva man skal gjøre. Så ha alltid et skriv, kanskje laminerte små kort som punktvis beskriver hvordan du bør håndtere forskjellige situasjoner.

Kollektivtransport med barnegruppen

Vårt utgangspunkt er at barn bør sikres like godt i buss som i bil. En del barnehager opplever at det er vanskelig eller umulig å bruke barnesikringsutstyr på tur med bybuss eller forstadsbuss. Barnehagen må da ta en vurdering om barnehagen skal dra på tur eller ikke.

Hvis barnehagen velger å gjennomføre tur uten barnesikringsutstyr bør de i det minste sørge for:

 • bussturen ikke går på veier der fartsgrensen er over 50 km/t.
 • plasser barna i hvert sitt sete, ikke la dem stå i bussens midtgang.
 • Sekker plasser under setet.

Planlegging:

 • Sørge for at både barn og voksne vet hvor dere skal og hvordan dere skal komme dit.
 • Alle voksne må være kjent med rutiner og retningslinjer for trafikk i barnehagen.
 • Være nok voksne per barn og snakk om hvem som har hovedansvaret for hvilke barn.
 • Informere de andre i barnehagen om hvor dere skal og når dere forventer å komme tilbake.
 • Tenk gjennom hvordan dere best mulig kan sikre barna på for bussen, t-banen eller trikken.
 • Sørg for å ha klare rutiner for hvordan dere ønsker å utføre turer til fots. Eks. hvor mange barn per voksen, hvor mange i bredden, holde i tau, leie, hvordan dere opptrer på holdeplassen og går av og på bussen osv. Bli enige om hva slags rutiner dere har og sørg for at alle ansatte er kjent med rutinene.

For mer informasjon om barnas sikkerhet i buss og de ulike busskategoriene

Bruk av privat bil

Trygg Trafikk anbefaler ikke bruk av private biler ved transport av barn i barnehagetiden, da dette innebærer et stort ansvar for både sjåføren og styrer i barnehagen. Sjåføren er blant annet ansvarlig for at sete er riktig montert, at barna er riktig sikret, at bilen er i forskriftsmessig stand etc. Og hvem kan gå god for at sjåføren er skikket til å kjøre bil (sovet godt, ikke bruker ulovlige tabletter/rusmidler, kjøreferdigheter mm)?

Dersom det skjer en ulykke vil man kunne ha ulike problemstillinger som:

 • Hva gjør du som sjåfør om du har blitt påkjørt og har tre redde barn i bilen?
 • Dersom du har skyld i ulykken, hvem blir da belastet for egenandel og evt. redusert forsikringsbonus?
 • Hva hvis barna blir skadet eller drept i en ulykke der du er sjåfør. Hvem har ansvaret, og hvordan blir det å leve med dette i ettertid?

Trygg Trafikk anbefaler at dere gjennomgår rutinene for transport av barnehagebarn i private biler på fast basis, og sammen avgjør hvordan dette skal praktiseres i deres barnehage. Det er ikke ulovlig å bruke private biler som transportmiddel av barn i barnehagetiden, men dette anbefales ikke.

Barn blir borte på tur

På tross av gode rutiner for tur kan det skje at et barn blir borte under turen. Trygg Trafikk anbefaler at dere har gode rutiner for dette, og at disse skrevne rutinene er med på turen. Gode momenter til en slik rutine er blant annet:

 • Hvilket barn er borte?
 • Når og hvor så dere barnet sist?
 • Hvem leter, hvem passer på de resterende barna?
 • Hvor kan det tenkes at det fosvunnede barnet har tatt veien:
  • Bor barnet i nærheten?
  • Hvor er nærmeste bulldoser, tivoli eller blomstereng som barnet kan tenkes å oppsøke?
  • Arbeider barnets foreldre i nærheten?
  • Hvor kan barnet tenkes å ha gjemt seg
 • Hvor lang tid fra barnets ble sett sist går det før dere ringer styrer, foreldre og politi?
 • Hvem ringer dere først?
Det skjer en ulykke på tur
 • Ansatte har god kjennskap til førshjelp, herunder hjerte-/ lungeredning.
 • Avdekke hvilken tilstand er barnet i. Kan dere komme dere til legehjelp eller må legehjelpen komme til dere?
  • Hvem reiser i såfall med barnet, og hvordan (taxi, egen bil m.m.)?
 • Når kontaktes styrer og eller foreldre?
 • Hvem tar vare på de resterende barna og hvordan snakke med dem etterpå.
Hvilken side av veien skal vi gå på?

Vegtrafikkloven sier at vi i utgangspunktet skal gå på venstre side av veien der det ikke er fortau eller gang- og sykkelvei. Da ser du lettere bilene som kommer imot deg.

Det tryggeste er å gå etter hverandre på rekke når flere går sammen. Gå rolig og vær oppmerksom. Noen ganger kan det være tryggest å gå på høyre side av veien. For eksempel før en sving eller bakketopp.

Lag rutiner for hvor og hvordan dere går på de faste turene. Det kan være lurt å gå opp løypen før dere tar med barnegruppen.

Kartlegg steder der det kan være utfordrende å gå. Finn gjerne alternative ruter som er tryggere. Noen ganger kan det innebære at turen blir litt lengre. Snakk med barna på forhånd om hvor og hvordan dere skal gå. Stopp opp underveis for å snakke om hvorfor dere tar de valgene dere gjøre.

Bruk av sykler

Trehjulssykkel:

Trygg Trafikk mener at barn i lek på trehjulssykkel i barnehagen, ikke skal bruke sykkelhjelm. Det kan oppstå farlige situasjoner ved at barn blir hengende fast i hjelmen når de går over til annen lek.

Tohjulssykler

Når det gjelder tohjulssykler bør barna lære seg å ha hjelmen på og alltid bruke denne. Her kommer de opp i større fart og kan fort skade seg om noe skulle skje.

Sparkesykler og balansesykler: 

Sykler som er som er laget for bruk i barnehage er designet slik at de ikke skal kunne komme opp i så stor fart, vi mener derfor det ikke er behov for å bruke hjelm. Hvis hjelm skal brukes må denne tas av før annen lek. Da bør det innarbeides gode rutiner hos både voksne og barn som sikrer dette.